Οι βουλευτές

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει 751 βουλευτές εκλεγμένους στα 28 κράτη μέλη της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 1979, οι ευρωβουλευτές εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία για περίοδο πέντε ετών.

 
 

Αν και κάθε κράτος μέλος καθορίζει το εκλογικό του σύστημα, οι δημοκρατικοί κανόνες είναι ίδιοι: δικαίωμα ψήφου στα 18 (με εξαίρεση την Αυστρία, όπου δικαίωμα ψήφου έχουν και οι 16χρονοι), ισότητα ανδρών και γυναικών και μυστικότητα της ψήφου. Ας σημειωθεί ότι οι ευρωεκλογές διέπονται από κοινούς κανόνες: άμεση και καθολική ψηφοφορία, αναλογική και πενταετής, ανανεώσιμη θητεία.

Οι έδρες κατανέμονται, κατά γενικό κανόνα, αναλογικά προς τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει σταθερό αριθμό εδρών, 96 κατά μέγιστο και 6 κατ’ ελάχιστο.

Ισοτιμία ανδρών - γυναικών: η εκπροσώπηση των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυξάνεται διαρκώς, και λίγο πάνω από το 1/3 των βουλευτών είναι γυναίκες.

Οι βουλευτές μοιράζουν το χρόνο εργασίας τους μεταξύ Βρυξελλών, Στρασβούργου και της εκλογικής τους περιφέρειας.

Στις Βρυξέλλες συμμετέχουν σε συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών και πολιτικών ομάδων και σε πρόσθετες συνόδους ολομέλειας, και στο Στρασβούργο συμμετέχουν σε 12 συνόδους ολομελείας. Παράλληλα με τις κύριες δραστηριότητές τους, πρέπει, φυσικά, να αφιερώνουν χρόνο και στις εκλογικές τους περιφέρειες.

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συσπειρώνονται σε ομάδες με βάση την πολιτική τους τοποθέτηση και όχι την εθνικότητά τους.

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασκούν την εντολή τους με ανεξαρτησία.

Καθώς οι αρμοδιότητές τους καθίστανται διαρκώς σημαντικότερες, οι ευρωβουλευτές επηρεάζουν με τη δράση τους όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής των πολιτών: το περιβάλλον, την προστασία των καταναλωτών, τις μεταφορές, αλλά και την παιδεία, τον πολιτισμό, την υγεία ...

Το νέο καθεστώς των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τέθηκε σε ισχύ στις 14 Ιουλίου 2009. Διασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και τον ίδιο μισθό για όλους τους βουλευτές, που θα καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
 
Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο Κώδικας δεοντολογίας τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012. Θέτει ως κατευθυντήριες αρχές του το γεγονός ότι οι βουλευτές πρέπει να ενεργούν αποκλειστικά και μόνο προς το δημόσιο συμφέρον και να ασκούν το έργο τους με ανιδιοτέλεια, ακεραιότητα, ανοικτό πνεύμα, επιμέλεια, εντιμότητα, αίσθημα ευθύνης και σεβασμό προς την υπόληψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Κώδικας δεοντολογίας ορίζει τις συγκρούσεις συμφερόντων και τον τρόπο με τον οποίο αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους βουλευτές, και περιλαμβάνει κανόνες, για παράδειγμα, σχετικά με τα επίσημα δώρα προς τους βουλευτές και με τις επαγγελματικές δραστηριότητες των πρώην βουλευτών.

Ο Κώδικας δεοντολογίας υποχρεώνει επίσης τους βουλευτές να υποβάλλουν λεπτομερή δήλωση των οικονομικών τους συμφερόντων. Οι βουλευτές υποχρεούνται επίσης να δηλώνουν τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτους, εάν η επιστροφή των εξόδων τους ταξιδίου, διαμονής ή παραμονής, ή η απευθείας καταβολή αυτών των εξόδων, καλύπτεται από τρίτους. Οι δηλώσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις απαιτητικές διατάξεις και πρότυπα διαφάνειας που ορίζει ο Κώδικας δεοντολογίας. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι βουλευτές στις δηλώσεις τους βρίσκονται στις ιστοσελίδες που αφορούν τον καθένα από τους βουλευτές.

Οι βουλευτές οφείλουν επίσης να δηλώνουν τα δώρα που έλαβαν κατά την εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου με την επίσημη ιδιότητά τους, υπό τους όρους που περιγράφονται στα μέτρα εφαρμογής του Κώδικα δεοντολογίας. Τα εν λόγω δώρα καταγράφονται στο μητρώο δώρων.

Ο Πρόεδρος μπορεί να επιβάλλει κύρωση σε οιονδήποτε βουλευτή βρεθεί να παραβιάζει τον Κώδικα δεοντολογίας. Η κύρωση αυτή ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο στην Ολομέλεια και δημοσιεύεται σε ευδιάκριτο σημείο της ιστοσελίδας του Κοινοβουλίου κατά την υπόλοιπη κοινοβουλευτική περίοδο.

Η Συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών

Η συμβουλευτική επιτροπή για τη δεοντολογία των βουλευτών είναι το αρμόδιο όργανο να δίνει κατευθύνσεις στους βουλευτές όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή του Κώδικα δεοντολογίας. Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου, η συμβουλευτική επιτροπή εξετάζει επίσης τις εικαζόμενες παραβιάσεις του Κώδικα δεοντολογίας και συμβουλεύει τον Πρόεδρο για την ενδεχόμενη λήψη μέτρων.

Η συμβουλευτική επιτροπή απαρτίζεται από πέντε μέλη. Τα μέλη της διορίζονται από τον Πρόεδρο με βάση την πείρα τους και την πολιτική ισορροπία μεταξύ των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου. Καθένα από τα πέντε μέλη ασκεί εκ περιτροπής την προεδρία για ένα εξάμηνο. Ο Πρόεδρος ορίζει επίσης ένα εφεδρικό μέλος για κάθε πολιτική ομάδα η οποία δεν εκπροσωπείται στη συμβουλευτική επιτροπή.

Η συμβουλευτική επιτροπή δημοσιεύει έκθεση των εργασιών της σε ετήσια βάση.

Σύνθεση της συμβουλευτικής επιτροπής
 
Danuta Maria HÜBNER Group of the European People's Party (Christian Democrats) Member Poland Platforma Obywatelska
 
 
Mady DELVAUX Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Member Luxembourg Parti ouvrier socialiste luxembourgeois
 
 
Sajjad KARIM European Conservatives and Reformists Group Member United Kingdom Conservative Party
 
 
Jean-Marie CAVADA Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Member France Nouveau Centre-UDI
 
 
Jiří MAŠTÁLKA Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left Member Czech Republic Komunistická strana Čech a Moravy
 
 


Αναπληρωματικά μέλη
Heidi HAUTALA Group of the Greens/European Free Alliance Vice-Chair Finland Vihreä liitto
 
 
Laura FERRARA Europe of freedom and direct democracy Group Member Italy Movimento 5 Stelle
 
 
   
Μισθοί και αποζημιώσεις
Οι μισθοί των βουλευτών

Οι βουλευτές εν γένει λαμβάνουν τον ίδιο μισθό, βάσει του καθεστώτος που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2009.

Ο μηνιαίος μισθός των βουλευτών, χωρίς τον φόρο, ανέρχεται, σύμφωνα με το ενιαίο καθεστώς, το 2014, σε 8.020,53 €. Ο μισθός προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και υπόκειται σε κοινοτικό φόρο και εισφορά για την ασφάλεια ατυχήματος, μετά τα οποία φθάνει στα 6.250,37 €. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να υποβάλλουν το μισθό σε εθνικούς φόρους. Ο βασικός μισθός ορίζεται στο 38,5% του βασικού μισθού ενός δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις βουλευτών που είχαν εκλεγεί πριν από το 2009 και έχουν την επιλογή να διατηρήσουν το προηγούμενο εθνικό σύστημα μισθών, μεταβατικών αποζημιώσεων και συντάξεων.

Συντάξεις

Σύμφωνα με το καθεστώς, όσοι έχουν διατελέσει βουλευτές έχουν το δικαίωμα σύνταξης γήρατος από την ηλικία των 63 ετών. Η σύνταξη θα ανέρχεται στο 3,5% επί του μισθού για κάθε πλήρες έτος άσκησης της εντολής και δεν υπερβαίνει το 70% συνολικά. Το κόστος αυτών των συντάξεων θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το επιπλέον συνταξιοδοτικό σύστημα, που θεσπίστηκε για τους βουλευτές το 1989, έκλεισε για τους νέους βουλευτές από τον Ιούλιο και τελεί υπό σταδιακή κατάργηση.

 
 
Αποζημιώσεις για του βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όπως οι βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων έτσι και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβάνουν αποζημιώσεις για την κάλυψη εξόδων που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων.

Αποζημίωση γενικών εξόδων

Αυτή η αποζημίωση αποσκοπεί στην κάλυψη εξόδων στο κράτος μέλος εκλογής, όπως τα έξοδα διοίκησης του γραφείου του βουλευτή, τα τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη, καθώς και την αγορά, λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρονικού και τηλεματικού εξοπλισμού. Η απoζημίωση μειώvεται κατά τo ήμισυ για τoυς βoυλευτές πoυ απoυσιάζoυv αδικαιoλόγητα στις μισές τoυλάχιστov ημέρες τωv συvόδωv. (από Σεπτέμβριο μέχρι Αύγουστο).

Το ποσό αυτής της αποζημίωσης ανέρχεται στα 4 320 ευρώ μηνιαίως για το 2015.

Έξοδα ταξιδίου

Οι περισσότερες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως οι σύνοδοι της Ολομέλειας και οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των πολιτικών ομάδων, διεξάγονται στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. Το πραγματικό κόστος των εισιτηρίων που αγοράζουν οι βουλευτές για να παραστούν στις εν λόγω συνεδριάσεις επιστρέφεται σε αυτούς κατόπιν προσκομίσεως των σχετικών δικαιολογητικών έως την τιμή αεροπορικού εισιτηρίου διακεκριμένης θέσης «Δ» ή παρόμοιας, την τιμή σιδηροδρομικού εισιτηρίου πρώτης θέσης ή σε κατ’ αποκοπή ποσό 0,50 ευρώ ανά χιλιόμετρο (με ανώτατο όριο τα 1000 χιλιόμετρα) για τα ταξίδια με αυτοκίνητο, επιπλέον των κατ’ αποκοπή αποζημιώσεων που υπολογίζονται σε συνάρτηση με την απόσταση και τη διάρκεια της αποστολής και προορίζονται να καλύπτουν τα υπόλοιπα έξοδα που συνδέονται με το ταξίδι (για παράδειγμα, διόδια αυτοκινητοδρόμων, υπέρβαρο αποσκευών ή έξοδα κράτησης).

Λοιπά έξοδα ταξιδιών

Οι βουλευτές οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να ταξιδεύουν συχνά εκτός ή εντός του κράτους μέλους εκλογής τους, για σκοπούς άλλους από τις επίσημες συνεδριάσεις (για παράδειγμα, για να παραστούν σε διάσκεψη ή για να πραγματοποιήσουν επίσκεψη εργασίας).

Εν προκειμένω, για τις δραστηριότητες εκτός του κράτους μέλους εκλογής τους οι βουλευτές μπορούν να τύχουν επιστροφής των εξόδων ταξιδίου και στέγασης καθώς και των συναφών εξόδων έως το ποσό των 4 264 ευρώ ετησίως. Για τις δραστηριότητες στο κράτος μέλος εκλογής τους, επιστρέφονται μόνο τα μεταφορικά έξοδα με ανώτατο ετήσιο ποσό που καθορίζεται ανά χώρα.

Ημερήσια αποζημίωση
  • Το Κοινοβούλιο καταβάλλει κατ' αποκοπή αποζημίωση 306 ευρώ ανά ημέρα για να καλύψει το σύνολο των άλλων εξόδων στα οποία υποβάλλονται οι βουλευτές κατά τις περιόδους κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων, με την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν την παρουσία τους υπογράφοντας έναν από τους επίσημους καταλόγους που έχουν ανοιχτεί για το σκοπό αυτό.

  • Η αποζημίωση μειώνεται κατά το ήμισυ εάν οι βουλευτές δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από τις μισές ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση κατά τις ημέρες ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, ακόμη και εάν είναι παρόντες. Για τις συνεδριάσεις που οργανώνονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποζημίωση ανέρχεται σε 153 ευρώ (πάντα υπό την προϋπόθεση της υπογραφής καταλόγου παρουσιών), ενώ τα έξοδα στέγασης επιστρέφονται χωριστά.

 
 
Διατάξεις περί προσωπικού

Οι βουλευτές μπορούν να επιλέγουν το δικό τους προσωπικό στο πλαίσιο του κονδυλίου που ορίζει το Κοινοβούλιο. Η διοίκηση του Κοινοβουλίου παραχωρεί απευθείας διαπιστευμένους βοηθούς, εγκατεστημένους στις Βρυξέλλες (ή το Λουξεμβούργο/Στρασβούργο), σύμφωνα με τους όρους πρόσληψης του μη μόνιμου προσωπικού της ΕΕ. Οι βοηθοί που είναι εγκατεστημένοι στα κράτη μέλη των βουλευτών υπόκεινται σε ειδικούς εντεταλμένους πληρωτές, οι οποίοι διασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων σχετικά με τη φορολόγηση και την κοινωνική ασφάλιση.

Το 2015, το ανώτατο μηνιαίως διαθέσιμο ποσό για όλες τις σχετικές δαπάνες είναι 21 379 ευρώ ανά βουλευτή. Καμιά από αυτές τις πιστώσεις δεν καταβάλλεται στον ίδιο το βουλευτή.

Έως ένα τέταρτο από αυτό το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες από παρόχους υπηρεσιών της επιλογής του βουλευτή, όπως για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με συγκεκριμένο θέμα.

Οι ευρωβουλευτές δεν έχουν το δικαίωμα να απασχολούν πρόσωπα από το στενό συγγενικό τους περιβάλλον.

 
 
 
 
Tools