Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Οργάνωση

 
 
Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος εκλέγεται για δυόμιση χρόνια, δηλ. για μισή νομοθετική περίοδο, με δυνατότητα ανανέωσης. Εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τα έξω και στις σχέσεις του με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Κοινοβουλίου και των οργάνων του καθώς και τις συζητήσεις στην ολομέλεια και διασφαλίζει την τήρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου.

Κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου εκφράζει την άποψη και τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου για τα σημεία της ημερήσιας διάταξης και άλλα θέματα.

Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος τον υπογράφει, καθιστώντας τον εκτελεστό. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, υπογράφει όλες τις νομοθετικές πράξεις που εκδίδονται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

 
 
 
Βουλευτές του ΕΚ
Βουλευτές του ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει 751 βουλευτές εκλεγμένους στα 28 κράτη μέλη της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 1979, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία για περίοδο πέντε ετών. Αν και κάθε χώρα καθορίζει το εκλογικό της σύστημα, πρέπει να διασφαλίζονται η ισότητα ανδρών και γυναικών και η μυστικότητα της ψήφου.

Στις ευρωπαϊκές εκλογές εφαρμόζεται η αναλογική εκπροσώπηση. Οι έδρες κατανέμονται αναλογικά προς τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους.

Λίγο πάνω από το 1/3 του βουλευτών είναι γυναίκες. Οι βουλευτές συγκροτούν ομάδες με βάση την πολιτική τους τοποθέτηση και όχι την εθνικότητά τους.

 
 
 
Πολιτικές ομάδες
Πολιτικές ομάδες

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίζονται σε πολιτικές ομάδες– δεν οργανώνονται με βάση την εθνικότητά τους αλλά με βάση την πολιτική τους τοποθέτηση. Σήμερα υπάρχουν 8 πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Για να σχηματιστεί μια πολιτική ομάδα απαιτούνται τουλάχιστον 25 βουλευτές που πρέπει να εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τέταρτο του συνόλου των κρατών μελών. Απαγορεύεται η ένταξη σε περισσότερες από μία πολιτικές ομάδες.

Ορισμένοι βουλευτές δεν ανήκουν σε καμία πολιτική ομάδα και στην περίπτωση αυτή ανήκουν στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές.

 
 
 
Οι πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κάθε πολιτική ομάδα μεριμνά για την εσωτερική της οργάνωση ορίζοντας έναν πρόεδρο (ή, σε ορισμένες ομάδες, δύο συμπροέδρους), ένα προεδρείο και μια γραμματεία.

Οι θέσεις των βουλευτών στην αίθουσα συνεδριάσεων αποφασίζονται βάσει της πολιτικής τους τοποθέτησης, από τα αριστερά προς τα δεξιά, μετά από συμφωνία μεταξύ των προέδρων των ομάδων.

Πριν από κάθε ψηφοφορία στην ολομέλεια, οι πολιτικές ομάδες εξετάζουν τις εκθέσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και υποβάλλουν τροπολογίες.

Η θέση κάθε πολιτικής ομάδας αποφασίζεται μετά από συζήτηση στους κόλπους της ομάδας. Κανένας βουλευτής δεν μπορεί να υποχρεωθεί να δώσει συγκεκριμένη ψήφο.

 
 
 
 
Επιτροπές

Για την προετοιμασία των εργασιών της ολομέλειας του Κοινοβουλίου, οι βουλευτές κατανέμονται σε μόνιμες επιτροπές, καθεμία από τις οποίες εξειδικεύεται σε συγκεκριμένους τομείς. Υπάρχουν 20 κοινοβουλευτικές επιτροπές. Διαθέτουν από 25 ως 73 βουλευτές η καθεμιά, καθώς και πρόεδρο, προεδρείο και γραμματεία. Η πολιτική τους σύνθεση αντικατοπτρίζει εκείνη της ολομέλειας.

Οι επιτροπές καταρτίζουν, τροποποιούν και εγκρίνουν νομοθετικές προτάσεις και εκθέσεις πρωτοβουλίας. Εξετάζουν προτάσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου και, αν χρειαστεί, συντάσσουν εκθέσεις και τις υποβάλλουν στην ολομέλεια.

Το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να συστήνει προσωρινές επιτροπές για ειδικά ζητήματα και εξεταστικές επιτροπές για τη διερεύνηση παραβάσεων ή περιπτώσεων κακής εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου.

 
 
 
Αντιπροσωπείες
Οι αντιπροσωπείες

Οι αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διατηρούν σχέσεις και ανταλλάσσουν πληροφορίες με κοινοβούλια τρίτων χωρών. Μέσω των αντιπροσωπειών του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλλει στην εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό και στην προώθηση σε τρίτες χώρες των αξιών επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου.

Υπάρχουν αρκετά είδη αντιπροσωπειών: μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας, άλλες διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και αντιπροσωπείες σε πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις.

 
 
 
Πολιτικά όργανα

Υπάρχουν διάφορα πολιτικά όργανα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα οποία είναι αρμόδια για την οργάνωση των εργασιών του Κοινοβουλίου και τον προγραμματισμό του νομοθετικού έργου ή για τον κανονισμό του Κοινοβουλίου, καθώς και για διοικητικά, οικονομικά και οργανωτικά θέματα και θέματα προσωπικού.

 
 
 
Η Διάσκεψη των Προέδρων

Η Διάσκεψη των Προέδρων είναι το πολιτικό όργανο του Κοινοβουλίου αρμόδιο για:

  • την οργάνωση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον προγραμματισμό του νομοθετικού έργου
  • τον ορισμό των αρμοδιοτήτων των επιτροπών και αντιπροσωπειών και τη σύνθεσή τους
  • τις σχέσεις με τα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εθνικά κοινοβούλια και τις τρίτες χώρες.

Η Διάσκεψη των Προέδρων προετοιμάζει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του Κοινοβουλίου και την ημερήσια διάταξη των περιόδων Συνόδου και κατανέμει τις θέσεις των βουλευτών στην αίθουσα.

Η Διάσκεψη των Προέδρων απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τους προέδρους των πολιτικών ομάδων. Συμμετέχει επίσης ένας εκπρόσωπος των μη εγγεγραμμένων βουλευτών, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Διάσκεψη των Προέδρων λαμβάνει τις αποφάσεις της με συναίνεση, ή με σταθμισμένη ψηφοφορία στη βάση του αριθμού των βουλευτών κάθε πολιτικής ομάδας.

Η Διάσκεψη των Προέδρων ασκεί τα καθήκοντα που της αναθέτει ο Κανονισμός.
Αποφασίζει σχετικά με την οργάνωση των εργασιών του Κοινοβουλίου και των οργάνων του.
Ζητείται η γνώμη της για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον προγραμματισμό του νομοθετικού έργου και τις σχέσεις με τα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Διάσκεψη των Προέδρων συνεδριάζει, κατά γενικό κανόνα, δύο φορές τον μήνα. Οι συνεδριάσεις της δεν είναι δημόσιες.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διάσκεψης των Προέδρων μεταφράζονται στις επίσημες γλώσσες, τυπώνονται και διανέμονται σε όλους τους βουλευτές.
Οι βουλευτές μπορούν να καταθέτουν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της Διάσκεψης των Προέδρων.

Δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους βουλευτές να ανταλλάσσουν απόψεις, μεταξύ δύο περιόδων συνόδου, με μια προσκεκλημένη προσωπικότητα, ή να λαμβάνουν γνώση, κατά προτεραιότητα, των προτάσεων που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 
 
Το Προεδρείο

Το Προεδρείο είναι, βάσει του Κανονισμού, το διευθυντικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Είναι αρμόδιο για την κατάρτιση του προσχεδίου της κατάστασης προβλεπομένων δαπανών και εσόδων του Κοινοβουλίου και για τη ρύθμιση όλων των ζητημάτων που αφορούν τη διοίκηση, το προσωπικό και την οργάνωση του Κοινοβουλίου.

Το Προεδρείο απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους 14 αντιπροέδρους του και από τους 5 κοσμήτορες, που εκλέγονται από την Ολομέλεια για ανανεώσιμη θητεία δυόμισι ετών. Κατά τις συνεδριάσεις του Προεδρείου, σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του προέδρου κάνει τη διαφορά. Οι κοσμήτορες συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Προεδρείου, αλλά έχουν συμβουλευτικό ρόλο.

Το Προεδρείο είναι επιφορτισμένο με πολυάριθμα ενδοκοινοβουλευτικά διοικητικά και οικονομικά καθήκοντα.
Είναι αρμόδιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, είναι αρμόδιο για την έγκριση της διεξαγωγής συνεδριάσεων των επιτροπών και των αντιπροσωπειών εκτός των συνήθων τόπων εργασίας τους και για την κατάρτιση του προσχεδίου της κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου.
Διορίζει τον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου, ο οποίος εξασφαλίζει τη διεύθυνση των διοικητικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, και καθορίζει τη σύνθεση και την οργάνωση της Γενικής Γραμματείας.
Το Προεδρείο συνεδριάζει, κατά γενικό κανόνα, δύο φορές τον μήνα.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Προεδρείου μεταφράζονται στις επίσημες γλώσσες, τυπώνονται και διανέμονται σε όλους τους βουλευτές
Οι βουλευτές μπορούν να καταθέτουν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του Προεδρείου.

Το Προεδρείο αποφασίζει σχετικά με το ύψος της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
 
Το Σώμα των Κοσμητόρων

Το Σώμα των Κοσμητόρων είναι το αρμόδιο όργανο του Κοινοβουλίου για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα που αφορούν άμεσα τους βουλευτές, καθώς και τις συνθήκες εργασίας τους.

Οι κοσμήτορες είναι 5 και συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Προεδρείου.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβαίνει στην εκλογή των κοσμητόρων μετά από την εκλογή του προέδρου και των 14 αντιπροέδρων.
Οι κοσμήτορες εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, σε 3 γύρους: στους δύο πρώτους γύρους απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, ενώ στον τελευταίο γύρο αρκεί η απλή πλειοψηφία.
Η θητεία τους έχει διάρκεια δυόμισι ετών, ενώ η συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Προεδρείου έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Οι κοσμήτορες είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των διοικητικών και οικονομικών ζητημάτων που αφορούν άμεσα τους βουλευτές. Θέτουν, για παράδειγμα, στη διάθεσή των τελευταίων εγκαταστάσεις και διάφορες υπηρεσίες.
Μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις τροποποίησης ή αναδιατύπωσης κειμένων τα οποία αφορούν τις ρυθμίσεις που εγκρίνει το Προεδρείο.
Οι κοσμήτορες συνεδριάζουν, κατά γενικό κανόνα, μια φορά τον μήνα.

Όλοι οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του Σώματος των Κοσμητόρων.

 
 
Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών είναι το πολιτικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επιτρέπει την εξασφάλιση μιας καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών απαρτίζεται από τους προέδρους όλων των μονίμων και προσωρινών επιτροπών. Η Διάσκεψη εκλέγει έναν πρόεδρο. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών συνεδριάζει, κατά γενικό κανόνα, μία φορά τον μήνα στο Στρασβούργο, στη διάρκεια των περιόδων συνόδου.

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις προς τη Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά με τις εργασίες των επιτροπών και την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των περιόδων συνόδου.
Μπορεί επίσης να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στη Διάσκεψη των Προέδρων, σε περίπτωση αντιδικίας περί αρμοδιοτήτων μεταξύ δύο επιτροπών.
Το Προεδρείο και η Διάσκεψη των Προέδρων μπορούν να αναθέτουν ορισμένα καθήκοντα στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών.

 
 
Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών είναι το πολιτικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξετάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα όλα τα θέματα που αφορούν την καλή λειτουργία των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών απαρτίζεται από τους προέδρους όλων των μόνιμων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και εκλέγει τον πρόεδρό της.

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις προς τη Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά με τις εργασίες των αντιπροσωπειών.
Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών καταρτίζει σχέδιο ετήσιου χρονοδιαγράμματος των διακοινοβουλευτικών συναντήσεων και των συνεδριάσεων των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών.
Το Προεδρείο και η Διάσκεψη των Προέδρων μπορούν να αναθέτουν ορισμένα καθήκοντα στη Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών.

 
 
Διευθύνουσα ομάδα για το Μπρέξιτ

Η Διευθύνουσα ομάδα για το Μπρέξιτ τελεί υπό την αιγίδα της Διάσκεψης των Προέδρων και έχει σκοπό να συντονίζει και να προετοιμάζει τις συζητήσεις, τον προβληματισμό και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας στηρίζει το έργο της Διευθύνουσας ομάδας για το Μπρέξιτ.

 
 
 
 
Διακομματικές ομάδες

Διακομματικές ομάδες είναι δυνατό να δημιουργηθούν από βουλευτές οποιασδήποτε πολιτικής ομάδας και επιτροπής, με σκοπό την άτυπη ανταλλαγή απόψεων επί συγκεκριμένων θεμάτων και την προώθηση των επαφών μεταξύ βουλευτών και κοινωνίας των πολιτών.

Οι διακομματικές ομάδες δεν είναι κοινοβουλευτικά όργανα και, επομένως, μπορεί να μην εκφράζουν τη γνώμη του Κοινοβουλίου.

Οι διακομματικές ομάδες διέπονται από εσωτερικούς κανόνες, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 16 Δεκεμβρίου 1999 (τελευταία επικαιροποίηση στις 11 Σεπτεμβρίου 2014) και ορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι διακομματικές ομάδες δύνανται να συσταθούν στην αρχή κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου, καθώς και τους κανόνες λειτουργίας τους.

Οι πρόεδροι των διακομματικών ομάδων απαιτείται να δηλώνουν οποιαδήποτε στήριξη λαμβάνουν σε χρήματα ή σε είδος, σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν και για τους βουλευτές ως άτομα. Οι δηλώσεις πρέπει να επικαιροποιούνται κάθε χρόνο και καταχωρίζονται σε δημόσιο μητρώο που τηρείται από τους Κοσμήτορες.

 
 
Κατάλογος διακομματικών ομάδων

Κατά τη συνεδρίαση της στις 11 Δεκεμβρίου 2014, η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε τον εξής κατάλογο με τις διακομματικές ομάδες που θα συσταθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου:

Ονομασία Σύνδεσμοι προς τα έγγραφα (pdf)
Ενεργός γήρανση, αλληλεγγύη μεταξύ γενεών & πολιτικές για την οικογένεια Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Καταπολέμηση του ρατσισμού και ποικιλομορφία Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Βιοποικιλότητα, ύπαιθρος, θήρα και ερασιτεχνική αλιεία Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Δικαιώματα του παιδιού Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Κλιματική μεταβολή, βιώσιμη ανάπτυξη και βιοποικιλότητα Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Κοινά αγαθά και δημόσιες υπηρεσίες Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Κλάδοι δημιουργικότητας Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Ψηφιακό θεματολόγιο Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Αναπηρία Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Έσχατη ένδεια και ανθρώπινα δικαιώματα Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουρισμού, πολιτιστική κληρονομιά, Camino de Santiago και άλλες ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Θρησκευτική ελευθερία, ελευθερία των πεποιθήσεων και θρησκευτική ανοχή Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Ακεραιότητα - Διαφάνεια, καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Δικαιώματα Λεσβιών, Ομοφυλόφιλων, Αμφιφυλόφιλων, Διεμφυλικών και Μεσοφυλικών - ΛΟΑΔΜ Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Μακροπρόθεσμες επενδύσεις και επανεκβιομηχάνιση Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Θάλασσες, ποταμοί, νήσοι και παράκτιες περιοχές Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
ΜΜΕ - Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Ουρανός και διάστημα Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Κοινωνική οικονομία, επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, κοινωνική επιχειρηματικότητα και τρίτος τομέας Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Αθλητισμός Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Συνδικάτα Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Παραδοσιακές μειονότητες, εθνικές κοινότητες και γλώσσες Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Αστικά θέματα Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Καλή μεταχείριση και προστασία των ζώων Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Δυτική Σαχάρα Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Οίνος, οινοπνευματώδη και τρόφιμα υψηλής ποιότητας Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
Θέματα νεολαίας Κατάλογος μελών
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων

 
 
 
Η ολομέλεια σε 360°

Εικονική περιήγηση στην αίθουσα της ολομέλειας.

 
 
 
Κανονισμός

Βάσει του άρθρου 232 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει εσωτερικό Κανονισμό. Ο Κανονισμός αυτός περιγράφει το σύνολο των κανόνων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Κοινοβουλίου.

 
 
 
Πως λειτουργεί: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 

Πως λειτουργεί: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο