Παρουσίαση

Στόχος των θεματολογικών δελτίων είναι να προσφέρουν μια πλήρη εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

 

Τα θεματολογικά δελτία δημιουργήθηκαν το 1979 επ' ευκαιρία των πρώτων άμεσων εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έκτοτε, αναθεωρούνται και ανασυντάσσονται τακτικά. Στόχος των θεματολογικών δελτίων είναι να προσφέρουν στους μη ειδικούς, με απλό και συνοπτικό τρόπο, μια πλήρη εικόνα των θεσμικών οργάνων και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξέλιξή τους. Το περιεχόμενο των δελτίων διαρθρώνεται στις ακόλουθες έξι μεγάλες θεματικές ενότητες: Ο τρόπος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Η Ευρώπη των πολιτών, Η εσωτερική αγορά, Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Οι τομεακές πολιτικές, Οι εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης, Πίνακας περιεχομένων.

Τα θεματολογικά δελτία, χάρη στον συνθετικό μεν αλλά πλήρη και ακριβή χαρακτήρα τους, μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα σε πολλούς επαγγελματίες, υπαλλήλους και φοιτητές που ενδιαφέρονται για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.

Οι αναγνώστες που επιθυμούν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για κάποιο θέμα παραπέμπονται σε πιο ειδικευμένες εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων και σε έγγραφα ερευνών που δημοσιεύουν τα Τμήματα Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διατίθενται στην ιστοσελίδα «Μελέτες».

Η διαδικτυακή έκδοση των θεματολογικών δελτίων που παρουσιάζεται εδώ ανανεώνεται και ενημερώνεται τακτικά –όποτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί σημαντικές θέσεις ή πολιτικές– καθ' όλη την διάρκεια του έτους.

Διατίθεται σε 23 γλώσσες.

Μονάδα για τις εκδοτικές δραστηριότητες των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τον θεματικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών
e-mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu