Παρουσίαση

Στόχος των θεματολογικών δελτίων είναι να προσφέρουν μια πλήρη εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

 

Τα θεματολογικά δελτία δημιουργήθηκαν το 1979 για τις πρώτες απευθείας εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επιδιώκουν να προσφέρουν στους μη ειδικούς, με απλό και συνοπτικό τρόπο αλλά πάντα με ακρίβεια, μια πλήρη εικόνα των θεσμικών οργάνων και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξέλιξή τους.

Τα θεματολογικά δελτία κατανέμονται σε έξι κεφάλαια:

  • το πρώτο αφορά τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτει την ιστορική εξέλιξη της ΕΕ, το νομικό σύστημα, τα όργανα και τους οργανισμούς της, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την χρηματοδότηση·
  • το δεύτερο αφορά την Ευρώπη των πολιτών και περιγράφει ατομικά και συλλογικά δικαιώματα·
  • το τρίτο αφορά την εσωτερική αγορά και εξηγεί τις αρχές και την εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς·
  • το τέταρτο αναφέρεται στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, περιγράφει το περιβάλλον της ΟΝΕ και εξηγεί πως πραγματοποιείται ο συντονισμός και η επίβλεψη των οικονομικών πολιτικών·
  • στο κεφάλαιο για τις τομεακές πολιτικές περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει η ΕΕ τις διάφορες εσωτερικές πολιτικές της·
  • τέλος, στο κεφάλαιο για τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης, γίνεται λόγος για την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την ασφάλεια, το εμπόριο, την ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία, την διεύρυνση και τις σχέσεις με χώρες που δεν γειτνιάζουν με την ΕΕ.

Εξερευνήστε τα θεματολογικά δελτία με την βοήθεια του παραπάνω μενού, πατώντας σε οποιονδήποτε τίτλο κεφαλαίου. Μόλις ανοίξετε ένα θεματολογικό δελτίο, αποκτάτε πρόσβαση και στα υπόλοιπα του ίδιου κεφαλαίου με τη βοήθεια του μενού της δεξιάς στήλης. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα θεματολογικά δελτία σε μορφή PDF.

Τούτη η διαδικτυακή έκδοση ανανεώνεται και ενημερώνεται τακτικά καθ' όλη την διάρκεια του έτους, κάθε φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί σημαντικές θέσεις ή πολιτικές.

Τα θεματολογικά δελτία συντάσσονται από τα επιμέρους θεματικά τμήματα χάραξης πολιτικής και από την Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και διατίθενται σε 23 γλώσσες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Μονάδα Συντονισμού Εκδοτικών και Επικοινωνιακών Δραστηριοτήτων (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: editorial-secretariat@europarl.europa.eu).