President ja tema ülesanded

 

President valitakse kaheks ja pooleks aastaks ehk pooleks parlamendi ametiajaks ja teda võib tagasi valida. President esindab parlamenti väljaspool Euroopa Liitu ja suhetes Euroopa Liidu muude institutsioonidega.

 
 

14 asepresidendi kaasabil juhib president kogu parlamendi ja tema organite (juhatus ja esimeeste konverents) tööd, samuti täiskogu istungitel toimuvaid arutelusid. Kaksteist täiskogu osaistungjärku toimub Strasbourg'is ja kuus täiendavat osaistungjärku Brüsselis.

President jälgib, et peetaks kinni Euroopa Parlamendi kodukorrast, ning tagab kogu institutsiooni ja tema organite korraliku toimimise.

President esindab Euroopa Parlamenti õigusküsimustes ja kõigis välissuhetes. Ta esitab oma arvamuse kõigis suurtes rahvusvahelistes küsimustes ja esitab soovitusi Euroopa Liidu tugevdamiseks.

Euroopa Ülemkogu kohtumiste alguses esitab Euroopa Parlamendi president parlamendi vaatenurga ja mureküsimused käsitletavate teemade ja päevakorrapunktide asjus.

Pärast seda, kui parlament on Euroopa Liidu eelarve vastu võtnud, kinnitab president selle oma allkirjaga lõplikult.

Euroopa Parlamendi president kirjutab koos nõukogu eesistujaga alla kõigile seadusandliku tavamenetluse alusel vastu võetud õigusaktidele.

President, tema valimine

Presidendiks saab salajasel hääletusel absoluutse häälteenamuse kogunud kandidaat. Kui pärast kolme hääletusvooru ei ole ükski kandidaat absoluutset häälteenamust saanud, valitakse president neljandas voorus lihthäälteenamusega.

Presidendi ametiaeg kestab kaks ja pool aastat, st pool parlamendi ametiajast.

  • Kodukorra artiklid 13, 14, 18
President ja tema ülesanded

President juhatab parlamendi tööd ja täiskogu istungeid ning võtab vastu eelarve. Ta esindab parlamenti sellest väljaspool ning suhetes teiste ELi institutsioonidega.

 
 
 
Tools
 
 
The President of the European Parliament