Petitsioonid

 

Euroopa kodanike üks põhiõigusi on iga kodaniku õigus mis tahes ajal kas üksikult või koos teiste kodanike või isikutega pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 227.

 

Iga Euroopa Liidu kodanik või liidu liikmesriigi elanik võib üksikult või koos teiste kodanike või isikutega esitada Euroopa Parlamendile petitsiooni küsimuses, mis kuulub Euroopa Liidu tegevusvaldkonda ja mis teda otseselt puudutab. Samuti võib asutamislepinguga tagatud petitsiooniõigust kasutada iga Euroopa Liidus peakorterit omav äriühing, organisatsioon või ühendus.

Petitsiooni võib esitada kaebuse või nõude kujul ja see võib käsitleda avaliku või erahuviga seotud küsimusi.

Petitsioon võib sisaldada nõuet, kaebust või tähelepanekut ELi õiguse rakendamise kohta või pöördumist Euroopa Parlamendi poole taotlusega võtta seisukoht teatud küsimuses. Sellised petitsioonid annavad Euroopa Parlamendile võimaluse juhtida tähelepanu Euroopa kodanike õiguste rikkumisele liikmesriigi, kohalike ametiasutuste või muude institutsioonide poolt.

 
 
Euroopa Parlamendile petitsiooni esitamise kord:
 
Kes ja mis küsimustes võib petitsiooni esitada?
Kes võib petitsiooni esitada?

Petitsiooni võite esitada kui olete:

 • Euroopa Liidu kodanik;
 • Euroopa Liidu liikmesriigi elanik;
 • Euroopa Liidu liikmesriigis peakorterit omava ühenduse, äriühingu või organisatsiooni liige (füüsiline või juriidiline isik).
Mis küsimustes võib petitsiooni esitada?

Petitsiooni sisu peab puudutama Euroopa Liidu huvide või vastutusalaga seotud küsimusi, näiteks:

 • Teie õigused Euroopa kodanikuna, mis on sätestatud asutamiselepingutes;
 • keskkonnaküsimused;
 • tarbijakaitse;
 • isikute, kaupade ja teenuste vaba liikumine, siseturg;
 • tööhõiveküsimused ja sotsiaalpoliitika;
 • kutsekvalifikatsioonide tunnustamine;
 • muud ELi õiguse rakendamisega seotud probleemid.

Märkus: Petitsioonikomisjon ei käsitle puhtalt teabenõudeid ega üldisi märkusi ELi poliitika kohta.

Mis keeles tuleks petitsioon esitada?

Petitsioon tuleb kirjutada ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles.

Lisateave:
 • Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 227
 • Kodukorra artiklid 201 ja 202
 
 
Mis tehakse vastuvõetavate petitsioonidega?

Kui Teie petitsiooni sisu puudutab Euroopa Liidu tegevusvaldkonda, tunnistab petitsioonikomisjon selle tavaliselt vastuvõetavaks ja otsustab seejärel vastavalt kodukorrale, kuidas edasi toimida. Igal juhul teavitab petitsioonikomisjon Teid võimalikult kiiresti vastuvõetud otsustest. Olenevalt asjaoludest võib petitsioonikomisjon:

 • paluda Euroopa Komisjonil viia läbi esialgne uurimine ja teatada, kas antud küsimuses on toimitud vastavalt asjaomastele ühenduse õigusaktidele, või võtta ühendust SOLVITi võrgustikuga;
 • edastada petitsiooni teavitamise või edasise käsitlemise eesmärgil Euroopa Parlamendi teistele komisjonidele (vastav parlamendikomisjon võib näiteks arvestada petitsiooniga oma õigusloometegevuses);
 • erandjuhtudel koostada ja esitada Euroopa Parlamendile täieliku raporti, mis pannakse täiskogul hääletusele, või korraldada andmete kogumiseks visiidi asjaomasesse riiki või piirkonda ning koostada parlamendikomisjoni raporti oma tähelepanekute ja soovitustega;
 • võtta muid meetmeid, mida ta peab probleemi lahendamiseks sobivaks, või saata petitsiooni esitajale sobiva vastuse.

Petitsioonikomisjoni koosolekud toimuvad reeglina iga kuu, välja arvatud augustis, mil parlament ei tööta. Komisjoni abistab alaline sekretariaat, millel on nõuandev roll ja mis valmistab ette komisjoni koosolekuid.

Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon võib petitsiooni esitaja tõstatatud küsimuse lahendamiseks taotleda koostööd liikmesriikide riiklike või kohalike asutustega. Seetõttu võib nende asutustega jagada teavet petitsioonide üksikasjade kohta, kui petitsiooni esitaja sellele selgelt vastu ei ole.

Samas ei saa petitsioonikomisjon mööda minna liikmesriikide pädevate asutuste tehtud otsustest. Kuna Euroopa Parlament ei ole kohtuasutus, ei saa ta otsustada liikmesriikide kohtute poolt tehtud otsuste üle ega neid tühistada. Sellist taotlust sisaldavad petitsioonid loetakse vastuvõetamatuks.

 
 
Petitsioonide vastuvõetamatus ja avaldamine
Petitsiooni vastuvõetamatus

Kui Teie petitsioon ei käsitle Euroopa Liidu tegevusvaldkonda, tunnistatakse see vastuvõetamatuks. Põhjus võib olla selles, et käsitletav küsimus kuulub selgelt liikmesiriigi pädevusse või vastutusalasse.

Petitsioonid, mille petitsioonikomisjon tunnistab vastuvõetamatuks, arhiveeritakse ja edasisi meetmeid ei võeta, kuid komisjon teavitab Teid oma otsusest.

Petitsiooni sisust sõltuvalt võib petitsioonikomisjon soovitada Teil pöörduda mõne ELi-välise organi (nt Euroopa Inimõiguste Kohtu) või siseriikliku asutuse (nt riikliku ombudsmani või liikmesriigi parlamendi petitsioonikomisjoni) poole.

Küsimustega, mis puudutavad halduslikku omavoli ELi institutsioonides või organites, tuleks pöörduda Euroopa ombudsmani poole.

Lisateave:
Petitsioonide avaldamine

Petitsioonide numbrid ja esitajate nimed (kollektiivse petitsiooni puhul peamise esitaja nimi) kantakse registrisse petitsioonide laekumise järjekorras ja nendest antakse teada Euroopa Parlamendi täiskogu istungitel. Nimetatud teadaanded kantakse ka vastava istungi protokolli. Petitsiooni esitajad peaksid arvestama, et protokollid avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas, mistõttu teatavad andmed, näiteks petitsiooni number ja selle esitaja nimi, on internetis kättesaadavad. Petitsiooni esitajate tähelepanu juhitakse eriti sellele asjaolule, kuna tegemist on isikuandmete kaitsega seotud küsimusega. Kui Te petitsiooni esitajana ei soovi, et Teie nimi avalikustatakse, siis austab Euroopa Parlament Teie privaatsust, kuid vastav soov tuleb petitsioonis selgesõnaliselt ära märkida. Kui soovite, et petitsiooni käsitletaks konfidentsiaalselt, tuleks seda samuti selgesõnaliselt taotleda. Petitsioonikomisjon peab tähtsaks oma koosolekute läbipaistvust, ning neid võidakse interneti kaudu edastada. Seetõttu saab koosolekuid iga tavaarvuti abil Euroopa Parlamendi veebisaidi kaudu jälgida. Parlamendikomisjoni koosolekud on avalikud ja petitsiooni esitajad saavad vastava taotluse põhjal viibida oma petitsioonide arutamise juures.

Lisateave:
 
 
 
 
Tools
 
 
Millisel kujul tuleks petitsioon esitada?
 

Petitsiooni saab esitada:

 • posti teel,
 • interneti teel (on-line vorm).

Petitsioon peaks olema põhjalik ja sisaldama kõiki selle sisuga seotud olulisi fakte, kuid vältida tuleks liigseid detaile. Petitsioon tuleks kirjutada selgelt ja loetavalt ning sellele võib lisada kokkuvõtte.

Posti teel saatmine:

Kui soovite esitada petitsiooni paberkandjal, ei ole vaja täita vastavat vormi ega järgida standardseid vorminõudeid.

Küll aga peab petitsioon:

 • sisaldama Teie nime, kodakondsust ja alalist elukohta (ühiselt esitatud petitsioon peab sisaldama esitaja või vähemalt esimese allakirjutanu nime, kodakondsust ja alalist elukohta);
 • olema allkirjastatud.

Petitsiooni juurde võivad kuuluda lisad, sealhulgas võimalike lisadokumentide koopiad.

Petitsioon tuleks saata aadressile:

 • European Parliament
 • The President of the European Parliament
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
Interneti teel saatmine (on-line vorm):

Kui soovite kasutada on-line vormi, toimige järgmiselt:

 • lugege läbi Euroopa Parlamendi veebilehe rubriigis "Petitsioonid" toodud teave ja juhised,
 • täitke petitsiooni on-line vorm ning klõpsake nupule "Saada".

Kohe pärast petitsiooni on-line vormil esitamist peaksite saama kinnituse selle kättesaamise kohta.

Seejärel edastatakse see petitsioonikomisjonile, kes vastutab petitsioonide menetlemise ning iga petitsiooni kohta soovituste ja järelduste koostamise eest . Esitatud petitsioone, mis sisaldavad solvavaid väljendeid või mis ei ole teemakohased, komisjon ei käsitle ning ei vasta neile.

Kõik petitsiooni käsitlemist puudutavad edasised teated saadab petitsioonikomisjon posti teel.

Kui soovite petitsioonile lisada täiendavat teavet või dokumente, saatke need palun posti teel järgmisele aadressile, märkides ära petitsiooni numbri:

 • European Parliament
 • Committee on Petitions
 • The Secretariat
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
 
 

Petitsioonikomisjon koosneb 34 parlamendiliikmest ning seda juhivad esimees ja neli aseesimeest.