Liikmesriikide parlamendid

 

Euroopa Parlament peab oluliseks säilitada korrapäraste koosolekute abil tihedad sidemed liikmesriikide parlamentidega. Eriti oluliseks on see muutunud pärast seda, kui on jõustunud Lissaboni leping, mida nimetatakse tihti ka parlamentide lepinguks.

 
 
Liikmesriikide parlamentide suhted Euroopa Parlamendiga

Suhted liikmesriikide parlamentidega kuuluvad esimeeste konverentsi pädevusse. Detsembris 2009 otsustas esimeeste konverents luua riikide parlamentidega suhtlemise juhtrühma, mis peab kajastama Lissaboni lepingu rakendamist seoses liikmesriikide parlamentidega ja edendama Euroopa Parlamendi tegevuse sisemist koordineerimist selles valdkonnas ning esitama selle valdkonna korralise tegevusprogrammi.

Euroopa Parlament hoiab liikmesriikide parlamente oma tegevusega regulaarselt kursis.

Euroopa Parlamendi komisjonid kutsuvad regulaarselt oma koosolekutele liikmesriikide parlamentide liikmeid, et arutada muu hulgas Euroopa Komisjoni esitatud uusi õigusakti ettepanekuid.

Koos Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks olevate liikmesriikide parlamentidega korraldab Euroopa Parlament igal poolaastal parlamentaarse ühiskohtumise, et arutada ELi tegevuskavas olevaid peamisi poliitilisi küsimusi.

Euroopa Liidu asjade komisjonide konverents (COSAC)

COSACis osalevad riikide parlamentide Euroopa küsimustega tegelevad komisjonid ning Euroopa Parlamendi esindajad. Otsene viide COSACile on toodud Lissaboni lepingule lisatud protokollis (nr 1) riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus.

Kaks korda aastas kohtuvad COSACi raames kuus esindajat iga liikmesriigi parlamendist ning kuus Euroopa Parlamendi liiget, sealhulgas asepresidendid, kes vastutavad suhete eest riikide parlamentidega.

Lisateave:
Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskus (ECPRD)

ECPRD on võrgustik, kuhu kuulub 70 parlamentaarset assambleed, millest 40 on ELi riikidest. Võrgustik asutati Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee ühisel algatusel. Mõlemad institutsioonid nimetavad ECPRD kaks kaasdirektorit. Euroopa Parlament kannab hoolt sekretariaadi eest ja hostib veebisaiti.

  • edendada teabe, ideede ja kogemuste vahetamist Euroopa Parlamendile ja riikide parlamentidele ühist huvi pakkuvates valdkondades
  • tugevdada toimivat tihedat koostööd riikide parlamentide uuringute- ja dokumentatsiooniteenistuste vahel kõikides teabevaldkondades

ECPRD põhitegevuseks on võrdlevad taotlused ja seminarid, mille jaoks on sisse seatud kaasaegne veebisait. Veebisaidi konfidentsiaalsele osale on juurdepääs üksnes ECPRD liikmesparlamentidel.

Lisateave:
Parlamentidevaheline teabevahetussüsteem ELi küsimustes (IPEX)

Teabevoo liikumise hõlbustamiseks on riikide parlamendid koostöös Euroopa Parlamendiga loonud oma andmebaasi ja veebisaidi www.ipex.eu.

IPEX sisaldab parlamentaarse kontrolli dokumente ja teavet Euroopa Liidu kohta. IPEXi aluseks on parlamentide dokumendid, mida iga riigi parlament ise andmebaasi lisab. Need dokumendid on rühmitatud konkreetse ELi dokumendi alusel, millega need on seotud.

Lisateave: