Tutvustus

Infolehtede eesmärk on anda ülevaade Euroopa integratsioonist ja Euroopa Parlamendi panusest sellesse protsessi.

 

Infolehed koostati 1979. aastal Euroopa Parlamendi esimeste otsevalimiste puhul. Pärast seda on neid korrapäraselt läbi vaadatud ja ajakohastatud. Infolehtede eesmärk on anda mittespetsialistidele lihtne ja lühike ülevaade Euroopa Liidu institutsioonidest ja poliitikast ning Euroopa Parlamendi rollist nende arengus. Infolehed on jaotatud kuueks suureks teemavaldkonnaks:

  • Euroopa Liidu toimimine,
  • Kodanike Euroopa,
  • Siseturg,
  • Majandus- ja rahaliit,
  • Valdkondlik poliitika,
  • Euroopa Liidu välissuhted.

Kuna infolehed on kokkuvõtlikud, kuid täielikud ja täpsed, võivad need olla väga kasulikud ka paljudele spetsialistidele, ametnikele ja üliõpilastele, kes tunnevad huvi Euroopa Liidu asjade vastu.

Lugejatel, kes soovivad mõne teema üksikasjalikumat käsitlust, soovitame tutvuda Euroopa Parlamendi eriväljaannetega, näiteks eri poliitikavaldkondade erialaste dokumentidega, mis on kättesaadavad uuringute veebilehel.

Infolehtede elektrooniline versioon vaadatakse läbi ja seda ajakohastatakse korrapäraselt kogu aasta vältel iga kord, kui Euroopa Parlament võtab vastu olulisi seisukohti või poliitilisi otsuseid.

Infolehtede elektrooniline versioon on kättesaadav 23 keeles.

Lisaks avaldab väljaannete talitus infolehed 2014. aasta algul trükisena.

Trükist on võimalik tellida väljaannete talituse veebisaidil aadressil http://bookshop.europa.eu.

Väljaannete ja kommunikatsiooniga seotud tegevuse koordineerimise üksus
E-post: editorial-secretariat@europarl.europa.eu