Vetoomukset

 
Euroopan unionin kansalaisten perusoikeus:

Jokaisella kansalaisella on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 227 artiklan nojalla oikeus esittää yksin tai yhdessä muiden kanssa vetoomus Euroopan parlamentille.

 

Jokainen Euroopan unionin kansalainen tai Euroopan unionissa asuva henkilö voi esittää yksin tai yhdessä muiden kanssa vetoomuksen Euroopan parlamentille aiheesta, joka kuuluu Euroopan unionin toimialaan ja joka välittömästi koskee vetoomuksen esittäjää. Myös sellaiset yritykset, järjestöt tai yhdistykset, joiden kotipaikka on Euroopan unionissa, voivat käyttää perustamissopimuksessa taattua vetoomusoikeutta.

Vetoomus voi olla valitus tai pyyntö, ja sen aihe voi koskea julkista tai yksityistä etua.

Vetoomuksella voidaan esittää Euroopan parlamentille yksittäinen pyyntö, valitus tai havainto, joka koskee EU:n oikeuden soveltamista, tai kehotus ottaa kantaa johonkin tiettyyn asiaan. Tällaiset vetoomukset antavat Euroopan parlamentille mahdollisuuden puuttua asiaan, jos esimerkiksi jokin jäsenvaltio, paikallisviranomainen tai muu instituutio loukkaa Euroopan kansalaisen oikeuksia.

 
 
Vetoomuksen esittäminen Euroopan parlamentille:
 
Kuka voi esittää vetoomuksen ja mistä aiheista?
Kuka voi esittää vetoomuksen?

Vetoomuksen voi esittää

 • Euroopan unionin kansalainen
 • jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuva henkilö
 • sellaisen yhdistyksen, yrityksen tai järjestön jäsen (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö), jonka toimipaikka on jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa.
Mitä vetoomus voi koskea?

Vetoomuksen aiheen on käsiteltävä Euroopan unionia tai sen toiminnan alaan kuuluvaa asiaa. Esimerkkeinä mainittakoon

 • Euroopan kansalaisten perussopimuksissa vahvistetut oikeudet
 • ympäristöasiat
 • kuluttajansuoja
 • henkilöiden, tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus, sisämarkkinat
 • työllisyyskysymykset ja sosiaalipolitiikka
 • ammattipätevyyden tunnustaminen
 • muut Euroopan unionin lainsäädäntöön liittyvät asiat.

Tärkeä huomautus: Vetoomusvaliokunta ei käsittele pelkkiä tiedusteluja eikä Euroopan unionin politiikkaa yleisesti koskevia huomautuksia.

Millä kielellä vetoomuksen voi esittää?

Vetoomus on laadittava jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä.

Lisätietoja:
 • SEUT:n 227 artikla
 • Työjärjestyksen 201 ja 202 artikla
 
 
Mitä vastaanotetuille vetoomuksille tapahtuu?

Jos vetoomus kuuluu Euroopan unionin toiminnan alaan, vetoomusvaliokunta yleensä ottaa sen käsiteltäväkseen ja päättää työjärjestyksen mukaisesti, mihin toimiin on ryhdyttävä.

Vetoomusvaliokunta tiedottaa joka tapauksessa vetoomuksen esittäjälle mahdollisimman pian tekemistään päätöksistä.

Vetoomuksen käsittely jatkuu seuraavasti:

 • Vetoomusvaliokunta voi pyytää Euroopan komissiota tekemään alustavan selvityksen ja pyytää sitä tutkimaan, onko asiassa noudatettu yhteisön lainsäädäntöä, tai se voi ottaa yhteyttä sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkkoon (SOLVIT).
 • Vetoomusvaliokunta voi välittää vetoomuksen tiedoksi tai toimenpiteitä varten Euroopan parlamentin muille valiokunnille (valiokunta voi esimerkiksi ottaa vetoomuksen huomioon lainsäädäntötyössään).
 • Vetoomusvaliokunta voi poikkeustapauksissa laatia ja jättää käsiteltäväksi mietinnön, josta äänestetään parlamentin täysistunnossa, tai Vetoomusvaliokunta voi tehdä tiedonhakumatkan asianomaiseen maahan tai asianomaiselle alueelle, ja laatia raportin, jossa se esittää huomionsa ja suosituksensa.
 • Vetoomusvaliokunta voi ryhtyä muihin toimiin, joita pidetään asianmukaisina asian ratkaisemiseksi, tai antaa vetoomuksen esittäjälle tarkoituksenmukaisen vastauksen.

Vetoomusvaliokunta kokoontuu sääntömääräisesti kerran kuukaudessa paitsi elokuussa, jolloin parlamentti on lomalla. Valiokunnan apuna on pysyvä sihteeristö, joka hallinnoi vetoomusprosessia, antaa neuvoja ja valmistelee valiokunnan kokoukset.

Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta voi pyrkiä yhteistyöhön jäsenvaltioiden kansallisten tai paikallisten viranomaisten kanssa vetoomuksen esittäjän asian ratkaisemiseksi. Niinpä vetoomuksen sisältämiä yksityiskohtaisia tietoja saatetaan välittää kyseisille viranomaisille, ellei vetoomuksen esittäjä sitä nimenomaisesti kiellä.

Vetoomusvaliokunta ei kuitenkaan voi kumota jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten päätöksiä. Koska Euroopan parlamentti ei ole oikeusviranomainen, se ei voi antaa tuomiota eikä kumota jäsenvaltioiden tuomioistuinten päätöksiä. Vetoomuksia, joissa tähän pyritään, ei oteta käsiteltäviksi.

Lisätietoja:
 
 
Vetoomukset, joita ei voida ottaa käsiteltäviksi, ja vetoomusten julkisuus
Vetoomukset, joita ei voida ottaa käsiteltäviksi

Jos vetoomuksen aihe ei kuulu Euroopan unionin toiminnan alaan, sitä ei voida ottaa käsiteltäväksi. Syynä voi olla se, että aihe kuuluu selvästi jäsenvaltion vastuulle ja sen toimivaltaan.

Vetoomukset, joita vetoomusvaliokunta ei ota käsiteltäväksi, arkistoidaan, eikä niiden johdosta ryhdytä lisätoimiin. Valiokunta tiedottaa kuitenkin vetoomuksen esittäjälle tekemästään päätöksestä.

Vetoomusvaliokunta voi vetoomuksen aiheen mukaan ehdottaa kääntymistä muiden kuin Euroopan unionin elinten (esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen) tai kansallisten viranomaisten (esimerkiksi kansallisen oikeusasiamiehen tai jäsenvaltioiden parlamenttien vetoomusvaliokuntien) puoleen.

Huom. Kysymykset, jotka koskevat hallinnollisia epäkohtia Euroopan unionin toimielimissä tai elimissä, on osoitettava Euroopan oikeusasiamiehelle.

Lisätietoja:
Vetoomusten julkisuus

Vetoomusten numerot ja laatijat (yhteisvetoomuksista päälaatija) sekä vetoomukselle annettu numero merkitään luetteloon vetoomusten vastaanottamisjärjestyksessä, ja niistä ilmoitetaan Euroopan parlamentin täysistunnossa. Nämä tiedonannot merkitään kyseisen istunnon pöytäkirjaan.

Vetoomusten esittäjiä pyydetään huomaamaan, että pöytäkirjat julkaistaan virallisessa lehdessä Tietyt yksityiskohdat, kuten vetoomuksen esittäjän nimi ja vetoomuksen numero, ovat siten saatavilla Internetissä. Huomautamme erityisesti tämän vaikuttavan henkilötietojen suojaan. Jos vetoomuksen esittäjä ei halua nimeään julki, Euroopan parlamentti kunnioittaa hänen yksityisyyttään. Pyyntö on kuitenkin esitettävä vetoomuksessa selvästi ja yksiselitteisesti. Samoin vetoomuksen käsittelyä luottamuksellisena on pyydettävä selvästi. Kokousten avoimuus on valiokunnalle tärkeä asia, ja kokoukset saatetaankin lähettää virtaustoistona Internetissä. Kokousten kulkua voi seurata tavanomaiselta tietokoneelta Euroopan parlamentin verkkosivuston kautta. Valiokunnan kokoukset ovat julkisia, ja vetoomusten esittäjät voivat pyynnöstä osallistua kokouksiin, joissa heidän vetoomuksestaan keskustellaan.

Lisätietoja:
 
 
 
 
Tools
 
 
Miten vetoomuksen voi esittää?
 

Vetoomus voidaan lähettää kahdella tavalla

 • postitse
 • sähköisenä lomakkeena.

Vetoomukseen on sisällytettävä kaikki aiheeseen kuuluvat olennaiset tosiseikat. Liian yksityiskohtaista selvitystä on kuitenkin vältettävä. Vetoomuksen on oltava selkeä ja helposti luettava. Siihen voidaan liittää yhteenveto.

Vetoomuksen lähettäminen postitse:

Postitse lähetetty vetoomus voi olla vapaamuotoinen, sillä sen laatimista varten ei ole olemassa määrämuotoista lomaketta.

Vetoomuksen laatimisessa on kuitenkin noudatettava seuraavia ohjeita:

 • Siinä on mainittava vetoomuksen esittäjän nimi, kansalaisuus ja pysyvän asuinpaikan osoite (yhteiseen vetoomukseen on merkittävä esittäjän tai ainakin vetoomuksen ensimmäisen allekirjoittajan nimi, kansalaisuus ja pysyvän asuinpaikan osoite).
 • Vetoomus on allekirjoitettava.

Vetoomuksessa voi olla liitteitä, esimerkiksi jäljennöksiä mahdollisista todistusasiakirjoista.

Vetoomus on lähetettävä osoitteeseen

 • European Parliament
 • The President of the European Parliament
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
Vetoomuksen lähettäminen sähköisenä lomakkeena:

Jos haluat lähettää vetoomuksen sähköisesti, toimi seuraavasti:

 • Lue Euroopan parlamentin vetoomussivustolla olevat tiedot ja ohjeet.
 • Täytä sähköinen lomake ja napsauta painiketta "lähetä".

Lähettäjän pitäisi saada vastaanottovahvistus heti, kun vetoomus on lähetetty sähköisesti.

Vetoomus toimitetaan vetoomusvaliokuntaan, jonka vastuulle kuuluu vetoomusten käsittely sekä suositusten ja päätelmien laatiminen kustakin vetoomuksesta. Vetoomusvaliokunta ei käsittele vetoomuksia, jotka ovat kieleltään loukkaavia tai sisällöltään epätarkkoja. Näihin vetoomuksiin ei myöskään vastata.

Vetoomusvaliokunta tiedottaa vetoomuksen käsittelystä aina postitse.

Mahdolliset liitteet tai todistusasiakirjat vetoomukseen pyydetään lähettämään postitse (vetoomuksen numero on mainittava) osoitteeseen

 • European Parliament
 • Committee on Petitions
 • The Secretariat
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
 
 

Vetoomusvaliokunnassa on 34 jäsentä, ja sen johdossa on puheenjohtaja ja 4 varapuheenjohtajaa.