Oikeusperustat

 

Puhemiehistön 2. heinäkuuta 2012 tekemä päätös ”Euroopan parlamentin asiakirjahallintoa koskevat säännöt” (PE422.611/BUR) muodostaa parlamentin historiallisten arkistojen yksikön toiminnan oikeusperustan.

 
 

Asiakirjassa vahvistetaan säännöt kaikille parlamentin yksiköille, jotka hallinnoivat (laativat, vastaanottavat, rekisteröivät, arkistoivat, säilyttävät ja toimittavat) asiakirjoja.

Sääntöihin sisältyy myös nimenomaan historiallisia arkistoja koskevia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että parlamentin historialliset asiakirjat asetetaan avoimemmin kansalaisten saataville. Tätä varten pääsäännöksi on valittu asiakirjojen keskittäminen historiallisten arkistojen yksikköön.

Yksikön toiminnan oikeusperustaa täydentävät eräät muut oikeuslähteet. Ne koskevat asiakirjojen käsittelyyn liittyviä erityisnäkökohtia ja erityisesti arkistoihin tutustumisen edellytyksiä (avoimuusperiaatteen täytäntöönpano ja sen soveltamisen rajat).

Euroopan parlamentin asiakirjahallintoa koskevat säännöt
 • en fr
a) johdetun oikeuden säännökset:
 • - Asetus (EY, Euratom) N:o 354/83 Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön päätearkistojen avaamisesta yleisölle (sellaisena kuin se on muutettuna 22. syyskuuta 2003 annetulla neuvoston asetuksella N:o 1700/2003)
  en fr
 • - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18. joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta
  en fr
 • - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30. toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi
  en fr
b) sisäiset määräykset:
 • - Puhemiehistön päätös, tehty 28. marraskuuta 2001, yleisön oikeudesta tutustua Euroopan parlamentin asiakirjoihin (muutettu päätös julkaistu virallisessa lehdessä EUVL C 216, 22.7.2011, s. 19)
  en fr
 • - Puhemiehistön päätös, tehty 6. kesäkuuta 2011, luottamuksellisten tietojen käsittelyä Euroopan parlamentissa koskevista säännöistä
  en fr
 
 
 
 
Yhteystiedot
 
 • Historialliset arkistot
 • Bâtiment Robert Schuman
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • Maanantai–torstai: klo 9.30–17.30
 • Perjantai: klo 9.30–12.30