Jäsenvaltioiden kansalliset parlamentit

 

Euroopan parlamentti haluaa ylläpitää tiiviitä suhteita jäsenvaltioiden kansallisiin parlamentteihin kokoontumalla niiden kanssa säännöllisesti. Suhteet tiivistyivät entisestään Lissabonin sopimuksen tullessa voimaan. Sopimusta kutsutaankin usein "parlamenttien sopimukseksi".

 
 
Kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentissa puheenjohtajakokous vastaa asioista, jotka liittyvät jäsenvaltioiden kansallisiin parlamentteihin ylläpidettäviin suhteisiin. Puheenjohtajakokous päätti joulukuussa 2009, että parlamenttiin perustetaan suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava ohjausryhmä, joka pohti Lissabonin sopimuksen kansallisia parlamentteja koskevien määräysten täytäntöönpanoa, edistää parlamentin kyseiseen alaan liittyvän toiminnan sisäistä koordinointia sekä esittää säännöllisen toimintaohjelman.

Parlamentti tiedottaa toiminnastaan järjestelmällisesti kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin valiokunnat kutsuvat säännöllisesti jäsenvaltioiden kansanedustajia kokouksiinsa keskustelemaan muun muassa komission esittämistä uusista säädösehdotuksista. Parlamentti järjestää yhdessä EU:n neuvoston puheenjohtajina toimivien jäsenvaltioiden parlamenttien kanssa puolivuosittain yhteisen parlamentaarisen kokouksen, jossa keskustellaan EU:n asialistalla olevista tärkeistä poliittisista kysymyksistä.

Unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen elinten konferenssi (COSAC)

COSACiin kuuluu unionin asioita käsitteleviä kansallisten parlamenttien valiokuntia sekä Euroopan parlamentin edustajia. COSACiin viitataan nimenomaisesti Lissabonin sopimuksen liitteenä olevassa pöytäkirjassa (nro 1) kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa.

COSAC-konferenssiin kokoontuu kahdesti vuodessa kuusi kunkin jäsenvaltion kansallisen parlamentin edustajaa ja kuusi Euroopan parlamentin jäsentä. Parlamentin edustajien joukossa ovat aina suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaavat varapuhemiehet.

Lisätietoja:
Euroopan parlamenttien tutkimus- ja dokumentaatiokeskus (ECPRD)

ECPRD on verkosto, johon kuuluu 70 kansanedustuslaitosta, joista 40 on EU-maista. Verkosto lähti liikkeelle Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen yhteisestä aloitteesta. Nämä elimet nimittävät ECPRD:n kaksi johtajaa. ECPRD:n sihteeristö ja verkkosivusto ovat Euroopan parlamentin vastuulla.

  • edistää tietojen, ajatusten ja kokemusten vaihtoa aiheista, jotka kiinnostavat sekä Euroopan parlamenttia että kansallisia parlamentteja,
  • lujittaa jäsenparlamenttien tutkimus- ja dokumentaatioyksiköiden tiivistä yhteistyötä kaikilla tietohuollon aloilla.

ECPRD:n toiminta koostuu lähinnä vertailevista pyynnöistä ja seminaareista, jota varten on toteutettu nykyaikainen verkkosivusto. Verkkosivuston yksityiseen osioon pääsevät vain ECPRD:n jäseninä olevat parlamentit.

Lisätietoja:
Kansanedustuslaitosten välinen EU-tiedon foorumi (IPEX)

Helpottaakseen tiedon vaihtoa kansalliset parlamentit ovat kehittäneet yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa oman tietokannan ja verkkosivuston: www.ipex.eu.

IPEX sisältää asiakirjoja, jotka liittyvät parlamenttien toteuttamaan valvontaan, ja Euroopan unionia koskevia tietoja. IPEX-tietokannan pääsisällön muodostavat parlamenttien asiakirjat, jotka kukin kansallinen parlamentti siirtää erikseen sivustolle. Asiakirjat järjestetään sen Euroopan unionin asiakirjan mukaan, johon ne liittyvät.

Lisätietoja: