Achainíocha

 
Ceann de na cearta bunúsacha atá ag saoránaigh Eorpacha:

Is féidir le saoránach ar bith, ag gníomhú ina aonar nó i gcomhar le daoine eile, a cheart achainí le Parlaimint na hEorpa a fheidhmiú tráth ar bith faoi Airteagal 227 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

 

Is féidir le saoránach ar bith de chuid an Aontais Eorpaigh, nó le cónaitheach i mBallstát, mar dhuine aonair nó i gcomhar le daoine eile, achainí a dhéanamh le Parlaimint na hEorpa faoi ábhar a thagann faoi scáth réimsí beartaíochta an Aontais Eorpaigh agus a bhaineann leo go díreach. Is féidir le cuideachta, eagraíocht nó cumann ar bith ag a bhfuil an ceanncheathrú san Aontas Eorpach an ceart achainí seo, a dtugtar ráthaíocht ina leith sa Chonradh, a fheidhmiú chomh maith.

Is féidir achainí a bheith i bhfoirm gearáin nó iarratais agus baint le ceisteanna maidir le leas poiblí nó príobháideach.

Is féidir iarratas aonair, gearán nó tuairim a chur i láthair san achainí, maidir le dlí AE a chur i bhfeidhm nó éileamh ar Pharlaimint na hEorpa seasamh a ghlacadh faoi cheist áirithe. Tugann achainíocha den sórt sin deis do Pharlaimint na hEorpa aird a dhíriú ar shárú ar bith ar chearta shaoránaigh Eorpaigh ag Ballstát nó údarás áitiúil nó institiúid eile.

 
 
An nós imeachta maidir le hachainí a dhéanamh le Parlaimint na hEorpa:
 
Cé a fhéadann achainí a dhéanamh agus cé na hábhair ar féidir achainí a dhéanamh ina leith?
Cé a fhéadann achainí a dhéanamh?

Is féidir leat achainí a dhéanamh más duine acu seo a leanas atá ionat:

 • saoránach de chuid an Aontais Eorpaigh,
 • cónaitheach i mBallstát de chuid an Aontais Eorpaigh,
 • ball de chumann, cuideachta nó eagraíocht (duine nádúrtha nó dlítheanach) ag a bhfuil an ceanncheathrú i mBallstát de chuid an Aontais Eorpaigh.
Cé na hábhair ar féidir déileáil leo i d'achainí?

Ní mór ábhar na hachainí a bheith ag baint le ceisteanna is ábhar suime nó is cúram don Aontas Eorpach mar shampla:

 • do chuid ceart mar shaoránach Eorpach mar a leagtar amach sna Conarthaí,
 • ceisteanna timpeallachta,
 • cosaint don tomhaltóir,
 • saorghluaiseacht daoine, earraí agus seirbhísí, an margadh inmheánach,
 • ceisteanna fostaíochta agus an beartas sóisialta
 • cáilíochtaí gairmiúla a aithint,
 • fadhbanna eile a bhaineann le dlí AE a chur chun feidhme.

Nóta tábhachtach: Ní phléann an Coiste um Achainíocha le hiarratais ar eolas ná le tuairimí ginearálta faoi bheartas AE.

Cén teanga ar chóir an achainí a dhéanamh inti?

Ní mór an achainí a bheith scríofa i gceann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

Breis eolais:
 • Airteagal 227de CFAE
 • Rialacha Nós Imeachta: Rialacha215, 216
 
 
Cad a dhéantar nuair a thagann achainí inghlactha?

Sa chás go mbaineann ábhar na hachainí le réimse beartaíochta de chuid an Aontais Eorpaigh, is iondúil go ndearbhóidh an Coiste um Achainíocha gur inghlactha í agus socróidh an Coiste ansin ar an gcineál gnímh ba cheart a dhéanamh, i gcomhréir leis na Rialacha Nós Imeachta.

Cibé cinneadh a dhéantar, cuirfidh an Coiste um Achainíocha sin in iúl duit a luaithe is féidir tar éis teacht ar an gcinneadh.

Ag brath ar chúinsí an cháis, is féidir leis an gCoiste um Achainíocha:

 • iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach réamh-imscrúdú a dhéanamh agus eolas a chur ar fáil maidir le reachtaíocht ábhartha an Chomhphobail a chomhlíonadh nó caidreamh a dhéanamh le SOLVIT,
 • an achainí a chur faoi bhráid choistí eile de chuid Pharlaimint na hEorpa maidir le heolas nó gníomh breise (d'fhéadfadh mar shampla go dtabharfadh coiste achainí san áireamh i mbun bearta reachtaíochta dó),
 • i roinnt cásanna eisceachtúla, tuairisc iomlán a ullmhú agus a chur faoi bhráid na Parlaiminte a ndéanfar vótáil air i seisiún iomlánach ; nó cuairt faisnéise a thabhairt ar an tír nó an réigiún a bhaineann le hábhar agus tuarascáil a eisiúint ina mbeidh tuairimí agus moltaí an Choiste;
 • nó aon bheart eile a dhéanamh a mheastar a bheith iomchuí chun féachaint leis an gceist a réiteach nó freagra oiriúnach eile a chur ar an achainíoch.

Bíonn cruinnithe ag an gCoiste um Achainíocha gach mí, go hiondúil, ach amháin i rith mí Lúnasa nuair a bhíonn an Pharlaimint ar scor. Tá rúnaíocht bhuan a chuidíonn leis an gCoiste i mbun na hoibre agus a dhéanann bainistíocht ar phróiseas na n-achainíocha, a bhfuil ról comhairleach léi agus a dhéanann an t-ullmhúchán do chruinnithe an Choiste.

Is féidir leis an gCoiste um Achainíocha i bParlaimint na hEorpa féachaint le comhoibriú a dhéanamh le húdaráis náisiúnta nó áitiúla sna Ballstáit chun ceist a tharraingíonn achainíoch anuas a réiteach. Is féidir dá bhrí sin mionsonraí faoi achainí a scaipeadh ar údaráis den sórt sin mura gcuireann an t-achainíoch ina aghaidh sin go sonrach.

Ní féidir leis an gCoiste um Achainíocha, áfach, cinntí a rinne údaráis inniúla i mBallstáit a shárú. Ó tharla nach údarás breithiúnach Parlaimint na hEorpa: ní féidir breith a thabhairt ar chinntí a rinne Cúirteanna dlí i mBallstáit ná iad a aisghairm. Is neamhinghlactha achainí a fhéachann le beart den sórt sin a thabhairt i gcrích.

 
 
Neamhinghlacthacht, achainíocha a fhoilsiú
Neamhinghlacthacht achainí

Sa chás nach dtagann d'achainí faoi scáth réimse beartaíochta an Aontais Eorpaigh dearbhófar gur neamhinghlactha í. D'fhéadfadh gur mar gheall gur léir gur le cúram agus le hinniúlacht an Bhallstáit a bhaineann an t-ábhar.

Déantar achainíocha a dhearbhaíonn Coiste na nAchainíochta a bheith neamhinghlactha a chur ar chomhad agus ní dhéantar aon ghníomh eile ina leith. Cuirfidh an Coiste an cinneadh in iúl duit, áfach.

Ag brath ar ábhar na hachainí, d'fhéadfadh go gcuirfeadh an Coiste um Achainíocha de chomhairle ort dul i gcaidreamh le comhlacht neamh-AE (e.g. an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine) nó le húdarás náisiúnta (e.g. an t-ombudsman náisiúnta nó coiste achainíocha i bparlaimint an Bhallstáit).

Tugtar chun aire gur cheart ceisteanna maidir le míriarachán laistigh d'Institiúidí nó chomhlachtaí de chuid AE a sheoladh chuig an Ombudsman Eorpach.

Breis eolais:
Achainíocha a fhoilsiú

Cuirtear in iúl d'achainígh go bhfoilsítear miontuairiscí san Iris Oifigiúil. Bíonn mionsonraí áirithe, ainm an Achainígh agus uimhir na hachainí ar fáil dá bhrí sin ar an Idirlíon. Tá cur isteach dá bharr sin ar chosaint sonraí duine aonair agus dírítear aird na n-achainíoch air sin go sonrach. Murar mian leat, i d'achainíoch duit, go nochtófaí d'ainm, beidh aird ag Parlaimint na hEorpa ar do chuid príobháideachta, ach ní foláir iarratas den sórt sin a bheith follasach agus luaite go sainráite san achainí uait. Ar an gcaoi chéanna, más mian leat gur faoi rún a phléifí le d'achainí, ba cheart sin a iarraidh go soiléir chomh maith. Bíonn tábhacht ag an gCoiste le trédhearcacht na gcruinnithe agus d'fhéadfadh go mbeadh sruthchraoladh á dhéanamh orthu. Is féidir dá bhrí sin imeachtaí a bhreathnú ar ríomhaire ar bith de ghnáthchineál trí láithreán gréasáin PE. Reáchtáiltear cruinnithe an Choiste go poiblí agus is féidir le hachainígh bheith i láthair nuair atá a n-achainí féin á plé ach sin a iarraidh.

Breis eolais:
 
 
 
 
Tools
 
 
Cén fhoirm inar cheart achainí a dhéanamh?
 

dhá bhealach ann chun achainí a chur faoi bhráid:

 • ar an bpost
 • tríd an bhfoirm ar líne

Ba cheart an achainí a bheith cuimsitheach agus gach fíoras a bhaineann le hábhar na ceiste a bheith san áireamh, ach ba cheart mionsonraí iomarcacha a fhágáil ar lár. Ba cheart go mbeadh sí scríofa go soiléir inléite agus is féidir achoimre a chur isteach léi.

ar an bpost:

Más mian leat achainí a chur isteach i bhfoirm 'páipéir', níl aon fhoirm le líonadh isteach ná formáid chaighdeánach le cloí leis.

Ní mór, áfach, i ndáil leis an achainí:

 • ainm, náisiúntacht agus seoladh buan an achainígh a bheith uirthi (i gcás achainí ó ghrúpa daoine, ní mór ainm, náisiúntacht agus seoladh buan an láithreora nó, ar a laghad, an chéad sínitheora a bheith uirthi);
 • síniúchán a bheith léi.

Is féidir ceangaltáin a chur le hachainí, cóipeanna san áireamh d'aon doiciméid tacaíochta a tharlódh i do sheilbh agat.

Ba cheart an achainí a sheoladh chuig:

 • Parlaimint na hEorpa
 • The President of the European Parliament
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
tríd an bhfoirm ar líne:

Más mian leat achainí a chur faoi bhráid tríd an bhfoirm ar líne a úsáid, ba cheart duit:

 • an t-eolas agus na treoracha a thugtar ar líne ar leathanach na nAchainíocha ar láithreán gréasáin Pharlaimint na hEorpa a léamh, agus ansin
 • an fhoirm ar líne a líonadh isteach agus cliceáil ar 'Seol'.

A luaithe a bhíonn d'achainí curtha faoi bhráid agat tríd an bhfoirm ar líne a úsáid, ba cheart go bhfaighfeá deimhniú leictreonach go bhfuarthas í.

Cuirfear ar aghaidh ansin chuig an gCoiste um Achainíocha í, ar a leagtar an cúram bainistíocht a dhéanamh ar an bpróiseas achainí agus teacht ar mholtaí agus ar chomhairle chríochnaitheach maidir le gach achainí. Achainíocha a chuirtear faoi bhráid ach a bhfuil caint tharcaisneach iontu nó easnamh ó thaobh ábharthachta lena bhfuil iontu, ní dhéanfaidh an Coiste imscrúdú ina leith agus ní thabharfar freagra.

I gcás aon chomhfhreagras sa bhreis maidir le beart a rinneadh i ndáil leis an achainí, is tríd an bpost a dhéanfaidh an Coiste um Achainíocha an chumarsáid.

Más mian leat aon eolas forlíontach nó doiciméad tacaíochta a cheangal leis an achainí, seoltar iad sin, agus uimhir na hachainí á lua leo, ar an bpost le do thoil chuig an seoladh seo a leanas:

 • Parlaimint na hEorpa
 • An Coiste um Achainíocha
 • An Rúnaíocht
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
 
 

Tá 34 Comhalta ar an gCoiste um Achainíocha faoi Chathaoirleach agus ceathrar Leas-Chathaoirleacha.