Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

Eagraíocht

 
 
An tUachtarán

Toghtar an tUachtarán ar feadh téarma inathnuaite dhá bhliain go leith, is é sin leath shaolré Parlaiminte. Seasann an tUachtarán do Pharlaimint na hEorpa vis-à-vis an saol lasmuigh agus sa chaidreamh idir an Pharlaimint agus institiúidí eile AE.

Stiúrann an tUachtarán obair na Parlaiminte agus a comh-chomhlachtaí mar aon leis na díospóireachtaí sa suí iomlánach agus áirithíonn sé go n-urramaítear na Rialacha Nós Imeachta.

Ag tús gach cruinnithe de chuid na Comhairle Eorpaí leagann Uachtarán Pharlaimint na hEorpa amach dearcadh agus imní na Parlaiminte maidir leis na míreanna ar an gclár oibre agus ábhair eile.

Tar éis don Pharlaimint buiséad an Aontais Eorpaigh a ghlacadh, síníonn an tUachtarán é, á dhéanamh oibríochtúil. Síníonn Uachtarán na Parlaiminte agus Uachtarán na Comhairle araon na hionstraimí reachtacha uile arna nglacadh faoin ngnáthnós imeachta reachtach.

 
 
 
Feisirí
Feisirí

Tá Parlaimint na hEorpa comhdhéanta de 751 Fheisire arna dtoghadh sna 28 mBallstát den Aontas Eorpach méadaithe. Ó 1979, tá Feisirí á dtoghadh trí vótaíocht chomhchoiteann dhíreach go ceann tréimhse cúig bliana. Cinneann gach tír di féin conas a reáchtáiltear an toghchán inti, ach caithfidh sí a ráthú go mbíonn an comhionannas inscne ann chomh maith le ballóid rúnda.

Is le hionadaíocht chionmhar a vótáiltear i dtoghcháin AE. Déantar suíocháin a leithdháileadh bunaithe ar an daonra atá i ngach Ballstát ar leith.

Is mná iad beagán os cionn aon trian de na Feisirí. Eagraíonn Feisirí iad féin i ngrúpaí de réir cleamhnachta polaitiúla, seachas de réir náisiúntachta.

 
 
 
Grúpaí polaitiúla
Grúpaí polaitiúla

Suíonn feisirí Pharlaimint na hEorpa i ngrúpaí polaitiúla - ní eagraítear iad de réir náisiúntachta, ach de réir cleamhnachta polaitiúla. I láthair na huaire, tá ocht ngrúpa pholaitiúla sa Pharlaimint.

Chun grúpa polaitiúil a chur ar bun, is gá 25 Fheisire agus ní mór ionadaíocht a bheith ag an gceathrú cuid ar a laghad de na Ballstáit laistigh den ghrúpa. Ní fhéadfaidh Feisire a bheith i níos mó ná grúpa polaitiúil amháin.

Tá roinnt Feisirí ann nach mbaineann le grúpa polaitiúil ar bith agus tugtar Feisirí neamhcheangailte orthu.

 
 
 
Na grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa

Tá gach grúpa polaitiúil freagrach as a eagar inmheánach féin, trí chathaoirleach (nó beirt chomhchathaoirleach i gcás grúpaí áirithe), biúró agus rúnaíocht a cheapadh.

Cinneadh na háiteanna a shanntar d'Fheisirí sa Seomra Tionóil trí chleamhnacht pholaitúil, ó chlé go deas, trí chomhaontú le cathaoirligh an ghrúpa.

Roimh gach vóta sa suí iomlánach déanann grúpaí polaitiúla grinnscrúdú ar na tuarascálacha arna ndréachtú ag na coistí parlaiminteacha agus cuireann siad leasuithe síos orthu.

Aontaítear an seasamh a ghlacfaidh an grúpa polaitiúil trí phlé laistigh den ghrúpa. Ní féidir iallach a chur ar aon Fheisire vótáil ar shlí ar leith.

 
 
 
 
Coistí

Chun an obair ullmhúcháin a dhéanamh do shuíonna iomlánacha na Parlaiminte, roinntear na Feisirí i measc roinnt buanchoistí speisialaithe. Tá 20 coiste parlaiminteach ann. Tá idir 25 agus 73 Fheisire ar choiste, agus cathaoirleach, biúró agus rúnaíocht aige. Léiríonn comhdhéanamh polaitiúil na gcoistí comhdhéanamh an tionóil iomlánaigh.

Déanann na coistí tograí reachtacha agus tuarascálacha féintionscnaimh a dhréachtú, a leasú agus a ghlacadh. Déanann siad tograí ón gCoimisiún agus ón gComhairle a bhreithniú agus dréachtaíonn siad tuarascálacha atá le tíolacadh don tionól iomlánach.

Féadfaidh an Pharlaimint freisin coistí sealadacha a chur ar bun chun déileáil le saincheisteanna sainiúla agus coistí fiosrúcháin a chur ar bhun freisin chun sáruithe nó droch-chur i bhfeidhm dhlí an Chomhphobail a iniúchadh.

 
 
 
Toscaireachtaí
Toscaireachtaí

Bíonn caidreamh ag toscaireachtaí Pharlaimint na hEorpa le parlaimintí i dtíortha nach de AE iad, agus malartaíonn siad faisnéis eatarthu. Trína toscaireachtaí, déanann Parlaimint na hEorpa a cion chun ionadaíocht a dhéanamh ar an Aontas Eorpach ar bhonn seachtrach agus chun na luachanna ar a bhfuil an tAontas Eorpach fothaithe a chur chun cinn i dtríú tíortha, eadhon prionsabail na saoirse, an daonlathais, na hurraime do chearta an duine agus do shaoirsí bunúsacha agus an smachta reachta.

Tá cineálacha éagsúla toscaireachtaí ann: comhchoistí parlaiminteacha agus na coistí um chomhar parlaiminteach, toscaireachtaí eile idirpharlaiminteacha agus toscaireacht chuig tionóil pharlaiminteacha iltaobhacha.

 
 
 
Comhlachtaí polaitiúla

Tá comhlachtaí polaitiúla difriúla i bParlaimint na hEorpa atá freagrach as eagar ghnó agus phleanáil reachtach na Parlaiminte nó as rialacha na Parlaiminte mar aon le cúrsaí riaracháin, airgeadais, foirne agus eagraíochtúla.

 
 
 
Comhdháil na nUachtarán

Is í Comhdháil na nUachtarán an comhlacht polaitiúil sa Pharlaimint atá freagrach as

  • eagrú ghnó agus phleanáil reachtach na Parlaiminte
  • cinneadh a dhéanamh faoi fhreagrachtaí agus faoi chomhaltacht coistí agus toscaireachtaí
  • caidreamh le hinstitiúidí eile AE, le parlaimintí náisiúnta agus le tíortha nach tíortha AE iad.

Déanann Comhdháil na nUachtarán tráthchlár agus cláir oibre na Parlaiminte a ullmhú do na suíonna iomlánacha agus suíocháin a leithdháileadh sa Seomra Tionóil.

Tá Comhdháil na nUachtarán comhdhéanta d’Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus de chathaoirligh na ngrúpaí polaitiúla. Tá suíochán ag ionadaí amháin de na Feisirí neamhcheangailte i gComhdháil na nUachtarán ach gan aon chearta vótála aige. Is trí chomhthoil nó trí vóta ualaithe atá bunaithe ar an líon Feisirí i ngach grúpa polaitiúil a ghlacann Comhdháil na nUachtarán a cinntí.

Leagtar síos dualgais Chomhdháil na nUachtarán sna Rialacha Nós Imeachta. Eagraíonn sí obair Pharlaimint na hEorpa agus a comhlachtaí. Téitear i gcomhairle léi i dtaca leis na hábhair go léir a bhaineann le pleanáil reachtach agus caidreamh le comhlachtaí agus le hinstitiúidí eile AE. Dhá uair sa mhí de ghnáth a thagann Comhdháil na nUachtarán le chéile. Ní thionóltar a cruinnithe go poiblí.

Déantar miontuairiscí Chomhdháil na nUachtarán a aistriú sna teangacha oifigiúla, a phriontáil agus a scaipeadh ar na Feisirí go léir. Féadfaidh aon Fheisire ceisteanna a chur faoi ghníomhaíochtaí Chomhdháil na nUachtarán.

Leis sin, tugtar deis do na Feisirí, lasmuigh de na suíonna iomlánacha, tuairimí a mhalartú le haoi a mbeidh cuireadh tugtha dó nó eolas a fháil roimh ré faoi thograí an Choimisiúin.

 
 
An Biúró

Is é an Biúró an comhlacht a leagann síos na rialacha don Pharlaimint. Tarraingíonn sé suas réamhdhréacht-bhuiséad na Parlaiminte agus déanann sé cinneadh faoi na hábhair riaracháin, foirne agus eagrúcháin go léir.

Tá an Biúró comhdhéanta d'Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, de na 14 Leas-Uachtarán agus de chúigear Caestóirí atá tofa ag an bParlaimint ar feadh tréimhse dhá bhliain go leith (tréimhse ar féidir í a athnuachan). I gcás comhionannas vótaí sa Bhiúró, is ag an Uachtarán a bhíonn an vóta cinniúna. Bíonn na Caestóirí ina gcomhaltaí den Bhiúró i gcáil chomhairleach.

Bíonn an iliomad dualgas riaracháin agus airgeadais ag an mBiúró laistigh den Pharlaimint. Tá sé freagrach as na hábhair go léir a bhaineann le reáchtáil inmheánach na Parlaiminte. Glacann sé cinntí i dtaca le heagrú na suíonna, is féidir leis cruinnithe coiste nó toscaireachta lasmuigh de na trí ghnátháit oibre a údarú, agus ullmhaíonn sé réamhdhréacht de mheastacháin caiteachais na Parlaiminte. Ceapann sé an tArd-Rúnaí atá freagrach as riarachán na Parlaiminte a reáchtáil agus cinneann sé comhdhéanamh agus eagrú na Rúnaíochta. Dhá uair sa mhí de ghnáth a thagann an Biúró le chéile.

Déantar miontuairiscí an Bhiúró a aistriú sna teangacha oifigiúla, a phriontáil agus a scaipeadh ar na Feisirí go léir. Féadfaidh aon Fheisire ceisteanna a chur faoi ghníomhaíochtaí an Bhiúró.

Cinneann an Biúró faoin gcistiú do na páirtithe polaitiúla a bhfuil ionadaíocht acu i bParlaimint na hEorpa.

 
 
Coláiste na gCaestóirí

Is é Coláiste na gCaestóirí an comhlacht de Pharlaimint na hEorpa atá freagrach as ábhair riaracháin agus airgeadais a bhaineann go díreach leis na Feisirí agus lena gcoinníollacha oibre.

Toghann Parlaimint na hEorpa na Caestóirí tar éis an tUachtarán agus na 14 Leas-Uachtarán a thoghadh. Is trí bhallóid rúnda tromlaigh i dtrí bhabhta a thoghtar na Caestóirí: bíonn gá le tromlach glan de na vótaí a chaitear don chéad dá bhabhta agus is leor tromlach coibhneasta don bhabhta deiridh. Dhá bhliain go leith a bhíonn ina dtéarma oifige agus bíonn ról comhairleach acu sa Bhiúró.

Bíonn na Caestóirí freagrach as ábhair riaracháin agus airgeadais a imríonn tionchar díreach ar na Feisirí, mar shampla, seirbhísí ginearálta agus trealamh a chur ar fáil. Is féidir leo tograí a thíolacadh chun téacsanna a mhodhnú nó a athscríobh i dtaca leis na rialacha go léir a ghlacann an Biúró. Uair amháin sa mhí de ghnáth a thagann an Biúró le chéile.

Féadfaidh aon Fheisire ceisteanna a chur faoi ghníomhaíochtaí na gCaestóirí.

 
 
Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí

Is í Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí an comhlacht polaitiúil sa Pharlaimint a oibríonn chun comhar níos fearr a bheith ann idir na coistí.

Tá Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí comhdhéanta de Chathaoirligh na mbuanchoistí agus na gcoistí sealadacha go léir. Toghann sí a cathaoirleach. Uair amháin sa mhí a thagann Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí le chéile in Strasbourg le linn na suíonna iomlánacha.

Féadfaidh Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí moltaí a chur faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán faoi obair na gcoistí agus faoi chláir oibre na suíonna iomlánacha. Is féidir léi comhairle a thabhairt do Chomhdháil na nUachtarán má tá easaontas ann maidir le cén coiste ba cheart a bheith freagrach. Féadfaidh an Biúró agus Comhdháil na nUachtarán cúraimí áirithe a tharmligean do Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí.

 
 
Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí

Is í Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí an comhlacht polaitiúil sa Pharlaimint a bhreithníonn go tréimhsiúil na hábhair go léir a bhaineann le dea-oibriú na dtoscaireachtaí idirpharlaiminteacha agus na dtoscaireachtaí chuig na comhchoistí parlaiminteacha.

Tá Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí comhdhéanta de Chathaoirligh na mbuantoscaireachtaí idirpharlaiminteacha go léir; toghann sí a cathaoirleach.

Féadfaidh Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí moltaí a chur faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán maidir le hobair na dtoscaireachtaí. Tarraingíonn Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí suas dréachtfhéilire bliantúil de na cruinnithe idirpharlaiminteacha agus de chruinnithe na gcomhchoistí parlaiminteacha Féadfaidh an Biúró agus Comhdháil na nUachtarán cúraimí áirithe a tharmligean do Chomhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí.

 
 
Grúpa Stiúrtha Brexit

Ag obair, faoi choimirce Chomhdháil na nUachtarán, is é cuspóir Ghrúpa Stiúrtha Brexit ná pléití, breithnithe agus rúin na Parlaiminte, a bhaineann le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach, a chomhordú agus a ullmhú.

Tacaíonn an Leas-Ard-Rúnaí le hobair Ghrúpa Stiúrtha Brexit.

 
 
 
 
Idirghrúpaí

Is féidir le Feisirí ó aon ghrúpa polaitiúil agus ó aon choiste idirghrúpaí a dhéanamh, d'fhonn malartuithe tuairimí neamhfhoirmiúla a reáchtáil ar ábhair ar leith agus teagmháil idir Feisirí agus an tsochaí shibhialta a chur chun cinn.

Ní comhlachtaí de chuid na Parlaiminte iad na hidirghrúpaí agus dá bhrí sin ní fhéadfaidh siad tuairim na Parlaiminte a chur in iúl.

Tá na hidirghrúpaí faoi réir rialacha inmheánacha a ghlac Comhdháil na nUachtarán an 16 Nollaig 1999 (a tugadh cothrom le dáta go deireanach an 11 Meán Fómhair 2014), ar rialacha iad lena leagtar amach na coinníollacha faoina bhféadfar idirghrúpaí a bhunú ag tús gach téarma pharlaimintigh agus a rialacha oibriúcháin.

Éilítear ar chathaoirligh idirghrúpaí aon tacaíocht a fhaigheann siad in airgead tirim nó i gcomhchineál a dhearbhú de réir na gcritéar céanna is infheidhme maidir le Feisirí mar dhaoine aonair. Ní mór na dearbhuithe a thabhairt cothrom le dáta gach bliain agus déantar iad a chomhdú i gclár poiblí atá i seilbh na gCaestóirí.

 
 
Liosta na n-idirghrúpaí

Ag an gcruinniú a bhí aici an 11 Nollaig 2014, d'fhormheas Comhdháil na nUachtarán an liosta seo a leanas de na hidirghrúpaí a bhunófar faoin téarma parlaiminteach reatha:

Ainm Naisc doiciméid (pdf)
Aosú gníomhach, dlúthpháirtíocht idirghlúine & beartais teaghlaigh Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Frithchiníochas agus éagsúlacht Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Bithéagsúlacht, gníomhaíochtaí tuaithe, sealgaireacht agus iascaigh áineasa Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Cearta leanaí Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Athrú aeráide, forbairt inbhuanaithe agus bithéagsúlacht Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Earraí coiteanna agus seirbhísí poiblí Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Tionscail chruthaitheacha Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Clár oibre digiteach Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Míchumas Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Fíorbhochtaineacht agus cearta an duine Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Forbairt thurasóireacht na hEorpa, oidhreacht chultúrtha, Bealach Naomh Séamas agus bealaí cultúrtha Eorpacha eile Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Saoirse reiligiúin agus creidimh agus caoinfhulaingt reiligiúnach Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Macántacht - Trédhearcacht, frith-éillitheacht agus coireacht eagraithe Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Cearta daoine atá Leispiach, Aerach, Trasghnéasach agus Idirghnéasach - LGBTI Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Infheistíocht fhadtéarmach agus ationsclú Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Ceantair tuaithe, sléibhtiúla agus iargúlta Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Farraigí, aibhneacha, oileáin agus limistéir chósta Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
FBManna - Fiontair bheaga agus mheánmhéide Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Spéir agus Spás Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
An geilleagar sóisialta, fiontair an gheilleagair shóisialta, fiontraíocht shóisialta agus an tríú hearnáil Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Spórt Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Ceardchumainn Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Mionlaigh thraidisiúnta, Pobail Náisiúnta agus Teangacha Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Gnóthaí uirbeacha Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Leas agus caomhnú ainmhithe Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
An Sahára Thiar Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Fíon, biotáillí agus bia-ábhair ar ardchaighdeán Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Saincheisteanna na hóige Liosta de na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna airgeadais

 
 
An Seomra Tionóil i 360°

Tabhair cuairt fhíorúil ar an Seomra Tionóil.

 
 
 
Rialacha Nós Imeachta

Deir Airteagal 232 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) go nglacfaidh Parlaimint na hEorpa Rialacha Nós Imeachta. Is iad seo rialacha inmheánacha eagrúcháin agus oibríochta na Parlaiminte.

 
 
 
How it works: The European Parliament
 

How it works: The European Parliament