Predstavke

 
Jedno od temeljnih prava europskih građana

Svaki građanin, pojedinačno ili zajedno s drugim građanima, može u svakom trenutku ostvariti svoje pravo na podnošenje predstavkeEuropskom parlamentu u skladu s člankom 227. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

 

Svaki građanin Europske unije ili osoba s boravištem u državi članici može pojedinačno ili zajedno s drugim građanima podnijeti predstavku Europskom parlamentu u vezi s pitanjem unutar područja djelovanja Unije koje neposredno utječe na podnositelja. Svako trgovačko društvo, organizacija ili udruženje sa sjedištem u Europskoj uniji također može ostvariti ovo pravo na predstavke, koje je zajamčeno Ugovorom.

Predstavka može biti u obliku pritužbe ili zahtjeva te se može odnositi na pitanja od javnog ili privatnog interesa.

Predstavka može predstavljati pojedinčev zahtjev, pritužbu ili primjedbu u vezi s primjenom zakona EU-a ili se njome može zatražiti od Europskog parlamenta da zauzme stav o određenom pitanju. Takve predstavke pružaju Europskom parlamentu mogućnost da skrene pozornost na sve situacije u kojima države članice, lokalna tijela vlasti ili neke druge institucije krše prava europskih građana.

 
 
Postupci za podnošenje predstavke Europskom parlamentu:
 
Tko može podnijeti predstavku i o kojim se temama može raditi?
Tko može podnijeti predstavku?

Predstavku možete podnijeti ako ste:

 • građanin Europske unije
 • osoba s boravištem u državi članici Europske unije
 • zaposlenik trgovačkog društva, član udruge ili organizacije (fizička ili pravna osoba) sa sjedištem u državi članici Europske unije.
O kakvim se temama u vašoj predstavci može raditi?

Tema predstavke može biti u vezi s pitanjima od važnosti za Europsku uniju ili u okviru njezine nadležnosti:

 • o vašim pravima kao europskog građanina, kao što su određena Ugovorima
 • o pitanjima okoliša
 • o zaštiti potrošača
 • o slobodnom kretanju osoba, robe i usluga, o unutarnjem tržištu
 • o pitanjima zapošljavanja i socijalnoj politici
 • o priznavanju profesionalnih kvalifikacija
 • o drugim problemima povezanima s provedbom zakona EU-a.

N.B.: Odbor za predstavke ne bavi se zahtjevima u kojima se traže samo informacije niti općim primjedbama o politici EU-a.

Na kojem bi jeziku predstavka trebala biti napisana?

Predstavka mora biti napisana na jednom od službenih jezika Europske unije

Dodatne informacije možete pronaći ovdje:
 • Članak 227UFEU-a
 • Poslovnik: članci 201, 202
 
 
Što se poduzima u slučaju dopuštene predstavke?

Ako se tema vaše predstavke tiče područja djelovanja Europske unije, Odbor za predstavke obično je proglašava dopuštenom i potom odlučuje koji postupak treba poduzeti, u skladu s Poslovnikom.

Kako god bilo odlučeno, Odbor za predstavke obavijestit će vas što je prije moguće nakon što donese odluku.

Ovisno o okolnostima, Odbor za predstavke može:

 • zatražiti od Europske komisije da provede prethodnu istragu i prikupi informacije u vezi s poštovanjem odgovarajućeg zakonodavstva Zajednice ili kontaktirati sa SOLVIT-om
 • proslijediti predstavku drugim odborima Europskog parlamenta radi obavijesti ili poduzimanja daljnjih postupaka (odbor bi na primjer mogao predstavku uzeti u obzir tijekom svojih zakonodavnih aktivnosti)
 • u nekim iznimnim slučajevima pripremiti i podnijeti detaljno izvješće Parlamentu za glasovanje na plenarnoj sjednici ili organizirati posjet u zemlju ili regiju o kojima se u predstavci radi u svrhu prikupljanja informacija te napisati izvješće odbora sa zapažanjima i preporukama
 • ili poduzeti bilo kakvu drugu radnju koju smatra primjerenom za rješavanje problema ili davanja primjerenog odgovora podnositelju predstavke.

Sjednice Odbora za predstavke u pravilu održavaju se svaki mjesec, osim u kolovozu kad Parlament ne zasjeda. Odboru u njegovu radu pomaže stalno tajništvo koje upravlja postupkom predstavki, ima savjetodavnu ulogu i priprema sjednice Odbora.

Odbor Europskog parlamenta za predstavke može zatražiti suradnju s nacionalnim ili lokalnim tijelima vlasti u državama članicama kako bi riješio problem na koji ga je podnositelj predstavke upozorio. Detalji predstavke stoga se mogu dati tim tijelima vlasti, osim ako se podnositelj predstavke izričito tomu ne usprotivi.

Međutim, Odbor za predstavke ne može ukinuti odluke koje je donijelo nadležno tijelo vlasti u državi članici. Budući da Europski parlament nije tijelo sudbene vlasti, on ne može ni donijeti presudu niti poništiti odluke koje su donijeli sudovi u državama članicama. Predstavke u kojima se tako nešto traži nisu dopuštene.

Dodatne informacije možete pronaći ovdje:
 
 
Nedopuštenost, objava predstavki
Nedopuštenost predstavke

Ako se vaša predstavka ne tiče područja djelovanja Europske unije jer je na primjer očito da je tema predstavke u nadležnosti i ovlasti države članice, ona se proglašava nedopuštenom.

Predstavke koje Odbor za predstavke proglasi nedopuštenima arhiviraju se i ne poduzimaju se nikakve dodatne radnje. Odbor će vas, međutim, obavijestiti o svojoj odluci.

Ovisno o temi vaše predstavke Odbor za predstavke može vam savjetovati da kontaktirate s tijelom koje nije tijelo EU-a (npr. s Europskim sudom za ljudska prava) ili s nacionalnim tijelom vlasti (npr. s nacionalnim pučkim pravobraniteljem ili odborima za predstavke u parlamentima država članica).

Imajte na umu da pitanja u vezi snepravilnim postupanjem u institucijama ili tijelima EU-a trebate uputitiEuropskom ombudsmanu.

Dodatne informacije možete pronaći ovdje:
Objava predstavki

Upozoravamo podnositelje predstavki da se zapisnici objavljuju u Službenom listu. Neki podaci, uključujući ime podnositelja predstavke i broj predstavke, shodno tome dostupni su na internetu. Na to podnositelju predstavke svraćamo posebnu pozornost jer se to odražava na zaštitu osobnih podataka. Ako, kao podnositelj zahtjeva, ne želite da se otkrije vaše ime, Europski parlament poštovat će vašu privatnost, ali takvi zahtjevi moraju biti jasni i izričito navedeni u vašoj predstavci. Isto tako, želite li da se vaša predstavka obrađuje povjerljivo, i to treba jasno zatražiti. Odbor pridaje važnost transparentnosti svojih sjednica, koje se mogu prenositi na internetu. Postupci se stoga mogu pratiti na svakom računalu preko internetske stranice EP-a. Sjednice odbora su javne i podnositelji predstavki mogu na njima prisustvovati ako to zatraže, ako i kad se raspravlja o njihovoj predstavci.

Dodatne informacije možete pronaći ovdje:
 
 
 
 
Tools
 
 
U kojem bi obliku vaša predstavka trebala biti?
 

Postoje dva načina podnošenja predstavki::

 • poštom
 • koristeći elektronički obrazac

Predstavka treba biti potpuna i uključivati sve podatke koji su važni za dotičnu temu, ali u njoj bi trebalo izostaviti suvišne detalje. Treba biti jasna i čitljiva te može biti nadopunjena sažetkom.

poštom:

Želite li podnijeti predstavku u „papirnatom” obliku, ne trebate popunjavati nikakav poseban obrazac niti se morate pridržavati zadanog načina sastavljanja. Međutim, na vašoj predstavci mora biti:

 • vaše ime, državljanstvo i stalna adresa (u slučaju grupne predstavke, na njoj mora pisati ime, državljanstvo i stalna adresa glavnog podnositelja ili barem prvog potpisnika);
 • potpis

Vaša predstavka može sadržavati priloge te preslike svih popratnih dokumenata koje imate.

Predstavku treba poslati na sljedeću adresu:

 • European Parliament
 • The President of the European Parliament
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
u elektroničkom obliku:

Želite li podnijeti predstavku u elektroničkom obliku, trebate:

 • pročitati informacije i upute na internetskoj stranici Europskog parlamenta o predstavkama te potom
 • ispuniti elektronički obrazac i poslati ga.

Čim podnesete elektroničku predstavku, trebali biste dobiti elektroničku potvrdu o njezinu primitku.

Ona se zatim prosljeđuje Odboru za predstavke koji je zadužen za vođenje postupka u vezi s predstavkama te za sastavljanje preporuka i zaključaka o svakoj predstavci. Odbor neće istražiti predstavke u kojima se upotrebljavaju uvredljive riječi ili predstavke neprimjerenog sadržaja, niti se na njih odgovara.

Svu daljnju korespondenciju o radnjama koje su poduzete u vezi s predstavkom Odbor šalje poštom.

Želite li dopuniti svoju predstavku dodatnim informacijama ili popratnim dokumentima, pošaljite ih poštom, navodeći broj predstavke, na sljedeću adresu:

 • European Parliament
 • Committee on Petitions
 • The Secretariat
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
 
 

Odbor za predstavke sastoji se od 34 člana te njime predsjedaju predsjednik Odbora i četiri potpredsjednika.