Izravan pristup glavnom izborniku (Pritisni „Enter”)
Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup ostalim internetskim stranicama (Pritisni „Enter”)

Politička tijela

 
 
Predsjednik

Predsjednika se, uz mogućnost reizbora, bira na razdoblje od dvije i pol godine, što je pola trajanja parlamentarnog saziva. Predsjednik predstavlja Europski parlament u međunarodnim odnosima i u odnosima s drugim institucijama Europske unije.

Predsjednik nadgleda rad Parlamenta i tijela u njegovu sastavu, kao i rasprave na plenarnoj sjednici, te vodi računa o tome da se poštuje Poslovnik Parlamenta.

Na početku svakog sastanka Europskog vijeća predsjednik Europskog parlamenta iznosi stajalište Parlamenta te izražava njegove nedoumice o određenim temama na dnevnom redu i drugim pitanjima.

Nakon što Parlament usvoji proračun Europske unije, predsjednik ga potpisuje, čime on stupa na snagu. I predsjednik Parlamenta i predsjednik Vijeća potpisuju sve zakonodavne akte usvojene u redovnom zakonodavnom postupku.

 
 
 
Zastupnici u Europskom parlamentu
Zastupnici Europskog parlamenta

U Europskom parlamentu sjedi 751 zastupnika izabranih u 28 država članica proširene Europske unije. Od 1979. godine zastupnike u EP-u bira se na neposrednim općim izborima na razdoblje od pet godina.

Svaka država odlučuje o obliku svojih izbora, ali mora zajamčiti jednakost spolova i tajnost glasovanja. Izbori EU-a vode se načelom razmjernog predstavništva.

Mjesta se raspodjeljuju na temelju broja stanovnika svake države članice. Nešto više od trećine zastupnika su žene. Zastupnici u Europskom parlamentu djeluju u skupinama prema svojoj političkoj pripadnosti, a ne nacionalnosti.

 
 
 
Klubovi zastupnika
Klubovi zastupnika

Organizirani prema političkoj pripadnosti, a ne prema nacionalnosti, zastupnici u Europskom parlamentu djeluju unutar klubova zastupnika. U Europskom parlamentu trenutačno postoji 8 klubova zastupnika.

Potrebno je 25 zastupnika da se osnuje klub zastupnika i u klubu mora biti zastupljena barem četvrtina država članica. Zastupnik može biti član samo jednog kluba zastupnika.

Neki zastupnici, tzv. „nezavisni zastupnici”, ne pripadaju ni jednom klubu zastupnika.

 
 
 
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

Svaki klub zastupnika brine se za svoj vlastiti unutarnji ustroj imenovanjem predsjednika (ili, u slučaju nekih klubova, dvaju supredsjednika), predsjedništva i tajništva.

Mjesta dodijeljena zastupnicima u vijećnici određuju se na temelju političke pripadnosti slijeva nadesno i u dogovoru s predsjednicima klubova.

Prije svakoga glasovanja na plenarnoj sjednici klubovi zastupnika analiziraju izvješća koja su sastavili parlamentarni odbori i na njih podnose amandmane.

Stajalište koje usvaja klub zastupnika rezultat je rasprave unutar kluba. Ni jednog se zastupnika ne može prisiliti da glasuje na određeni način.

 
 
 
 
Odbori

Zastupnici djeluju u nizu posebnih stalnih odbora kako bi obavili pripremne poslove za dnevne plenarne sjednice Parlamenta. Ukupno je 20 parlamentarnih odbora. Odbori imaju između 25 i 73 zastupnika te svojeg predsjednika, predsjedništvo i tajništvo. Politički sastav odbora odražava politički sastav plenarne skupštine.

Odbori sastavljaju, izmjenjuju i usvajaju zakonodavne prijedloge i izvješća o vlastitoj inicijativi. Oni razmatraju prijedloge Komisije i Vijeća i kada je potrebno sastavljaju izvješća koja treba iznijeti na plenarnoj skupštini.

Parlament može osnovati i privremene odbore za rješavanje određenih pitanja te istražne odbore u slučaju kršenja ili neadekvatne primjene zakonodavstva Zajednice.

 
 
 
Izaslanstva
Izaslanstva

Izaslanstva Europskog parlamenta održavaju odnose i razmjenjuju informacije s parlamentima zemalja koje nisu članice EU-a. Preko izaslanstava Europski parlament doprinosi predstavljanju Europske unije u inozemstvu te u zemljama izvan EU-a promiče vrijednosti koje su temelj Europske unije, poglavito načela slobode, demokracije, poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i vladavine prava.

Postoji nekoliko vrsta izaslanstava: zajednički parlamentarni odbori, odbori za parlamentarnu suradnju, druga međuparlamentarna izaslanstva i izaslanstva u multilateralnim parlamentarnim skupštinama.

 
 
 
Politička tijela

U Europskom parlamentu postoji nekoliko političkih tijela koja su odgovorna za organizaciju rada i zakonodavno planiranje Parlamenta ili za njegova pravila, kao i administrativna, financijska, kadrovska i organizacijska pitanja.

 
 
 
Konferencija predsjednika

Konferencija predsjednika je političko tijelo u Parlamentu zaduženo za:

  • ustroj rada i zakonodavno planiranje u Parlamentu,
  • odlučivanje o odgovornostima i članstvu u odborima i izaslanstvima,
  • odnose s drugim institucijama EU-a, nacionalnim parlamentima i zemljama izvan EU-a.

Konferencija predsjednika priprema raspored i programe dnevnih plenarnih sjednica u Parlamentu, te određuje mjesta u parlamentarnoj dvorani.

Konferenciju predsjednika čine predsjednik Parlamenta i predsjednici klubova zastupnika.

Po jedan predstavnik nezavisnih zastupnika također ima mjesto u Konferenciji predsjednika, no nema pravo glasovati.

Konferencija predsjednika svoje odluke donosi konsenzusom ponderiranom većinom glasova, na temelju broja zastupnika u svakom klubu zastupnika.

Dužnosti Konferencije predsjednika utvrđene su u Poslovniku.

Ona organizira rad Europskog parlamenta i njegovih tijela.

S njom se može savjetovati u pogledu svih pitanja oko zakonodavnog planiranja i odnosa s drugim tijelima i institucijama EU-a.

Konferencija predsjednika u pravilu se sastaje dva puta mjesečno. Njezini sastanci nisu javni.

Zapisnici sa sastanaka Konferencije predsjednika prevode se na službene jezike, tiskaju i dijele svim zastupnicima.

Svaki zastupnik može postavljati pitanja o aktivnostima Konferencije predsjednika.

To zastupnicima daje mogućnost razmjene stajališta s pozvanim gostom ili dobivanja preliminarnih informacija o prijedlozima Komisije izvan plenarnih sjednica.

 
 
Predsjedništvo

Predsjedništvo je tijelo koje utvrđuje pravila za Parlament. Sastavlja preliminarni nacrt proračuna parlamenta i odlučuje o svim administrativnim, kadrovskim i organizacijskim pitanjima.

Predsjedništvo čine predsjednik Europskog parlamenta, 14 potpredsjednika i 5 kvestora koje Parlament bira na razdoblje od dvije i pol godine (koje se može produžiti).

U slučaju jednakog broja glasova predsjednik daje odlučujući glas. Kvestori su članovi Predsjedništva u svojstvu savjetnika.

Predsjedništvo u Parlamentu izvršava brojne administrativne i financijske dužnosti.

Odgovorno je za sva pitanja koja se odnose na unutarnji rad Parlamenta.

Odlučuje o organizaciji sastanaka, može odobriti sastanke odbora ili izaslanstava izvan triju uobičajenih mjesta rada, te priprema preliminarne nacrte procjena troškova Parlamenta.

Imenuje glavnog tajnika koji je odgovoran za upravljanje administracijom Parlamenta i utvrđuje sastav i ustrojstvo Tajništva.

Predsjedništvo se u pravilu sastaje dva puta mjesečno.

Zapisnici sa sastanaka Predsjedništva prevode se na službene jezike, tiskaju i dijele zastupnicima. Svaki zastupnik može postavljati pitanja o aktivnostima Konferencije predsjedništva.

Predsjedništvo odlučuje o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Europskom parlamentu.

 
 
Kolegij kvestora

Kolegij kvestora tijelo je Europskog parlamenta nadležno za upravna i financijska pitanja koja se neposredno tiču zastupnika i njihovih uvjeta rada.

Postoji pet kvestora koji su ujedno članovi Predsjedništva.

Europski parlament bira kvestore nakon izbora predsjednika i 14 potpredsjednika.

Kvestore se bira većinom glasova u tajnom glasovanju u tri kruga: apsolutna većina prisutnih glasova potrebna je za prva dva kruga, a relativna većina dovoljna je u trećem krugu.

Njihov mandat traje dvije i pol godine, a u Predsjedništvu imaju savjetodavnu ulogu.

Kvestori su nadležni za upravna i financijska pitanja koja se neposredno odnose na zastupnike, na primjer omogućavanje korištenja općim uslugama i opremom.

Mogu podnositi prijedloge za izmjene ili preinake tekstova glede svih pravila koje usvaja Predsjedništvo.

Kvestori se u pravilu sastaju dva puta mjesečno.

Svaki zastupnik može postavljati pitanja o aktivnostima kvestora.

 
 
Konferencija predsjednika odbora

Konferencija predsjednika odbora političko je tijelo u Parlamentu koje radi na boljoj suradnji između odbora.

Konferenciju predsjednika odbora čine predsjednici svih stalnih i privremenih odbora koji biraju i svog predsjednika. Konferencija predsjednika odbora u pravilu se sastaje jednom mjesečno u Strasbourgu tijekom dnevnih plenarnih sjednica.

Konferencija predsjednika odbora može davati preporuke Konferenciji predsjednika o radu odbora i programima dnevnih plenarnih sjednica.

Također može savjetovati Konferenciju predsjednika u slučaju neslaganja oko pitanja nadležnosti određenog odbora.

Predsjedništvo i Konferencija predsjednika mogu dodijeliti neke poslove Konferenciji predsjednika odbora.

 
 
Konferencija predsjednika izaslanstava

Konferencija predsjednika izaslanstava političko je tijelo u Parlamentu koje povremeno razmatra sva pitanja o nesmetanom poslovanju međuparlamentarnih izaslanstava i izaslanstava u zajedničkim parlamentarnim odborima.

Konferenciju predsjednika izaslanstava čine predsjednici svih stalnih i privremenih odbora koji biraju i svog predsjednika.

Konferencija predsjednika izaslanstava može davati preporuke Konferenciji predsjednika o radu izaslanstava.

Konferencija predsjednika izaslanstava sastavlja nacrt godišnjeg kalendara međuparlamentarnih sastanaka i sastanaka zajedničkih parlamentarnih odbora.

Predsjedništvo i Konferencija predsjednika mogu dodijeliti neke poslove Konferenciji predsjednika izaslanstava.

 
 
Koordinacijska skupina za Brexit

Koordinacijska skupina za Brexit djeluje pod okriljem Konferencije predsjednika, a svrha joj je koordinacija i pripremno djelovanje za vijećanja, rasprave i rezolucije Parlamenta o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU-a.

U njezinu radu pomaže joj zamjenik glavnog tajnika.

 
 
 
 
Međuklubovi

Međuklubove mogu osnivati zastupnici iz bilo kojeg kluba zastupnika i bilo kojeg odbora, u svrhu neformalnih razmjena stajališta o određenoj temi, te za promicanje kontakata između zastupnika i civilnog društva.

Međuklubovi nisu parlamentarna tijela, stoga ne smiju izražavati mišljenja Parlamenta.

Međuklubovi podliježu unutarnjim pravilima koje je usvojila Konferencija predsjednika 16. prosinca 1999. (zadnji put ažurirano 11. rujna 2014.), kojima se utvrđuju uvjeti pod kojima je međuklubove moguće osnivati na početku svakog parlamentarnog saziva kao i pravila za njihov rad.

Predsjednici međuklubova moraju prijaviti svaku potporu koju prime, bilo u gotovini ili stvarima, prema istim kriterijima koji se primjenjuju na zastupnike osobno. Te je izjave potrebno ažurirati svake godine. Pohranjuju se u javni registar koji vode kvestori.

 
 
Popis međuklubova

Na sjednici održanoj 11. prosinca 2014. Konferencija predsjednika odobrila je sljedeći popis međuklubova koji će se osnovati u okviru ovog parlamentarnog saziva:

Naziv Poveznice na dokumente (pdf)
Aktivno starenje, međugeneracijska solidarnost i obiteljske politike List of members
Declaration of financial interests
Borba protiv rasizma i promicanje raznolikosti List of members
Declaration of financial interests
Biološka raznolikost, krajolik, lov i rekreacijski ribolov List of members
Declaration of financial interests
Prava djece List of members
Declaration of financial interests
Klimatske promjene, održivi razvoj i biološka raznolikost List of members
Declaration of financial interests
Javna dobra i usluge List of members
Declaration of financial interests
Kreativne industrije List of members
Declaration of financial interests
Digitalna agenda List of members
Declaration of financial interests
Invalidnost List of members
Declaration of financial interests
Krajnje siromaštvo i ljudska prava List of members
Declaration of financial interests
Razvoj europskog turizma, kulturna baština, Put sv. Jakova i druge europske kulturne rute List of members
Declaration of financial interests
Sloboda vjeroispovijedi i uvjerenja te vjerska tolerancija List of members
Declaration of financial interests
Integritet – transparentnost, antikorupcija i organizirani kriminal List of members
Declaration of financial interests
Prava homoseksualnih, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba (LGBTI) List of members
Declaration of financial interests
Dugoročna ulaganja i reindustrijalizacija List of members
Declaration of financial interests
Ruralna, planinska i udaljena područja List of members
Declaration of financial interests
Mora, rijeke, otoci i priobalna područja List of members
Declaration of financial interests
MSP-ovi – Mala i srednja poduzeća List of members
Declaration of financial interests
Nebo i svemir List of members
Declaration of financial interests
Socijalna ekonomija, poduzeća socijalne ekonomije, socijalno poduzetništvo i treći sektor List of members
Declaration of financial interests
Sport List of members
Declaration of financial interests
Sindikati List of members
Declaration of financial interests
Autohtone manjine, nacionalne zajednice i jezici List of members
Declaration of financial interests
Urbano List of members
Declaration of financial interests
Dobrobit i očuvanje životinja List of members
Declaration of financial interests
Zapadna Sahara List of members
Declaration of financial interests
Vino, jaka alkoholna pića i kvalitetna hrana List of members
Declaration of financial interests
Pitanja mladih List of members
Declaration of financial interests

 
 
 
Pogled od 360° na plenarnu sjednicu

Pođite u virtualni obilazak vijećnice.

 
 
 
Poslovnik

Članak 232 Ugovora o funkcioniranju Europske unije (prijašnji Ugovor o osnivanju Europske zajednice) kaže da Europski parlament usvaja Poslovnik. Radi se o organizacijskim i operativnim pravilima Parlamenta.

 
 
 
Kako to funkcionira: Europski parlament
 

Kako to funkcionira: Europski parlament