Petíciók

 
Az európai polgárok egyik alapvető joga:

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 227. cikke értelmében minden polgár joga, hogy bármikor – akár a saját nevében, akár másokkal együtt – petíciót nyújtson be az Európai Parlamenthez.

 

Az Európai Unió bármely polgára vagy lakosa akár a saját nevében, akár másokkal együtt petíciót nyújthat be az Európai Parlamenthez, az Európai Unió tevékenységi körébe tartozó, és a nevezett személyeket közvetlenül érintő tárgyban. Bármely társaság, szervezet vagy egyesület ugyancsak élhet a petíció benyújtásának Szerződés által biztosított jogával.

A petíció lehet panasz vagy kérelem, és vonatkozhat közérdekű vagy magánérdekű kérdésekre.

A petíció kifejezhet egyéni kérést, panaszt vagy az EU-s jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos megfigyelést, illetve felkérést tartalmazhat arra vonatkozóan, hogy az Európai Parlament milyen álláspontot foglaljon el egy bizonyos kérdésben. Az ilyen petíciók lehetőséget adnak az Európai Parlament számára, hogy felfigyeljen azokra az esetekre, amelyekben egy tagállam, egy helyi hatóság vagy más intézmény az európai polgárok jogait megsértve jár el.

 
 
Eljárások a petíciók Európai Parlamenthez történő benyújtására:
 
Ki nyújthat be petíciót, és milyen tárgyban?
Ki nyújthat be petíciót?

Petíció benyújtására jogosult:

 • az Európai Unió polgára,
 • az Európai Unió egyik tagállamának állandó lakosa,
 • az Európai Unió egyik tagállamában székhellyel és természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező társaság, szervezet vagy egyesület tagja.
Milyen tárgyban nyújtható be petíció?

A petíció tárgya olyan kérdés lehet, amely Önt közvetlenül érinti, az Európai Unió érdekeibe vág vagy tevékenységi körébe tartozik, például:

 • az Önt európai polgárként, a Szerződések szerint megillető jogok,
 • környezetvédelmi kérdések,
 • fogyasztóvédelem,
 • a személyek, az áruk és a szolgáltatások szabad mozgása, belső piac,
 • foglalkoztatási politika, szociálpolitika,
 • szakképesítések elismerése,
 • az Unió jogszabályok végrehajtásával összefüggő egyéb problémák.

Fontos megjegyzés: : A Petíciós Bizottság nem foglalkozik sem kizárólag tájékoztatásra irányuló kérésekkel, sem az uniós politikák általános értékelésével.

Milyen nyelven lehet a petíciót benyújtani?

A petíciót az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén, írásban kell megfogalmazni.

További információk:
 • Az EUMSZ 227. cikke
 • Az Eljárási Szabályzat 201. és 202. cikke
 
 
Miként járnak el az elfogadhatónak nyilvánított petíciók esetében?

A Petíciós Bizottság általában elfogadhatónak nyilvánítja az Európai Unió tevékenységi körével kapcsolatos petíciókat, és az eljárási szabályzat alapján határoz a meghozandó intézkedésekről.

A határozatot követően,a Petíciós Bizottság arról a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja Önt.

A körülményektől függően a Petíciós Bizottság a következőképpen járhat el:

 • felkéri az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg az ügyet alaposabban, és nyújtson tájékoztatást a vonatkozó közösségi jogszabályoknak való megfelelésről, vagy kapcsolatba lép a SOLVIT szervezettel,
 • egyéb európai parlamenti bizottságokhoz utalja a kérdést, tájékoztatás vagy további intézkedések végett (a parlamenti bizottságok például figyelembe vehetik a petíciót jogalkotási tevékenységüktsorán),
 • kivételes esetben teljes jelentést készít és nyújt be a Parlamentnek plenáris ülésen történő szavazásra, tényfeltáró látogatást végez az adott országban vagy régióban és bizottsági jelentést készít, mely tartalmazza megfigyeléseit és ajánlásait,
 • vagy egyéb, a kérdés megoldásához hasznosnak ítélt intézkedést hoz, vagy illetve megfelelő választ ad a petíció benyújtójának.

A Petíciós Bizottság általában havonta ülésezik, kivéve az augusztusi parlamenti szünet idején. A bizottság munkáját egy, a petíciós eljárást irányító és tanácsadó szerepet is ellátó állandó titkárság segíti, amely előkészíti a bizottság üléseit.

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága a petícióban felvetett kérdés megoldásában együttműködhet a tagállamok nemzeti és helyi hatóságaival. Ennélfogva előfordulhat, hogy a petíció tartalmát a bizottság megosztja az ilyen hatóságokkal, hacsak a petíció benyújtója ez ellen nem tesz ellenvetést. Ugyanakkor a Petíciós Bizottság nem bírálhatja felül a tagállamok illetékes hatóságai által hozott határozatokat. Mivel az Európai Parlament nem bírói hatóság, nem hozhat ítéletet és nem helyezheti hatályon kívül a tagállamok bíróságai által hozott határozatokat. Az ilyen jellegű petíciókat elfogadhatatlannak nyilvánítják.

Tekintse meg:
 
 
A petíciók elfogadhatatlannak nyilvánítása
A petíció elfogadhatatlannak nyilvánítása

Amennyiben az Ön petíciója nem kapcsolatos az Európai Unió tevékenységi körével, elfogadhatatlannak nyilvánítják. Ez például, olyan esetben fordulhat elő, amikor a petíció tárgya egyértelműen egy tagállam saját felelősségi és hatáskörébe tartozik.

A Petíciós Bizottság által elfogadhatatlannak nyilvánított petíciókat minden további következmény nélkül, ad acta lezárják. A Bizottság mindazonáltal értesíti Önt határozatáról.

A Petíciós Bizottság a petíció tárgyától függően javasolhatja Önnek, hogy vegye fel a kapcsolatot nem-uniós szervekkel (például az Emberi Jogok Európai Bíróságával) vagy nemzeti hatóságokkal (például a nemzeti ombudsmannal vagy a tagállamok parlamentjeinek petíciós bizottságaival).

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Unió intézményei és szervei által elkövetett hivatali visszásságokra vonatkozó kérdésekben az Európai Ombudsmanhoz kell fordulni.

Tekintse meg:
A petíciók közzététele

A petíciók számát és benyújtóját, illetve kollektív petíció esetében az abban megjelölt személyt, mint benyújtót és a petíciónak adott számot a beérkezés sorrendjében nyilvántartásba veszik, és az Európai Parlament plenáris ülésén bejelentésre kerülnek. E bejelentéseket azon ülés jegyzőkönyvébe veszik fel, amelyen azokat megtették.

Felhívjuk a petíciók benyújtóinak figyelmét, hogy a jegyzőkönyvek a Hivatalos Lapban kerülnek közzétételre. Bizonyos részletek, így a petíció benyújtójának neve és a petíció nyilvántartási száma ennélfogva elérhetőek az interneten. Mivel ennek a petíció benyújtójára nézve adatvédelmi vonatkozási vannak, erre külön felhívjuk a figyelmet. Amennyiben Ön nem kívánja, hogy adatai nyilvánosak legyenek, ezt a kérését az Európai Parlament tiszteletben tartja, azonban ezt a petícióban kifejezetten és egyértelműen meg kell említeni. Ugyanígy egyértelműen kérni kell azt is, ha petícióját bizalmasan szeretné kezeltetni. A bizottság fontosnak tartja, hogy ülései átláthatóak legyenek, ezért azok az interneten is nyomon követhetők. Az EP honlapján keresztül lehet megtekinteni az eljárásokat bármely számítógépen. A bizottság ülései nyilvánosak, és kérésükre a petíciók benyújtói is megjelenhetnek saját petíciójuk megvitatásán.

Tekintse meg:
 
 
 
 
Tools
 
 
Milyen formában nyújtható be a petíció?
 

Petíció benyújtására két lehetőség áll rendelkezésre:

 • levélben,
 • elektronikus formanyomtatvány kitöltésével.

A petíciónak átfogónak kell lennie és a kérdéshez kapcsolódó valamennyi tényt tartalmaznia kell, de el kell kerülni a túlzott részletezést. Világosan és olvashatóan kell írni, és a petícióhoz összefoglaló csatolható.

levélben :

Amennyiben Ön levélben kíván petíciót benyújtani, nem kell formanyomtatványt kitöltenie vagy szabvány szövegformát követnie.

A petíciónak azonban tartalmaznia kell:

 • az Ön nevét, állampolgárságát és állandó lakcímét (csoportos petíció esetében legalább a benyújtó vagy az első aláíró nevét, állampolgárságát és állandó lakcímét).
 • az aláírást.

A petícióhoz mellékleteket csatolhat, például a petíciót alátámasztó dokumentumok másolatait.

A petíciót az alábbi címre kell elküldeni

 • European Parliament
 • The President of the European Parliament
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
elektronikus formanyomtatvány kitöltésével :

Amennyiben Ön elektronikus úton kíván petíciót benyújtani:

 • olvassa el az Európai Parlament weboldalának Petíciók című lapján található információkat és utasításokat, ezután
 • töltse ki az elektronikus formanyomtatványt, majd kattintson a „Küld” gombra.

Miután petícióját az elektronikus formanyomtatvány útján elküldte, elektronikus visszaigazolást kell kapnia annak megérkezéséről.

Ezután petíciója továbbításra kerül a petíciós eljárásért, valamint a petíciókkal kapcsolatos ajánlások és következtetések megfogalmazásáért felelős Petíciós Bizottsághoz. A Bizottság nem vizsgálja a benyújtott, de sértő nyelvezetet használó, vagy lényegét tekintve nem a hatáskörébe tartozó petíciókat, és ezekre nem is válaszol.

A petícióval kapcsolatos minden további lépésről a Petíciós Bizottság levélben értesíti Önt.

Amennyiben a petícióhoz kiegészítő információkat vagy alátámasztó dokumentumokat kíván csatolni, szíveskedjen azokat postai úton elküldeni a következő címre:

 • European Parliament
 • Committee on Petitions
 • The Secretariat
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
 
 

A 34 tagú Petíciós Bizottságot egy elnök és 4 alelnök vezeti.