Jogalapok

 

Az EP Történeti Irattár Osztálya tevékenységének jogi alapját „Az Európai Parlament dokumentumainak kezeléséről szóló szabályok” című, 2012. július 2-i elnökségi határozat (PE422.611/BUR) képezi.

 
 

Ez a határozat szabályokat állapít meg az EP mindazon szervezeti egységei számára, amelyek dokumentumokat kezelnek (létrehozás, érkeztetés, nyilvántartásba vétel, osztályozás, megőrzés és tájékoztatás).

A történeti irattár vonatkozásában a szabályzat több olyan intézkedést is előír, melyek célja az átláthatóság növelése az EP történeti dokumentumainak a nyilvánosság számára történő rendelkezésre bocsátása terén. Ennek érdekében került meghatározásra az az elv, hogy a dokumentumokat az említett osztálynál központosítják.

Az osztály tevékenységére vonatkozó jogalapok közé sorolható emellett több más jogforrás is. Ezek a dokumentumkezelés konkrétabb vonatkozásaival és különösen az archív állományhoz való hozzáférés feltételeivel foglalkoznak (az átláthatóság elve alkalmazásának szabályai és korlátai):

Az Európai Parlament dokumentumainak kezelésére vonatkozó szabályok
 • en fr
a) A másodlagos jog rendelkezései:
 • - az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség történelmi archívumainak a nyilvánosság számára történő megnyitásáról szóló (a 2003. szeptember 22-i 1700/2003/EK, Euratom tanácsi rendelettel módosított) 354/83/EGK, Euratom tanácsi rendelet;
  en fr
 • - a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;
  en fr
 • - az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet.
  en fr
b) Belső rendelkezések:
 • - az Európai Parlament dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó 2001. november 28-i elnökségi határozat (a felülvizsgált változat a Hivatalos Lap alábbi számában jelent meg: HL C 216., 2011.7.22., 19. o.);
  en fr
 • - a bizalmas információk Európai Parlament általi kezelésére vonatkozó szabályokról szóló 2011. június 6-i elnökségi határozat.
  en fr
 
 
 
 
Elérhetőség
 
 • Történeti irattár
 • Bâtiment Robert Schuman
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • Hétfőtől csütörtökig: 9.30–17.30
 • Pénteken: 9.30–12.30