A képviselők

 

Az Európai Parlament 751 képviselőt számlál, akiket a kibővített Unió 28 tagállamában választottak meg. A képviselőket 1979 óta közvetlen és általános választójog alapján választják meg, ötéves időtartamra.

 
 

A szavazás módját minden tagállam maga határozza meg, de bizonyos demokratikus szabályok azonosak: a nők és a férfiak egyenlősége biztosított, a szavazás titkos. A szavazás alsó korhatára valamennyi tagállamban tizennyolc év, kivéve Ausztriát, ahol már a tizenhatodik életévüket betöltött állampolgárok is szavazhatnak. Megjegyzendő, hogy az európai szavazásokra immár egyéb szabályok egyezése is jellemző: a közvetlen és általános választójog alapján történő választás, az arányosság szabálya és az 5 évre szóló, megújítható mandátum.

Általános szabály, hogy a parlamenti helyeket az egyes országok lakosságának arányában osztják fel. Minden tagállam meghatározott számú – legfeljebb 96 és legalább 6 – üléshellyel rendelkezik.

A nők és a férfiak egyenlők: a nők az Európai Parlamentben egyre növekvő arányban képviseltetik magukat, jelenleg a képviselők valamennyivel több, mint egyharmada nő.

Az Európai Parlament képviselője munkaidejét három helyen tölti: Brüsszelben, Strasbourgban és választókörzetében. Brüsszelben részt vesz a parlamenti bizottságok és a képviselőcsoportok ülésein, a plenáris pótüléseken, és Strasbourgban az évente tizenkét alkalommal tartott rendes plenáris ülésen. E fő tevékenysége mellett természetesen időt kell szakítania a választókörzetére is.

Az Európai Parlament képviselői politikai – és nem nemzeti – hovatartozásuk alapján alkotnak képviselőcsoportokat.

Az Európai Parlament képviselői teljes függetlenségben gyakorolják a mandátumuka.

Az Európai Parlament képviselője egyre nagyobb hatáskörrel rendelkezik, tevékenysége hatással van az állampolgár hétköznapi életének minden területére: a környezetvédelemre, a fogyasztóvédelemre és a közlekedésre, valamint az oktatásra, a kultúrára, az egészségügyre stb. is.

A képviselők jogállása : Az európai parlamenti képviselők jogállásáról szóló új szabályzat 2009. július 14-én lépett hatályba. Az új uniós szabályozás értelmében az új EP-képviselők az Európai Parlamenttől kapják majd a fizetésüket – mindenki ugyanannyit.

 
 
Az Európai Parlament képviselőinek magatartási kódexe

A magatartási kódex 2012. január elsején lépett hatályba. Vezérelvei között szerepel, hogy a képviselők kizárólag a köz érdekében járnak el, és munkájuk során betartják az önzetlenség, feddhetetlenség, nyíltság, szorgalom, becsületesség, elszámoltathatóság és a Parlament hírnevének tiszteletben tartása elvét.

A magatartási kódex meghatározza, hogy mi az összeférhetetlenség, és hogy a képviselőknek hogyan kell e helyzetet orvosolniuk. Szabályokat tartalmaz például a képviselők által kapott ajándékokra és a volt képviselők szakmai tevékenységére vonatkozóan.

A magatartási kódex előírja a képviselők számára azt is, hogy részletes nyilatkozatot tegyenek pénzügyi érdekeltségeikről. A képviselőknek közzé kell tenniük minden olyan eseményen való részvételüket, amelyet harmadik fél szervez, és amely esetében a képviselők utazási, tartózkodási és szállásköltségeit, illetve e költségek közvetlen kifizetését harmadik fél fedezi. E nyilatkozatok tükrözik a magatartási kódexben rögzített, az átláthatósággal kapcsolatos szigorú szabályokat és előírásokat. A képviselők által a nyilatkozatban közölt információk megtalálhatók a képviselők egyéni adatlapján.

A képviselőknek a magatartási kódex végrehajtási intézkedéseiben rögzített feltételeknek megfelelően nyilatkozatot kell közzétenniük az olyan alkalmakkor kapott ajándékokról is, amikor hivatalos minőségükben képviselik a Parlamentet. Ezeket az ajándékokat bevezetik ajándékok nyilvántartásába.

A magatartási kódex szabályait megsértő képviselőt az elnök szankcióval sújthatja. A képviselővel szemben kiszabott szankciókat az elnök a plenáris ülésen kihirdeti, és azokat a parlamenti ciklus végéig a Parlament honlapján jól láthatóan közzéteszik.

A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság

A magatartási kódex rendelkezéseinek értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatban a képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság ad iránymutatást a képviselőknek. A tanácsadó bizottság az elnök kérésére a magatartási kódex feltételezhető megsértésének eseteit is megvizsgálja, és tanácsot ad az elnöknek a lehetséges intézkedésekkel kapcsolatban.

A tanácsadó bizottság öt tagból áll. A tagokat az elnök tapasztalatuk és a parlamenti képviselőcsoportok politikai súlyának figyelembevételével nevezi ki. A tanácsadó bizottság tagjai egymást váltva, egyenként hat-hat hónapig töltik be a bizottság elnöki tisztségét. A Parlament elnöke a tanácsadó bizottságban nem képviselt képviselőcsoportok mindegyikéből egy-egy tartaléktagot is kijelöl a tanácsadó bizottságba.

A tanácsadó bizottság évente jelentést tesz közzé tevékenységéről.

A tanácsadó bizottság tagjai
 
Danuta Maria HÜBNER Group of the European People's Party (Christian Democrats) Member Poland Platforma Obywatelska
 
 
Mady DELVAUX Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Member Luxembourg Parti ouvrier socialiste luxembourgeois
 
 
Sajjad KARIM European Conservatives and Reformists Group Member United Kingdom Conservative Party
 
 
Jean-Marie CAVADA Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Member France Nouveau Centre-UDI
 
 
Jiří MAŠTÁLKA Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left Member Czech Republic Komunistická strana Čech a Moravy
 
 


Tartaléktagokat
Heidi HAUTALA Group of the Greens/European Free Alliance Vice-Chair Finland Vihreä liitto
 
 
Laura FERRARA Europe of freedom and direct democracy Group Member Italy Movimento 5 Stelle
 
 
   
Illetmények és juttatások
Az európai parlamenti képviselők fizetése

2009 júliusától, az új egységes szabályzat életbe lépésével az európai parlamenti képviselők egyforma fizetést kapnak.

Az új, egységes szabályzat értelmében az európai parlamenti képviselők havi bruttó fizetése 2014-ben 8.020,53 EUR. A fizetést a Parlament költségvetéséből folyósítják, abból közösségi adót és balesetbiztosítási járulékot vonnak le. Az így kapott nettó bér 6.250,37 EUR. A képviselőknek esetenként saját országukban is fizetniük kell adót e jövedelmük után. Az alapfizetés az Európai Bíróság bírái alapfizetésének 38,5%-ában van megállapítva.

Kivételt képez néhány olyan képviselő, aki 2009 előtt is európai parlamenti képviselő volt, és így kívánsága szerint megtarthatja a tagállam által folyósított fizetést, átmeneti ellátást és nyugdíjat.

Nyugdíj

A szabályzat értelmében a volt képviselők 63 éves koruktól jogosultak öregségi nyugdíjra. A nyugdíj összege minden teljes, mandátumban töltött évben keresett fizetés 3,5%-a, de összesen nem több mint 70%-a. A nyugdíjkifizetéseket az Európai Parlament költségvetése fedezi.

A képviselők számára 1989-ben bevezetett kiegészítő nyugdíjrendszerbe az új képviselők már nem léphetnek be, azt fokozatosan megszüntetik.

 
 
Az európai parlamenti képviselőknek fizetett juttatások

A nemzeti parlamentek képviselőihez hasonlóan az Európai Parlament képviselői is számos juttatást kapnak, amelyek a parlamenti feladataik teljesítése során felmerülő kiadások fedezésére szolgálnak.

Általános költségtérítés

E juttatás a megválasztásuk szerinti tagállamban felmerülő költségeket hivatott fedezni, mint például a képviselők irodáinak fenntartási költségeit, a telefon- és postaköltségeket, valamint a számítógépek és telematikai berendezések beszerzésének, működtetésének és karbantartásának költségét. A juttatás összegét megfelezik azon képviselők esetében, akik megfelelő indokolás nélkül nincsenek jelen a plenáris ülések felén egy parlamenti évben (szeptembertől augusztusig).

E juttatás összege 2015-ben havonta 4 320 EUR.

Utazási költségek

Az Európai Parlament üléseinek (plenáris ülések, bizottsági ülések, a képviselőcsoportok ülései) többsége Brüsszelben vagy Strasbourgban zajlik. Az EP-képviselőknek a bemutatott bizonylatok alapján megtérítik az ilyen ülésekre való utazáshoz használt jegyek tényleges költségét, legfeljebb a „D” üzleti osztályú („business class D”) vagy hasonló repülőjegy vagy az első osztályú vonatjegy áráig, illetve gépjárművel történő utazás esetén km-enként 0,50 euróig (legfeljebb 1000 km-ig), továbbá átalányösszegű juttatást kapnak a távolság és a kiküldetés időtartama alapján egyéb utazási költségeik (pl. autópályadíj, többletpoggyász után fizetendő díj vagy foglalási díj) fedezésére.

Egyéb utazási költségek

A képviselőknek megbízatásuk keretében gyakran kell utazniuk mind a megválasztásuk szerinti tagállamban lévő, mind azon kívül eső helyszínekre olyan esetekben is, amikor az utazást nem valamely hivatalos ülésen való részvétel indokolja (például egy konferencián való részvétel vagy munkalátogatás céljából).

E célból a képviselők a megválasztásuk szerinti tagállamon kívüli tevékenységeikkel összefüggésben részesülhetnek úti- és szállásköltségeik, továbbá egyéb kiadásaik utáni költségtérítésben, 4 264 eurós éves küszöb erejéig. A megválasztásuk szerinti tagállamban végzett tevékenységeikkel összefüggésben kizárólag útiköltség-térítésre jogosultak, melynek éves összeghatárát az egyes tagállamok határozzák meg.

Napidíj
  • A Parlament 306 EUR átalányjellegű napidíjat fizet a képviselőknek a parlamenti tevékenység ideje alatt felmerülő minden egyéb költségük fedezésére, feltéve, hogy a kedvezményezett az e célra fenntartott hivatalos jelenléti íven aláírásával igazolja jelenlétét.

  • A napidíjnak azonban csak a fele kerül folyósításra abban az esetben, ha az érintett képviselő nem vesz részt a plenáris ülésnapokon tartott név szerinti szavazások legalább felén, akkor is, ha jelenlétét az adott napra igazolta. Az Európai Unió területén kívül megtartott ülések esetében a napidíj összege 153 EUR (a jelenléti ív aláírása itt is szükséges feltétel), a szállásköltségek térítése pedig ezen felül, külön történik.

 
 
Személyzet

Az európai parlamenti képviselők a Parlament által szabott költségvetés keretein belül maguk választhatják meg személyzetüket. A Brüsszelben (Luxembourgban vagy Strasbourgban) dolgozó akkreditált asszisztenseket közvetlenül a Parlament foglalkoztatja ideiglenes uniós tisztviselőként. A képviselők hazájában dolgozó asszisztensek fizetését hivatalos kifizető ügynökségek folyósítják, amelyek gondoskodnak az adó és a társadalombiztosítási járulék levonásáról.

2015-ben az erre a célra havonta kifizethető maximális összeg képviselőnként 21 379 EUR. Ebből az összegből a képviselő maga nem részesülhet.

E keretösszeg maximum egynegyede a képviselő által választott szolgáltató által nyújtott szolgáltatások (pl. szakértői tanulmány készítése) fedezésére használható.

Főszabályként az európai parlamenti képviselők rokont nem foglalkoztathatnak személyzetük körében.

 
 
 
 
Tools