A képviselők

 

Az Európai Parlament 766 képviselőt számlál, akiket a kibővített Unió 28 tagállamában választottak meg. A képviselőket 1979 óta közvetlen és általános választójog alapján választják meg, ötéves időtartamra.

 
 

A szavazás módját minden tagállam maga határozza meg, de bizonyos demokratikus szabályok azonosak: a nők és a férfiak egyenlősége biztosított, a szavazás titkos. A szavazás alsó korhatára valamennyi tagállamban tizennyolc év, kivéve Ausztriát, ahol már a tizenhatodik életévüket betöltött állampolgárok is szavazhatnak. Megjegyzendő, hogy az európai szavazásokra immár egyéb szabályok egyezése is jellemző: a közvetlen és általános választójog alapján történő választás, az arányosság szabálya és az 5 évre szóló, megújítható mandátum.

Általános szabály, hogy a parlamenti helyeket az egyes országok lakosságának arányában osztják fel. Minden tagállam meghatározott számú – legfeljebb 99 és legalább 6 – üléshellyel rendelkezik.

A nők és a férfiak egyenlők: a nők az Európai Parlamentben egyre növekvő arányban képviseltetik magukat, jelenleg a képviselők valamennyivel több, mint egyharmada nő.

Az Európai Parlament képviselője munkaidejét három helyen tölti: Brüsszelben, Strasbourgban és választókörzetében. Brüsszelben részt vesz a parlamenti bizottságok és a képviselőcsoportok ülésein, a plenáris pótüléseken, és Strasbourgban az évente tizenkét alkalommal tartott rendes plenáris ülésen. E fő tevékenysége mellett természetesen időt kell szakítania a választókörzetére is.

Az Európai Parlament képviselői politikai – és nem nemzeti – hovatartozásuk alapján alkotnak képviselőcsoportokat.

Az Európai Parlament képviselői teljes függetlenségben gyakorolják a mandátumuka.

Az Európai Parlament képviselője egyre nagyobb hatáskörrel rendelkezik, tevékenysége hatással van az állampolgár hétköznapi életének minden területére: a környezetvédelemre, a fogyasztóvédelemre és a közlekedésre, valamint az oktatásra, a kultúrára, az egészségügyre stb. is.

A képviselők jogállása : Az európai parlamenti képviselők jogállásáról szóló új szabályzat 2009. július 14-én lépett hatályba. Az új uniós szabályozás értelmében az új EP-képviselők az Európai Parlamenttől kapják majd a fizetésüket – mindenki ugyanannyit.

 
 
Az Európai Parlament képviselőinek magatartási kódexe

A magatartási kódex 2012. január elsején lépett hatályba. Vezérelvei között szerepel, hogy a képviselők kizárólag a köz érdekében járnak el, és munkájuk során betartják az önzetlenség, feddhetetlenség, nyíltság, szorgalom, becsületesség, elszámoltathatóság és a Parlament hírnevének tiszteletben tartása elvét.

A magatartási kódex meghatározza, hogy mi az összeférhetetlenség, és hogy a képviselőknek hogyan kell e helyzetet orvosolniuk. Szabályokat tartalmaz például a képviselők által kapott ajándékokra és a volt képviselők szakmai tevékenységére vonatkozóan.

A magatartási kódex előírja a képviselők számára azt is, hogy részletes nyilatkozatot tegyenek pénzügyi érdekeltségeikről. A képviselőknek közzé kell tenniük minden olyan eseményen való részvételüket, amelyet harmadik fél szervez, és amely esetében a képviselők utazási, tartózkodási és szállásköltségeit, illetve e költségek közvetlen kifizetését harmadik fél fedezi. E nyilatkozatok tükrözik a magatartási kódexben rögzített, az átláthatósággal kapcsolatos szigorú szabályokat és előírásokat. A képviselők által a nyilatkozatban közölt információk megtalálhatók a képviselők egyéni adatlapján.

A képviselőknek a magatartási kódex végrehajtási intézkedéseiben rögzített feltételeknek megfelelően nyilatkozatot kell közzétenniük az olyan alkalmakkor kapott ajándékokról is, amikor hivatalos minőségükben képviselik a Parlamentet. Ezeket az ajándékokat bevezetik ajándékok nyilvántartásába.

A magatartási kódex szabályait megsértő képviselőt az elnök szankcióval sújthatja. A képviselővel szemben kiszabott szankciókat az elnök a plenáris ülésen kihirdeti, és azokat a parlamenti ciklus végéig a Parlament honlapján jól láthatóan közzéteszik.

A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság

A magatartási kódex rendelkezéseinek értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatban a képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság ad iránymutatást a képviselőknek. A tanácsadó bizottság az elnök kérésére a magatartási kódex feltételezhető megsértésének eseteit is megvizsgálja, és tanácsot ad az elnöknek a lehetséges intézkedésekkel kapcsolatban.

A tanácsadó bizottság öt tagból áll. A tagokat az elnök tapasztalatuk és a parlamenti képviselőcsoportok politikai súlyának figyelembevételével nevezi ki. A tanácsadó bizottság tagjai egymást váltva, egyenként hat-hat hónapig töltik be a bizottság elnöki tisztségét. A Parlament elnöke a tanácsadó bizottságban nem képviselt képviselőcsoportok mindegyikéből egy-egy tartaléktagot is kijelöl a tanácsadó bizottságba.

A tanácsadó bizottság évente jelentést tesz közzé tevékenységéről.

A tanácsadó bizottság tagjai
 
Carlo CASINI Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport Az elnökség tagja Olaszország Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro
 
 
Evelyn REGNER Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja Tag Ausztria Sozialdemokratische Partei Österreichs
 
 
Cecilia WIKSTRÖM a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport Tag Svédország Folkpartiet liberalerna
 
 
Gerald HÄFNER a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja Tag Németország Bündnis 90/Die Grünen
 
 
Sajjad KARIM Európai Konzervatívok és Reformerek Képviselőcsoport Tag Egyesült Királyság Conservative Party
 
 
Tartaléktagokat
Jiří MAŠTÁLKA az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport Cseh Köztársaság Komunistická strana Čech a Moravy
 
 
Francesco Enrico SPERONI a Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport Olaszország Lega Nord
 
 
 
 
Illetmények és juttatások
Az európai parlamenti képviselők fizetése

2009 júliusától, az új egységes szabályzat életbe lépésével az európai parlamenti képviselők egyforma fizetést kapnak.

Az új, egységes szabályzat értelmében az európai parlamenti képviselők havi bruttó fizetése 2011-ben 7.956,87 EUR. A fizetést a Parlament költségvetéséből folyósítják, abból közösségi adót és balesetbiztosítási járulékot vonnak le. Az így kapott nettó bér 6.200,72 EUR. A képviselőknek esetenként saját országukban is fizetniük kell adót e jövedelmük után. Az alapfizetés az Európai Bíróság bírái alapfizetésének 38,5%-ában van megállapítva.

Kivételt képez néhány olyan képviselő, aki 2009 előtt is európai parlamenti képviselő volt, és így kívánsága szerint megtarthatja a tagállam által folyósított fizetést, átmeneti ellátást és nyugdíjat.

Nyugdíj

A szabályzat értelmében a volt képviselők 63 éves koruktól jogosultak öregségi nyugdíjra. A nyugdíj összege minden teljes, mandátumban töltött évben keresett fizetés 3,5%-a, de összesen nem több mint 70%-a. A nyugdíjkifizetéseket az Európai Parlament költségvetése fedezi.

A képviselők számára 1989-ben bevezetett kiegészítő nyugdíjrendszerbe az új képviselők már nem léphetnek be, azt fokozatosan megszüntetik.

 
 
Az európai parlamenti képviselőknek fizetett juttatások

A nemzeti parlamentek képviselőihez hasonlóan az Európai Parlament képviselői is számos juttatást kapnak, amelyek a parlamenti feladataik teljesítése során felmerülő kiadások fedezésére szolgálnak.

Általános költségtérítés

E juttatás a megválasztásuk szerinti tagállamban felmerülő költségeket hivatott fedezni, mint például a képviselők irodáinak fenntartási költségeit, a telefon- és postaköltségeket, valamint a számítógépek és telematikai berendezések beszerzésének, működtetésének és karbantartásának költségét. A juttatás összegét megfelezik azon képviselők esetében, akik megfelelő indokolás nélkül nincsenek jelen a plenáris ülések felén egy parlamenti évben (szeptembertől augusztusig).

E juttatás összege 2011-ben havonta 4 299 EUR.

Utazási költségek

Az Európai Parlament üléseinek többsége (plenáris ülések, bizottsági ülések, a képviselőcsoportok ülései) Brüsszelben vagy Strasbourgban zajlik. A képviselőknek az ülésekre való utazás tényleges költségét (legfeljebb business osztályú repülőjegy, első osztályú vonatjegy vagy 0,50 EUR/km összegig személyautóval történő utazás esetén) bizonylat ellenében térítik meg, továbbá a távolság és az utazás időtartama függvényében átalányjuttatásban részesülnek az utazási költségek (autópályadíj, túlsúly, foglalási költség stb.) fedezése céljából.

A korábbi, átalányalapú utazási költségtérítés, amely a brüsszeli és strasbourgi, valamint egyéb uniós célpontokba való utazások fedezését szolgálta, megszűnt.

Éves utazási költségtérítés

A képviselőknek feladataik ellátása során gyakran nem csak a hivatalos üléseken való részvétel céljából kell utazniuk az anyaországukon kívülre (például hogy részt vegyenek egy másik tagállamban tartott konferencián, vagy hogy előadói minőségükben munkalátogatást tegyenek egy másik országban).

Az ilyen eshetőségek költségeinek fedezésére egy rögzített összegű éves utazási költségtérítésből téríthetők meg a képviselők utazási és szállásköltségei, valamint egyéb kapcsolódó kiadásaik. A térítésre a tényleges légi vagy vasúti viteldíj alapján, a megfelelő utazási bizonylat és a szükséges alátámasztó dokumentumok bemutatásakor kerül sor.

2011-ben e juttatás összegét legfeljebb 4243 euróban határozták meg.

Napidíj
  • A Parlament átalányalapú, 304 EUR összegű juttatást fizet minden olyan napra, amikor a képviselő szolgálatot teljesít. A napidíj fedezi a szállás-, étkezési és minden olyan költséget, amely a részvétellel jár. A Parlament csak akkor fizeti ki a napidíjat, ha a képviselő aláírta a hivatalos jelenléti nyilvántartást.

  • A plenáris üléseken a Parlament felére csökkenti ezt az összeget azon képviselők esetében, akik nem vettek részt a plenáris üléseken tartott név szerinti szavazások több mint felén, még ha az ülésen meg is jelentek.

 
 
Személyzet

Az európai parlamenti képviselők a Parlament által szabott költségvetés keretein belül maguk választhatják meg személyzetüket. A Brüsszelben (Luxembourgban vagy Strasbourgban) dolgozó akkreditált asszisztenseket közvetlenül a Parlament foglalkoztatja ideiglenes uniós tisztviselőként. A képviselők hazájában dolgozó asszisztensek fizetését hivatalos kifizető ügynökségek folyósítják, amelyek gondoskodnak az adó és a társadalombiztosítási járulék levonásáról.

2011-ben az erre a célra havonta kifizethető maximális összeg képviselőnként 21 209 EUR. Ebből az összegből a képviselő maga nem részesülhet.

E keretösszeg maximum egynegyede a képviselő által választott szolgáltató által nyújtott szolgáltatások (pl. szakértői tanulmány készítése) fedezésére használható.

Főszabályként az európai parlamenti képviselők közeli rokont nem foglalkoztathatnak személyzetük körében, de az előző parlamenti ciklusban ily módon foglalkoztatott személyek esetében átmeneti időszakot engedélyeztek.

 
 
 
 
Tools