Fő navigációs oldal közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)
Az oldal tartalmának elérése (kattintson a „Belépés” ikonra)
Egyéb honlapok listájának közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)

Szervezet

 
 
Elnöke

Az elnököt két és fél évre, azaz egy parlamenti ciklus felére választják meg, tisztségében megújítható. Az elnök képviseli a Parlamentet a külvilág előtt és a többi uniós intézménnyel fenntartott kapcsolatokban.

Az elnök irányítja a Parlament és szervei munkáját, vezeti a plenáris üléseken folytatott vitákat és ügyel a Parlament eljárási szabályzatának tiszteletben tartására.

Az elnök az Európai Tanács minden ülésének kezdetén kifejezésre juttatja a Parlament álláspontját és aggályait a napirenden szereplő pontokkal és egyéb témákkal kapcsolatban.

Az elnök aláírásával jogerőre emeli az Európai Unió költségvetését, miután a Parlament elfogadta azt. Az Európai Parlament elnöke a Tanács elnökével közösen írja alá a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott valamennyi jogalkotási aktust.

 
 
 
Képviselők
Képviselők

Az Európai Parlament 751 képviselőt számlál, akiket a kibővített Európai Unió 28 tagállamában választanak meg. A képviselőket 1979 óta közvetlen és általános választójog alapján választják, ötéves időtartamra.

Minden ország maga határoz a választás formájáról, de biztosítania kell a nemek közötti egyenlőséget és a szavazás titkosságát. Az uniós választások az arányos képviselet elve alapján zajlanak.

A képviselői helyeket az egyes tagállamok lakosságának száma alapján osztják el. Az EP-képviselők kevéssel több mint egyharmada nő. A képviselők politikai – és nem nemzeti – hovatartozásuk szerint alkotnak képviselőcsoportokat.

 
 
 
Képviselőcsoportok
Képviselőcsoportok

Az európai parlamenti képviselők képviselőcsoportok tagjai, amelyek nem nemzeti alapon, hanem politikai hovatartozás szerint szerveződnek. Az Európai Parlamentben jelenleg 8 képviselőcsoport működik.

Képviselőcsoport létrehozásához legalább 25 képviselő szükséges, akiknek a tagállamok legalább egynegyedét kell képviselniük. Minden képviselő csak egy képviselőcsoporthoz tartozhat.

Vannak olyan képviselők, akik egyetlen képviselőcsoporthoz sem tartoznak, őket független képviselőknek nevezik.

 
 
 
Az Európai Parlament képviselőcsoportjai

Minden képviselőcsoport saját belső szervezeti felépítésének kialakítása érdekében egy elnököt (vagy egyes képviselőcsoportok esetében két társelnököt), egy elnökséget és egy titkárságot nevez ki.

Az ülésteremben a képviselők ülésrendjét politikai hovatartozásuk szerint, balról jobbra haladva határozzák meg, a képviselőcsoportok elnökeivel való megáll+apodás alapján.

A képviselőcsoportok a plenáris ülésen történő szavazás előtt minden esetben megvizsgálják a parlamenti bizottságok által kidolgozott jelentéseket, és módosításokat terjesztenek elő hozzájuk.

A képviselőcsoport által elfogadott álláspont a csoporton belül folytatott eszmecsere során alakul ki. Egyetlen képviselőt sem lehet kényszeríteni arra, hogy egy bizonyos módon szavazzon.

 
 
 
 
Bizottságok

A képviselők az Európai Parlament plenáris üléseinek előkészítése céljából meghatározott területekre szakosodott állandó bizottságokba csoportosulnak. Jelenleg 20 parlamenti bizottság van. A bizottságok 25-73 képviselőből állnak, és mindegyik saját elnökkel, elnökséggel és titkársággal rendelkezik. A bizottságok politikai összetétele a plenáris ülés összetételét tükrözi.

Jogalkotási javaslatokat és saját kezdeményezésű jelentéseket fogalmaznak meg, módosítanak és fogadnak el. Megvizsgálják a Bizottság és a Tanács javaslatait, valamint szükség esetén jelentéseket dolgoznak ki, amelyeket a plenáris ülés elé terjesztenek.

A Parlament egyedi kérdésekkel foglalkozó ideiglenes bizottságokat állíthat fel, illetve vizsgálóbizottságokat hozhat létre a közösségi jog megszegésének vagy nem megfelelő alkalmazásának kivizsgálása céljából.

 
 
 
Küldöttségek
Küldöttségek

Az Európai Parlament küldöttségei kapcsolatokat tartanak fenn és információkat cserélnek harmadik országok parlamentjeivel. Az Európai Parlament küldöttségeinek köszönhetően hozzájárul az Európai Unió külső képviseletéhez, illetve az Európai Unió alapját képező értékeknek, nevezetesen a szabadság és a demokrácia elveinek, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának, valamint a jogállamiságnak a harmadik országokban történő előmozdításához.

A küldöttségeknek több típusa létezik: parlamenti vegyes bizottságok, parlamenti együttműködési bizottságok, egyéb parlamentközi küldöttségek és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek.

 
 
 
Politikai szervek

Az Európai Parlamenten belül különböző politikai szervek felelnek a Parlament munkájának szervezéséért és a jogalkotás tervezéséért, vagy a Parlament eljárási szabályaiért, illetve az igazgatási, pénzügyi, személyzeti és szervezeti kérdésekért.

 
 
 
Az Elnökök Értekezlete

Az Elnökök Értekezlete az Európai Parlament politikai szerve, amelynek feladata

  • az Európai Parlament munkájáinak és a jogalkotási munka ütemezésének megszervezése,
  • a bizottságok és a küldöttségek feladatainak kijelölése, összetételük megállapítása,
  • az Európai Unió többi intézményével, a nemzeti parlamentekkel és harmadik országokkal való kapcsolattartás.

Az Elnökök Értekezlete készíti elő az Európai Parlament naptári ütemtervét, és a plenáris ülések napirendjét, valamint megállapítja a képviselők ültetési rendjét a plenáris ülésteremben.

Az Elnökök Értekezlete az Európai Parlament elnökéből és a képviselőcsoportok elnökeiből áll. Az Elnökök Értekezletének ülésein részt vesz egy független képviselő is, szavazati joggal azonban nem rendelkezik. Az Elnökök Értekezlete közös megegyezéssel vagy - az egyes képviselőcsoportok létszámától függő - súlyozott szavazással hozza meg határozatait.

Az Elnökök Értekezlete az Eljárási Szabályzat által ráruházott feladatokat látja el. Az Elnökök Értekezlete szervezi meg az Európai Parlament és szervei munkáját. Az Elnökök Értekezletének véleményét kikérik a jogalkotási munka ütemezésével, valamint az Európai Unió többi intézményével és szervével való kapcsolattartással kapcsolatos minden kérdésben. Az Elnökök Értekezlete rendes körülmények között havonta két alkalommal ül össze. Az Elnökök Értekezletének ülései nem nyilvánosak.

Az Elnökök Értekezletének üléseiről felvett jegyzőkönyveket az Európai Unió minden hivatalos nyelvére lefordítják, kinyomtatják és kiosztják a képviselők között. Az Elnökök Értekezlete tevékenységével kapcsolatban minden képviselőnek jogában áll kérdést feltenni.

Az Elnökök Értekezlete alkalmat ad minden képviselő számára, hogy a plenáris üléseken kívül eszmecserét folytasson egy meghívott személlyel, illetve előzetesen megismerje az Európai Bizottság által előterjesztett javaslatokat.

 
 
Az Elnökség

Az Elnökség az Európai Parlament szabályszerű működéséért felelős szerv. Hatáskörébe tartozik az Európai Parlament előzetes költségvetésének felállítása és mindennemű hivatali, személyzeti és szervezeti kérdés rendezése.

Az Elnökség az Európai Parlament elnökéből, 14 alelnökéből és a Parlament által két és fél évre választott, tisztségében megújítható 5 quaestorból áll. Amennyiben az Elnökség határozathozatala során a szavazatok száma megegyezik, úgy az elnök szavazata dönt. A quaestorok tanácsadói szavazattal rendelkeznek.

Az Elnökség számos, a Parlament belső működésével kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi feladatot lát el. Az Elnökség illetékességgel rendelkezik az Európai Parlament belső működésével összefüggő minden kérdésben. Az Elnökség kezeli az ülések lebonyolításával kapcsolatos kérelmeket, engedélyt adhat a bizottságok vagy a küldöttségek számára ahhoz, hogy a hagyományos parlamenti munkahelyeken kívül ülésezhessenek, és előkészíti a Parlament kiadásaira vonatkozó kimutatás előzetes tervezetét. Az Elnökség nevezi ki a Parlament főtitkárát, aki gondoskodik a Parlament hivatali szolgálatainak irányításáról, és megszabja a Főtitkárság összetételét és szervezeti felépítését. Az Elnökség rendes körülmények között havonta két alkalommal ül össze.

Az Elnökség üléseiről felvett jegyzőkönyveket az Európai Unió minden hivatalos nyelvére lefordítják, kinyomtatják és kiosztják a képviselők között. Az Elnökség tevékenységével kapcsolatban minden képviselőnek jogában áll kérdést feltenni.

Az Elnökség határozza meg az Európai Parlamentben képviselt politikai pártok számára juttatandó összegeket.

 
 
A Quaestorok Kollégiuma

A Quaestorok Kollégiuma az Európai Parlament politikai szerve, amely a képviselőket közvetlenül érintő hivatali és pénzügyi kérdésekkel, valamint munkakörülményeikkel foglalkozik.

A quaestorok öten vannak, és az Elnökségben üléseznek. A quaestorokat az Európai Parlament választja meg, elnökének és 14 alelnökének megválasztását követően. A quaestorokat háromfordulós titkos többségi szavazással választják meg: az első két fordulóban a szavazatok abszolút többsége szükséges, a harmadik fordulóban elegendő a relatív többség. A quaestorok megbízása két és fél évre szól, és az Elnökségben tanácsadói szavazattal rendelkeznek.

A quaestorok feladata a képviselőket közvetlenül érintő hivatali és pénzügyi kérdések kezelése, például a felszerelések és az általános szolgáltatások rendelkezésükre állásának biztosítása. A quaestorok javaslatokat tehetnek az Elnökség által hozott bármely szabály módosítására vagy szövegének átfogalmazására. A quaestorok rendes körülmények között havonta egyszer ülnek össze.

A quaestorok tevékenységével kapcsolatban minden képviselőnek jogában áll kérdést feltennie.

 
 
A Bizottsági Elnökök Értekezlete

A Bizottsági Elnökök Értekezlete az Európai Parlament politikai szerve, amely a különböző parlamenti bizottságok közötti jobb együttműködést biztosítja.

A Bizottsági Elnökök Értekezlete az összes állandó és ideiglenes bizottság elnökéből áll és saját elnököt választ. A Bizottsági Elnökök Értekezlete rendes körülmények között havonta egyszer ül össze Strasbourgban, a plenáris ülések idején.

A bizottságok munkája és a plenáris üléshetek napirendjeinek összeállítása tárgyában a Bizottsági Elnökök Értekezlete ajánlásokat tehet az Elnökök Értekezlete számára. Két bizottság között az illetékességre vonatkozóan kialakult vita esetén a Bizottsági Elnökök Értekezlete tanácsot adhat az Elnökök Értekezlete számára. Az Elnökség és az Elnökök Értekezlete bizonyos feladatait átruházhatja a Bizottsági Elnökök Értekezletére.

 
 
A Küldöttségi Elnökök Értekezlete

A Küldöttségi Elnökök Értekezlete, az Európai Parlament azon politikai szerve, amely a parlamentközi küldöttségek, valamint a parlamenti vegyes bizottságokba delegált küldöttségek megfelelő működésével kapcsolatos valamennyi kérdés rendszeres vizsgálatát látja el.

A Küldöttségi Elnökök Értekezlete az összes állandó parlamentközi küldöttség elnökéből áll és saját elnököt választ.

A Küldöttségi Elnökök Értekezlete ajánlásokat tehet az Elnökök Értekezlete számára a küldöttségek munkája tárgyában. A Küldöttségi Elnökök Értekezlete dolgozza ki a parlamentközi találkozókra, valamint a parlamenti vegyes bizottságok üléseire vonatkozó éves naptári ütemterv tervezetét. Az Elnökség és az Elnökök Értekezlete bizonyos feladatait átruházhatja a Küldöttségi Elnökök Értekezletére.

 
 
Brexit Irányítócsoport

Az Elnökök Értekezletének égisze alatt működő Brexit Irányítócsoport feladata, hogy koordinálja és előkészítse a Parlamentnek az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésével kapcsolatos tanácskozásait, megállapításait és állásfoglalásait.

A Brexit Irányítócsoport munkáját a főtitkárhelyettes támogatja.

 
 
 
 
Közös munkacsoportok

Bármely képviselőcsoport és bizottság képviselői alkothatnak közös munkacsoportot annak érdekében, hogy nem hivatalos eszmecseréket tartsanak különböző kérdésekkel kapcsolatban, valamint ösztönözzék a képviselők és a civil társadalom közötti kapcsolattartást.

A képviselőcsoportok közös munkacsoportjai nem szervei a Parlamentnek, és ezért nem is fejezhetik ki annak véleményét.

A közös munkacsoportok az Elnökök Értekezlete által 1999. december 16-án elfogadott belső szabályok (legutóbb módosítva 2014. szeptember 11-én) hatálya alá tartoznak, amely meghatározza egyrészt azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően minden parlamenti ciklus kezdetén közös munkacsoportot lehet alakítani, másrészt a közös munkacsoportok működési szabályait.

A közös munkacsoportok elnökei kötelesek nyilatkozni minden pénzbeli vagy természetbeni támogatásról, ugyanazon kritériumok alapján, amelyeket a képviselőkre mint magánszemélyekre alkalmaznak. A nyilatkozatokat évente frissítik, ezekről a quaestorok nyilvántartást vezetnek.

 
 
Közös munkacsoportok jegyzéke

Az Elnökök Értekezlete 2014. december 11-i ülésén jóváhagyta a jelenlegi parlamenti ciklusra létrehozott közös munkacsoportok alábbi jegyzékét:

Elnevezés Dokumentumok elérhetősége (pdf)
Tevékeny időskor, nemzedékek közötti szolidaritás és családpolitika A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Rasszizmus elleni küzdelem és sokféleség A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Biodiverzitás, vidék, vadászat és horgászat A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Gyermekjogok A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Éghajlatváltozás, fenntartható fejlődés és biodiverzitás A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Közjavak és közszolgáltatások A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Kreatív iparágak A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Digitális menetrend A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Fogyatékosság A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Mélyszegénység és emberi jogok A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Európai idegenforgalom fejlesztése, kulturális örökség, Szent Jakab-út és egyéb európai kulturális útvonalak A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Lelkiismereti és vallásszabadság, vallási tolerancia A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Integritás – Átláthatóság, küzdelem a korrupció és a szervezett bűnözés ellen A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek és interszexuálisok jogai – LMBTI A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Hosszú távú beruházások és újraiparosítás A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Vidéki, hegyvidéki és távoli területek A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Tengerek, folyók, szigetek és part menti területek A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Kkv-k – kis- és középvállalkozások A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Égbolt és világűr A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Szociális gazdaság, a szociális gazdasághoz tartozó vállalkozások, a szociális vállalkozások és harmadik szektor A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Sport A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Szakszervezetek A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Hagyományos kisebbségek, nemzeti közösségek és nyelvek A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Városok A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Állatjólét és állatvédelem A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Nyugat-Szahara A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Borok, párlatok és minőségi élelmiszerek A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat
Ifjúságügy A csoportosulás tagjai
Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat

 
 
 
A plenáris ülés 360°-os nézetben

Tegyen virtuális látogatást a plenáris ülésteremben!

 
 
 
Eljárási Szabályzat

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 232. cikke előírja, hogy az Európai Parlamentnek eljárási szabályzatot kell elfogadnia. Ez a szabályzat tartalmazza a Parlament belső szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat.

 
 
 
Az Európai Parlament sokszínű munkája
 

Az Európai Parlament sokszínű munkája