Peticijos

 
Viena iš pagrindinių Europos piliečių teisių:

visi piliečiai (individualiai arba kartu su kitais piliečiais) gali bet kuriuo metu pasinaudoti savo teise pateikti peticiją Europos Parlamentui pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 227 straipsnį.

 

Visi Europos Sąjungos piliečiai arba vienos iš valstybių narių gyventojai gali individualiai arba kartu su kitais gyventojais pateikti peticiją Europos Parlamentui tais klausimais, kurie priklauso Europos Sąjungos veiklos sritims ir yra tiesiogiai su jais susiję. Sutartimi užtikrinama teise pateikti peticiją taip pat gali pasinaudoti visos bendrovės, organizacijos ar draugijos, kurių buveinė registruota Europos Sąjungoje.

Peticija gali būti pateikiama skundo arba prašymo forma ir gali būti susijusi su bendros arba asmeninės svarbos klausimais.

Peticijoje gali būti pateikiamas asmeninis prašymas, su ES teisės taikymu susijęs skundas ar pastaba arba prašymas, kad Europos Parlamentas priimtų poziciją konkrečiu klausimu. Tokios peticijos Europos Parlamentui suteikia galimybę atkreipti dėmesį į visus atvejus, kai Europos piliečio teises pažeidžia valstybė narė, vietos valdžios arba kita institucija.

 
 
Peticijos pateikimo Europos Parlamentui tvarka:
 
Kas gali pateikti peticiją ir kokiais klausimais?
Kas gali pateikti peticiją?

Galite pateikti peticiją, jei esate:

 • Europos Sąjungos pilietis,
 • Europos Sąjungos valstybės narės gyventojas,
 • asociacijos, įmonės arba organizacijos, kurios būstinė registruota vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių, narys (fizinis ar juridinis asmuo).
Kokiems klausimams spręsti gali būti skirta jūsų peticija?

Peticija turi būti susijusi su Europos Sąjungos veiklos ir atsakomybės sritimis, pavyzdžiui:

 • sutartyse nurodytomis jūsų, kaip Europos piliečio, teisėmis,
 • aplinkos apsauga,
 • vartotojų apsauga,
 • laisvu asmenų, prekių ir paslaugų judėjimu bei vidaus rinka,
 • užimtumu ir socialine politika,
 • profesinės kvalifikacijos pripažinimu,
 • su ES teisės taikymu susijusiomis kitomis problemomis.

Svarbi pastaba: Prašymų suteikti informaciją arba pateikti bendrojo pobūdžio komentarų apie ES vykdomą politiką Peticijų komitetas nenagrinėja.

Kokia kalba turėtų būti pateikta peticija?

Peticija turi būti parašyta viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

Daugiau informacijos pateikiama:
 • SESV 227 straipsnis
 • Darbo tvarkos taisyklių 201, 202 straipsniai
 
 
Kokių veiksmų imamasi, kai peticijos yra priimtinos?

Jei jūsų peticijoje keliamas klausimas susijęs su viena iš Europos Sąjungos kompetencijos sričių, ji pripažįstama priimtina ir perduodama Peticijų komitetui, kuris vėliau sprendžia, kokių veiksmų turėtų būti imtasi pagal Darbo tvarkos taisykles.

Kad ir kas būtų nuspręsta, Peticijų komitetas nedelsdamas praneš jums apie savo sprendimą, kai tik šis bus priimtas.

Priklausomai nuo aplinkybių Peticijų komitetas gali:

 • paprašyti Europos Komisijos atlikti pirminį tyrimą bei suteikti informacijos apie suderinamumą su atitinkamais Bendrijos teisės aktais arba kreiptis į SOLVIT,
 • perduoti peticiją toliau svarstyti arba susipažinti kitiems Europos Parlamento komitetams (pastarieji gali atsižvelgti į peticiją teisėkūros proceso metu),
 • kai kuriais išskirtiniais atvejais parengti ir pateikti išsamų pranešimą Parlamentui, kad šis dėl jo balsuotų per plenarinį posėdį atlikti tiriamąjį darbą atitinkamoje šalyje arba regione ir parengti ataskaitą bei pateikti joje savo pastabas ir rekomendacijas,
 • imtis kitokių veiksmų, kurie laikomi tinkamais norint išspręsti šį klausimą arba pateikti tinkamą atsakymą peticijos pateikėjui.

Peticijų komiteto posėdžiai paprastai vyksta kartą per mėnesį, išskyrus rugpjūtį, kai daroma Parlamento darbo pertrauka. Komitetui padeda nuolatinis sekretoriatas, kuris valdo peticijų pateikimo procesą, ir atlieka patariamąjį vaidmenį ir organizuoja komiteto posėdžius.

Siekdamas išspręsti peticiją pateikusio asmens keliamą klausimą, Europos Parlamento Peticijų komitetas gali pradėti bendradarbiauti su valstybių narių nacionalinėmis arba vietos valdžios institucijomis. Jis gali joms perduoti peticijų duomenis, jei peticiją pateikęs asmuo specialiai tam neprieštarauja.

Tačiau Peticijų komiteto sprendimai negali būti viršesni už valstybių narių kompetentingų institucijų priimtus sprendimus. Kadangi Europos Parlamentas nėra teisminė institucija, jis negali priimti sprendimo arba panaikinti valstybių narių teismų priimtų sprendimų. Peticijos, kuriomis siekiama tokios veiksmų eigos, yra nepriimtinos.

Žiūrėti:
 
 
Nepriimtinos peticijos ir peticijų skelbimas
Nepriimtinos peticijos

Jei jūsų peticijoje keliami klausimai nepatenka į Europos Sąjungos kompetencijos sritį, ji pripažįstama nepriimtina. Taip gali atsitikti, kai keliamas klausimas aiškiai priklauso valstybės narės atsakomybės ir kompetencijos sričiai.

Peticijos, kurios Peticijų komiteto buvo pripažintos nepriimtinomis, įregistruojamos ir toliau nenagrinėjamos. Taigi komitetas jums praneš apie savo sprendimą.

Atsižvelgdamas į jūsų peticijos turinį, Peticijų komitetas gali rekomenduoti kreiptis į ES nepavaldžią instituciją (pvz., Europos žmogaus teisių teismą) arba nacionalinės valdžios instituciją (pvz., ombudsmeną arba valstybių narių parlamentų Peticijų komitetus).

Atminkite, kad klausimai, susiję su netinkamu ES institucijų arba įstaigų administravimu, turi būti adresuojami Europos ombudsmenui.

Žiūrėti:
Peticijų skelbimas

Peticijos numeriai ir autoriai arba pagrindinis autorius, jei teikiama bendra peticija, ir peticijai suteiktas numeris įregistruojami bendrajame registre pagal peticijų gavimo datą ir skelbiami per Europos Parlamento plenarinius posėdžius. Pranešimai apie peticijas pateikiami posėdžių, per kurį jos skelbiamos, protokoluose. Peticijų teikėjams pranešama, kad posėdžių protokolai skelbiami Oficialiajame leidinyje, taigi tam tikra informacija apie teikėją, t. y. jo pavardė ir peticij os numeris, bus prieinama internetu. Šis dalykas ypač pabrėžiamas peticijos teikėjui, kadangi tai gali pakenkti asmens duomenų apsaugai. Jei jūs, kaip peticijos pateikėjas, nenorėtumėte, kad būtų atskleista jūsų pavardė, Europos Parlamentas gerbs jūsų teisę į privatumą, tačiau turite specialiai ir aiškiai nurodyti minėtąjį pageidavimą savo peticijoje. Taip pat, jei norite, kad jūsų peticija būtų nagrinėjama konfidencialiai, turite aiškiai to paprašyti. Komitetui svarbus jo posėdžių skaidrumas, taigi šie posėdžiai gali būti transliuojami internetu. Jo posėdžius galima stebėti per bet kurį kompiuterį, apsilankius EP interneto svetainėje. Komiteto posėdžiai yra vieši ir juose paprašę gali dalyvauti peticijų pateikėjai, jei ir kai nagrinėjama jų peticija.

Žiūrėti:
 
 
 
 
Tools
 
 
Kokia forma pateikiama peticija?
 

Yra dvi galimybės pateikti peticiją:

 • paštu,
 • elektroniniu būdu.

Peticija turėtų būti išsami ir joje turėtų būti paminėti visi su nagrinėjama tema susiję svarbūs faktai, tačiau reikėtų vengti nereikalingų smulkmenų. Peticija turėtų būti parašyta aiškiai ir įskaitomai. Kartu su peticija gali būti pateikiama jos santrauka.

Pateikimas paštu

Jei pageidaujate pateikti raštišką peticiją, nereikia laikytis jokių ypatingų reikalavimų ar pildyti standartinės formos.

Tačiau jūsų peticijoje turi būti:

 • nurodyti jūsų vardas ir pavardė, tautybė ir nuolatinės gyvenamosios vietos adresas (kai teikiama bendra peticija, vardą ir pavardę, tautybę ir nuolatinės gyvenamosios vietos adresą turi nurodyti įteikėjas arba bent jau pirmasis peticiją pasirašęs asmuo);
 • ją būtina pasirašyti.

Jūsų peticija gali būti pateikiama su priedais, įskaitant patvirtinamųjų dokumentų kopijas.

Peticija turi būti siunčiama šiuo adresu:

 • European Parliament
 • The President of the European Parliament
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
Pateikimas elektroniniu būdu (užpildžius elektroninę formą):

Jei norite pateikti peticiją elektroniniu būdu, turite:

 • perskaityti Europos Parlamento interneto svetainės puslapiuose apie peticijas pateiktą informaciją ir nurodymus, tada
 • užpildyti elektroninę peticijos formą ir spustelėti langelį „Siųsti“.

Išsiuntę elektroninę peticijos formą, turėtumėte gauti elektroninį patvirtinimą, kad ji buvo gauta.

Vėliau peticija bus perduota Peticijų komitetui, kuris yra atsakingas už visą peticijų nagrinėjimo procesą ir kuris rengia rekomendacijas ir išvadas dėl kiekvienos peticijos. Komitetas nenagrinėja pateiktų peticijų, kuriose vartojama užgauli kalba arba kurių turiniui trūksta pagrįstumo, ir į jas neatsako. Apie visus tolesnius su peticija susijusius veiksmus Peticijų komitetas praneša paštu.

Jei kartu su peticija norite pateikti papildomos informacijos ar patvirtinamųjų dokumentų, nurodę peticijos numerį, siųskite juos paštu šiuo adresu:

 • European Parliament
 • Committee on Petitions
 • The Secretariat
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
 
 

Peticijų komitetą sudaro 34 nariai, jam vadovauja pirmininkas ir keturi pirmininko pavaduotojai