Stažuotės Europos Parlamente

 

Parlamentas suteikia progą atlikti kelių rūšių stažuotes Parlamento sekretoriate ir sykiu sudaro galimybes profesiniam mokymui, taip pat sužinoti daugiau apie Europos Parlamentą ir jo veiklą.

 
 
 
Stažuotės universitetų absolventams. Bendrosios pakraipos arba žurnalistų stažuotės (Šumano stipendija)

Stažuotės universitetų absolventams skirtos papildyti studijų metu įgytas žinias ir susipažinti su Europos Sąjungos, ypač Europos Parlamento, veikla.

Šios stažuotės apima:

 • bendrosios pakraipos stažuotes, kai skiriama Roberto Šumano stipendija
 • žurnalistų stažuotes, kai skiriama Roberto Šumano stipendija.

Paraiškas dėl universitetų absolventams skirtos stažuotės teikiantys asmenys privalo:

 • būti Europos Sąjungos valstybės narės arba paraišką tapti Europos Sąjungos nare pateikusios valstybės pilietis, nepažeidžiant Vidaus taisyklių 5 straipsnio 2 dalies nuostatų;
 • iki stažuotės pradžios dienos būti sulaukę 18 metų amžiaus;
 • labai gerai mokėti vieną iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų;
 • nebūti atlikę jokios kitos stažuotės ar ilgiau nei keturias savaites iš eilės dirbę darbo, už kurį mokamas atlyginimas iš Europos Sąjungos biudžeto.

Kandidatai Roberto Šumano žurnalistų stipendijai gauti turi, be kita ko, įrodyti savo profesinę patirtį, pvz., turi būti paskelbę publikaciją ar būti Europos Sąjungos valstybės narės žurnalistų sąjungos nariu arba turėti Europos Sąjungos valstybių narių ar paraišką tapti Europos Sąjungos nare pateikusių valstybių pripažįstamą žurnalisto kvalifikaciją.

Šios stažuotės skiriamos penkiems mėnesiams ir jos negali būti pratęstos.

Stažuočių pradžios datos ir paraiškų priėmimo terminai
Paraiškų pateikimo laikotarpis Stažuotės laikotarpis
Stažuotės laikotarpis) kovo 1 d. – liepos 31 d.
kovo 15 d. – gegužės 15 d. (vidurnaktis) spalio 1 d. – vasario 28/29 d.

Paraiškas stažuotei teikiantys asmenys privalo tenkinti nustatytas sąlygas ir užpildyti elektroninę paraiškos formą.

Patariame nelaukti iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, kad dėl didelio skaičiaus teikiamų paraiškų nebūtų pernelyg apkrauta sistema.

Teikdami paraišką internetu Jūs turite ne daugiau kaip 30 minučių kiekvienam paraiškos formos puslapiui užpildyti. Įsidėmėkite, kad jei paliksite savo paraiškos formą 30 minučių jos neaktyvindami, bus prarasti jau įrašyti duomenys. Todėl patariame prieš pildant paraiškos formą atidžiai perskaityti Stažuočių ir studijų vizitų Europos Parlamento generaliniame sekretoriate vidaus taisykles ir Dažnai užduodamus klausimus.

Norėdami pateikti paraiškas dėl stažuotės jums tinkamiausiame generaliniame direktorate, galite perskaityti jų aprašymus paspaudę informacinį mygtuką i paskutiniame paraiškos formos puslapyje arba apsilankę Europos Parlamento generalinio sekretoriato interneto svetainėje.

Paraiškos internete negalima keisti – ji pildoma ir teikiama vieną kartą. Įsitikinkite, kad formą užpildėte teisingai ir užbaikite pildyti prieš patvirtindami.

Kiekvienai stažuotei galite išsiųsti tik vieną paraišką. Tuo atveju, jeigu vienai stažuotei bus pateikta daugiau paraiškų, atsižvelgsime tik į naujausią.

NB: Nevisiškai užpildyta paraiška iš karto atmetama.

Po to, kai patvirtinsite (išsiųsite) savo internetinę paraišką, Jūs automatiškai gausite registraciją patvirtinantį e. laišką. Jame bus pateiktas registracijos numeris, kurį turėtumėte nurodyti visuose būsimuose laiškuose dėl stažuotės, ir Jūsų užpildyta paraiška pdf formatu, kurios spausdintą formą turėsite pateikti, jei būsite atrinkti

Daugiau informacijos rasite čia:
 
 
Mokomosios stažuotės

Asmenims, turintiems vidurinio mokslo baigimo atestatą (gautą iki galutinio paraiškų pateikimo termino), atitinkantį lygmenį, suteikiantį teisę stoti į universitetą, arba baigusiems šį lygmenį atitinkančias aukštesniojo mokslo arba technines studijas, Europos Parlamentas suteikia galimybę atlikti mokomąsias stažuotes. Šios stažuotės visų pirma skirtos kandidatams, kuriems jos yra studijų dalis, jei iki pirmos stažuotės dienos jiems sukako 18 metų.

Mokomųjų stažuočių trukmė 1–4 mėn., tačiau jas galima pratęsti.

(1) Neprivalomos mokomosios stažuotės

Neprivalomų mokomųjų stažuočių pradžia ir galutinis paraiškų pateikimo terminas:
Paraiškų priėmimo laikotarpis Stažuotės (daugiausia 4 mėn.) pradžia
rugpjūčio 1 d.–spalio 1 d. sausio 1 d.
gruodžio 1 d.–vasario 1 d. gegužės 1 d.
balandžio 1 d.–birželio 1 d. rugsėjo 1 d.

(2) Privalomos mokomosios stažuotės

Europos Parlamentas gali priimti kandidatus, atitinkančius bendrąsias priėmimo sąlygas ir turinčius atlikti privalomas mokomąsias stažuotes, kurios yra:

 • studijų universitete ar jam prilyginamoje mokslo įstaigoje dalis,
 • pelno nesiekiančios organizacijos (pvz., viešojo instituto ar organizacijos) rengiamo aukšto lygio profesinio mokymo dalis),
 • reikalavimas norint dirbti pagal tam tikrą profesiją,

Tokiais atvejais turi būti pateikiamas šių organizacijų ir (arba) įstaigų, suteikiančių leidimą užsiimti profesine veikla, pagrindimas.

Tokiais atvejais turi būti pateikiamas šių organizacijų ir (arba) įstaigų, suteikiančių leidimą užsiimti profesine veikla, pagrindimas:
Paraiškų priėmimo terminas Stažuotės pradžia
spalio 1 d. nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.
vasario 1 d. nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
birželio 1 d. nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

Kad galėtumėte teikti savo kandidatūrą atlikti stažuotę, turite atitikti priėmimo sąlygas ir užpildyti elektroninę paraiškos formą.

Patariame nelaukti iki paskutinės paraiškų teikimo dienos, kad dėl didelio skaičiaus teikiamų paraiškų būtų išvengta sistemos perkrovos.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad jei paliksite savo paraiškos formą 30 minučių ir jos neaktyvinsite, bus prarasti jau įrašyti duomenys. Todėl rekomenduojame prieš pildant paraišką atidžiai perskaityti Stažuočių ir studijų vizitų Europos Parlamento generaliniame sekretoriate vidaus taisykles ir dažniausiai užduodamus klausimus.

Siekdami pateikti paraišką Generaliniam direktoratui, kuris geriausiai atitinka jūsų profesinius gebėjimus, paskutiniame paraiškos puslapyje spauskite nuorodą  ir perskaitykite informaciją apie Generalinius direktoratus arba apsilankykite Europos Parlamento generalinio sekretoriato interneto svetainėje.

Elektroninės paraiškos duomenų keisti negalima. Registracija baigiama ir išsiunčiama vienu etapu. Užpildę elektroninę paraiškos formą viską patikrinkite prieš spausdami mygtuką „siųsti“.

N. B. Ne visiškai užpildytos paraiškos bus automatiškai atmetamos.

Patvirtinę (išsiuntę) savo paraišką internetu, automatiškai gausite patvirtinimo pranešimą savo el. pašto adresu. Šiame pranešime bus nurodytas patvirtinimo numeris, kurį turėtumėte minėti visuose būsimuose susirašinėjimuose dėl stažuotės, taip pat bus nuoroda į jūsų paraiškos suvestinę PDF formatu, kurios popierinę versiją reikės pateikti, jei pakviesime jus stažuotis.

Jei norite gauti daugiau informacijos, žr.:
 
 
 
Vertimo raštu praktika

Kandidatams, kurie iki paraiškų pateikimo datos jau turi vidurinio mokslo baigimo atestatą, atitinkantį lygmenį, suteikiantį teisę stoti į universitetą, arba kurie baigė aukštesniojo mokslo arba technines studijas, prilyginamas šiam lygmeniui, Europos Parlamentas suteikia galimybę atlikti vertimo raštu praktiką. Ši praktika visų pirma skirta kandidatams, kuriems ji yra privaloma studijų dalis, jei iki pirmos praktikos dienos jiems sukako 18 metų.

Paraiškas dėl vertimo raštu praktikos teikiantys asmenys privalo:

 • būti Europos Sąjungos valstybės narės arba šalies kandidatės piliečiai ;
 • stažuotės pradžios dieną būti 18 metų ar vyresni
 • puikiai mokėti kurią nors oficialią Europos Sąjungos kalbą arba šalies kandidatės kalbą ir gerai mokėti dvi kitas oficialias Europos Sąjungos kalbas
 • nebūti gavę pasiūlymo atlikti kitą stažuotę ar ilgiau nei keturias savaites iš eilės nebūti dirbę darbo, už kurį mokamas atlyginimas iš Europos Sąjungos biudžeto.

Vertimo raštu praktikos trukmė yra vienas–trys mėnesiai. Išimties tvarka ji gali būti pratęsta ne ilgiau kaip trims mėnesiams.

Vertimo raštu praktikos pradžios datos ir paraiškų pateikimo terminai:
Stažuotės pradžia Paraiškų priėmimo laikotarpis
sausio 1 d. birželio 15 d. – rugpjūčio 15 d. (vidurnaktis)
balandžio 1 d. rugsėjo 15 d. – lapkričio 15 d. (vidurnaktis)
liepos 1 d gruodžio 15 d. – vasario 15 d. (vidurnaktis)
spalio 1 d. kovo 15 d. – gegužės 15 d. (vidurnaktis)

Patariame nelaukti iki paskutinės paraiškų teikimo dienos, kad dėl didelio skaičiaus teikiamų paraiškų būtų išvengta sistemos perkrovos.

Vertimo raštu praktika vyksta Liuksemburge.

Vertimo raštu praktiką atliekantys asmenys gauna mėnesinę išmoką. 2014 m. praktikantams per mėnesį mokamos išmokos orientacinė suma yra 300 EUR

Jei Jus domina vertimo raštu praktika atidžiai perskaitykite Vertimo raštu stažuočių vidaus taisykles

Atkreipkite dėmesį į priėmimo sąlygas. Jei būsite atrinkti, Jūsų bus prašoma pateikti šiuos dokumentus:

 • tinkamai pasirašytą paraišką,
 • paso ar tapatybės kortelės kopiją,
 • diplomų ir pažymėjimų kopijas,
 • studijų rezultatų (vertinimo pažymių) kopija, jei turite.

Šiuo etapu minėtų dokumentų siųsti nereikia. Juos reikės atsiųsti tik jei Jūsų kandidatūra bus atrinkta pirminės atrankos etapu.

Pirminės atrankos etapu atrinkta kandidatūra bus laikoma galiojančia tik tuo atveju, jei pateiksite visus pirmiau nurodytus dokumentus.

Jei atitinkate priėmimo sąlygas, užpildykite elektroninę paraiškos formą.

Įsidėmėkite, kad jei paliksite savo paraiškos formą 30 minučių jos neaktyvindami, bus prarasti jau įrašyti duomenys. Todėl patariame prieš pildant paraišką atidžiai perskaityti Vertimo raštu stažuočių vidaus taisykles.

Paraiškos internete negalima keisti – ji pildoma ir teikiama vieną kartą. Puslapyje pateikiama paraiškos pavyzdinė forma, kurią galite atsispausdinti ir parengti savo paraišką prieš pildydami ją internetu.

Pastaba. Išsaugokite numerį, kuris Jums bus nurodytas patvirtinus Jūsų registraciją internete.

Žiūrėti:
 
 
Konferencijų vertėjai

Europos Parlamento Vertimo žodžiu direktoratas nesiūlo bazinio mokymo kalbininkams, pageidaujantiems specializuotis konferencijų vertimo srityje, nes pagal subsidiarumo principą tai priklauso kiekvienos valstybės narės nacionalinių institucijų kompetencijai.

Jei jau turite konferencijų vertėjo kvalifikaciją ir Jūsų kalbų derinys tinka šiai institucijai, galite pateikti prašymą leisti atlikti akreditavimo testą arba dalyvauti atvirame konkurse (žr. Vertimas žodžiu Europoje).

Kitos galimybės

Jei norite tapti konferencijų vertėju (-a), bet dar neturite kvalifikacijos, kai kuriuose Europos universitetuose galite rinktis studijas, suteikiančias vertimo raštu ir žodžiu kvalifikaciją. Universitetų, siūlančių dienines studijas, sąrašą rasite šioje svetainėje.

Taigi, jei jau turite kurios nors srities aukštąjį išsilavinimą, bet norėtumėte toliau mokytis ir tapti konferencijų vertėju (-a), Jums pravartu žinoti, kad šią «European Masters» programą siūlo nemažai aukštojo mokslo įstaigų.

 
 
 
 
Tools
 
 
Kontaktai
 
 • Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į skyrių, atsakingą už Jus dominančią stažuotę. Prieš kreipdamiesi perskaitykite stažuotę reglamentuojančias taisykles

 
Dėl bendrosios pakraipos ir žurnalistų stažuočių, mokomųjų stažuočių
 • European Parliament
 • Traineeships Office
  GEO 02A018
  L - 2929 LUXEMBOURG
 • +352 / 43 00 248 82
 
Vertimo raštu stažuotės