Parlamento nariai

 

Europos Parlamentą sudaro 751 nariai, išrinkti 28 išsiplėtusios Europos Sąjungos valstybėse narėse. Nuo 1979 m. nariai renkami 5 metams per tiesioginius visuotinius rinkimus.

 
 

Kiekviena valstybė narė pati nustato rinkimų rengimo būdą, tačiau ji taiko tas pačias demokratines lyčių lygybės ir slapto balsavimo taisykles. Balsavimo teisę visose ES šalyse turi 18 metų sulaukę piliečiai, Austrijoje – 16 m. turintys asmenys. Rinkimams į Europos Parlamentą taikomos tam tikros bendrosios taisyklės: tiesioginiai visuotiniai rinkimai, proporcinis atstovavimas ir 5 metų įgaliojimai, kurie gali būti tęsiami.

Paprastai mandatai paskirstomi proporcingai kiekvienos šalies gyventojų skaičiui. Kiekvienai valstybei narei priklauso nustatytas EP narių skaičius, daugiausia – 96 ir mažiausia – 6.

Vyrų ir moterų lygybė: moterų skaičius Parlamente nuolatos augo, daugiau nei trečdalį Parlamento narių sudaro moterys.

Europos Parlamento nariai dirba Briuselyje, Strasbūre ir savo rinkimų apygardose. Briuselyje jie dalyvauja komitetų, frakcijų ir papildomuose plenariniuose posėdžiuose, o Strasbūre – dvylikoje plenarinių sesijų. Šalia savo pagrindinio darbo jie, be abejo, privalo skirti laiko savo rinkėjams.

Europos Parlamento nariai į frakcijas buriasi remiantis politinėmis pažiūromis, o ne pagal tautybę.

Europos Parlamento nariai, vykdydami savo įgaliojimus, veikia nepriklausomai.

Europos Parlamento narių, įgyjančių vis svarbesnes galias, sprendimai daro įtaką visoms piliečių kasdienio gyvenimo sritims: aplinkos ir vartotojų apsaugai, transportui, švietimui, kultūrai, sveikatai ir kt. politikos sritims.

Europos Parlamento narių Statutas įsigaliojo m. liepos 14 d. Naujasis Statutas užtikrina skaidresnes europarlamentarų darbo sąlygas ir numato vienodą visiems EP nariams iš ES biudžeto mokamą atlyginimą.

 
 
Europos Parlamento narių elgesio kodeksas

Elgesio kodeksas įsigaliojo 2012 m. sausio 1 d. Jame išdėstyti pagrindiniai principai, pagal kuriuos Parlamento nariai veikia tik vadovaudamiesi viešaisiais interesais. Nariai dirba laikydamiesi nesavanaudiškumo, padorumo, skaidrumo, darbštumo, garbingumo, atsakomybės principų ir paiso Europos Parlamento reputacijos.

Elgesio kodekse apibrėžti interesų konfliktai ir nustatyta, kaip Parlamento nariai turėtų ištaisyti padėtį, kai jų kyla. Jame taip pat pateiktos, pavyzdžiui, oficialių dovanų Parlamento nariams ir buvusių Parlamento narių profesinės veiklos taisyklės.

Elgesio kodeksas taip pat įpareigoja Parlamento narius pateikti išsamią finansinių interesų deklaraciją. Parlamento nariai taip pat privalo pateikti deklaraciją apie dalyvavimą trečiųjų šalių organizuotuose renginiuose, kai Parlamento narių kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidas padengia arba tiesiogiai apmoka trečioji šalis. Šios deklaracijos išreiškia Elgesio kodekse išdėstytas griežtas skaidrumo taisykles ir standartus. Deklaracijose pateikta informacija skelbiama kiekvieno Parlamento nario pristatymo tinklalapyje.

Laikydamiesi Elgesio kodekso įgyvendinimo taisyklėse nustatytų sąlygų, Parlamento nariai taip pat turi pranešti apie oficialiai atstovaujant Parlamentui gautas dovanas. Tokios dovanos registruojamos dovanų registre.

Jeigu nustatoma, kad kuris nors Parlamento narys pažeidė Elgesio kodeksą, Parlamento pirmininkas gali skirti jam nuobaudą. Apie nuobaudą Parlamento pirmininkas praneša plenariniame posėdyje, ji skelbiama matomoje Parlamento interneto svetainės vietoje ir paliekama visą likusią kadenciją.

Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas

Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas – tai organas, atsakingas už Elgesio kodekso aiškinimo ir taikymo gairių teikimą Parlamento nariams. Parlamento pirmininko prašymu Patariamasis komitetas taip pat vertina atvejus, kai įtariama, jog pažeistos Elgesio kodekso nuostatos, ir pataria Parlamento pirmininkui, kokių priemonių imtis.

Patariamąjį komitetą sudaro penki nariai. Juos skiria Parlamento pirmininkas, atsižvelgdamas į Parlamento narių patirtį ir politines Parlamento frakcijų proporcijas. Kiekvienas iš šių penkių narių eina komiteto pirmininko pareigas šešis mėnesius rotacijos tvarka. Parlamento pirmininkas taip pat paskiria po vieną atsarginį narį iš kiekvienos frakcijos, kuriai neatstovaujama Patariamajame komitete.

Patariamasis komitetas kasmet skelbia darbo ataskaitą.

Patariamojo komiteto sudėtis
 
Danuta Maria HÜBNER Group of the European People's Party (Christian Democrats) Member Poland Platforma Obywatelska
 
 
Mady DELVAUX Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Member Luxembourg Parti ouvrier socialiste luxembourgeois
 
 
Sajjad KARIM European Conservatives and Reformists Group Member United Kingdom Conservative Party
 
 
Jean-Marie CAVADA Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Member France Nouveau Centre-UDI
 
 
Jiří MAŠTÁLKA Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left Member Czech Republic Komunistická strana Čech a Moravy
 
 


Atsarginiai nariai
Heidi HAUTALA Group of the Greens/European Free Alliance Vice-Chair Finland Vihreä liitto
 
 
Laura FERRARA Europe of freedom and direct democracy Group Member Italy Movimento 5 Stelle
 
 
   
Atlyginimas ir išmokos
EP nario atlyginimas

Pagal 2009 m. liepos mėn. įsigaliojusį naują bendrą statutą EP nariai iš esmės gauna vienodą atlyginimą.

Pagal bendrą statutą mėnesinis EP narių atlyginimas neatskaičius mokesčių 2014 m. sudaro 8.020,53 eurų. Atlyginimas mokamas iš Europos Parlamento biudžeto ir atskaičius ES mokestį bei draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmokas sudaro 6.250,37 eurų. Valstybės narės taip pat gali apmokestinti šį atlyginimą nacionaliniais mokesčiais. Nustatytas bazinis atlyginimas yra 38,5 proc. bazinio Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjo atlyginimo dydžio.

EP nariams, kurie buvo Parlamento nariai iki 2009 m. rinkimų, numatyta keletas išimčių – jie gali pasirinkti, kad jų atlyginimui, pereinamojo laikotarpio pašalpai ir pensijoms būtų taikoma ankstesnė jų valstybės narės sistema.

Pensijos

Pagal statuto nuostatas buvę Parlamento nariai, sulaukę 63 metų amžiaus, turi teisę gauti senatvės pensiją. Pensijos suma sudaro po 3,5 proc. nuo atlyginimo už kiekvienus visus įgaliojimų vykdymo metus, tačiau bendra suma negali būti didesnė kaip 70 proc. buvusio atlyginimo. Šios pensijos mokamos iš Europos Parlamento biudžeto.

1989 m. sukurta EP narių papildomo pensijų kaupimo sistema nuo liepos mėn. naujiems nariams netaikoma ir palaipsniui bus panaikinta.

 
 
Europos Parlamento nariams mokamos išmokos

Kaip ir nacionalinių parlamentų nariai, Europos Parlamento nariai gauna įvairių išmokų, skirtų išlaidoms, patirtoms vykdant EP nario įgaliojimus, kompensuoti.

Bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka

Išmoka skirta išlaidoms, patirtoms valstybėje narėje, kurioje išrinktas Parlamento narys, pavyzdžiui, EP nario biuro išlaikymo, telefono ir pašto paslaugų išlaidoms bei kompiuterių ir telematikos įrangos pirkimo, naudojimo bei priežiūros išlaidoms, kompensuoti. Jei EP narys be pateisinamos priežasties per Parlamento darbo metus (nuo rugsėjo iki rugpjūčio mėn.) nedalyvavo pusėje plenarinių posėdžių, išmoka mažinama perpus.

2015 m. šios išmokos dydis buvo 4 320 eurai per mėnesį.

Kelionės išlaidos

Daugelis Europos Parlamento posėdžių, pvz., plenariniai, komitetų ir frakcijų posėdžiai, vyksta Briuselyje arba Strasbūre. Parlamento nariams kompensuojamos kelionės į posėdžio vietą bilietų kainą atitinkančios faktinės išlaidos, kai pateikiami patvirtinamieji dokumentai, neviršijant D verslo (ar panašios) klasės įkainių, jei skrendama lėktuvu, pirmos klasės įkainių, jei keliaujama traukiniu, arba 0,50 EUR/km (iki 1 000 km), jei vykstama automobiliu. Be to, mokamos fiksuoto dydžio išmokos už kelionės atstumą ir trukmę, skirtos su kelione susijusioms papildomoms išlaidoms (pvz., greitkelių mokesčių, bagažo antsvorio ar rezervacijos išlaidoms) padengti.

Kitos kelionių išlaidos

Parlamento nariai, eidami savo pareigas, dažnai turi vykti į valstybę narę, kurioje jie buvo išrinkti, arba į kitas valstybes dėl kitų priežasčių negu oficialūs posėdžiai (pvz., dalyvauti konferencijoje arba vykti su darbo vizitu).

Veiklos, kurią EP nariai vykdo ne valstybėje narėje, kurioje jie buvo išrinkti, atveju kelionės, apgyvendinimo ir kitos susijusios išlaidos gali būti kompensuojamos neviršijant metinės 4 264 EUR sumos. Už veiklą toje valstybėje narėje, kurioje jie buvo išrinkti, kompensuojamos tik transporto išlaidos neviršijant kiekvienai šaliai nustatytos metinės sumos.

Dienpinigiai
  • Parlamentas moka 306 EUR per dieną fiksuoto dydžio išmoką siekdamas padengti visas kitas išlaidas, kurias patiria EP nariai parlamentinės veiklos vykdymo laikotarpiu, jei jie įrodo savo dalyvavimą pasirašydami viename iš tam skirtų oficialių registrų.

  • Išmoka sumažinama per pusę, jei EP nariai nedalyvavo daugiau negu pusėje vardinių balsavimų balsavimo plenariniame posėdyje dienomis, net jei jie dalyvavo posėdžiuose. Už dalyvavimą posėdžiuose, kurie rengiami už Europos Sąjungos ribų, mokama 153 EUR išmoka (jei pasirašoma registre), o apgyvendinimo išlaidos kompensuojamos atskirai.

 
 
Asmeninis personalas

EP narys gali pats pasirinkti asmeninį personalą, kurio paslaugos apmokamos neviršijant tam tikslui Parlamento skirto biudžeto lėšų. Sutartis su akredituotais padėjėjais, įdarbintais Briuselyje (Liuksemburge arba Strasbūre), tiesiogiai tvarko Parlamentas, taikydamas nenuolatinių ES darbuotojų įdarbinimo sąlygas. Padėjėjų, įdarbintų EP nario valstybėje narėje, sutartis tvarko kvalifikuoti mokėjimų tarpininkai, užtikrinantys, kad tinkamai mokami mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos.

2015 m. didžiausia mėnesinė suma, skirta visoms šioms išlaidoms padengti, sudaro 21 379 eurų vienam EP nariui. Šios lėšos tiesiogiai EP nariams nemokamos.

Ne daugiau kaip ketvirtadalis numatytų lėšų gali būti naudojamas EP nario pasirinkto paslaugų teikėjo paslaugoms, pvz., kai užsakomas eksperto tyrimas tam tikra tema, apmokėti.

EP narys neturi teisės savo padėjėjais įdarbinti artimų giminaičių.

 
 
 
 
Tools