Darbo tvarkos taisyklės

 

Europos Parlamentas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 232 straipsnį priima savo Darbo tvarkos taisykles. Šiame dokumente pateikiamos visos nuostatos, reglamentuojančios vidinę Parlamento organizaciją ir veiklą.

 
 

Kaskart atnaujintos taisyklės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kurį jūs galite įsigyti Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuro prekybos vietose.

Jį taip pat galima rasti Europos Parlamento interneto svetainėje ir gauti pačiame Parlamente.

 
 
Tools