Įvadas

Faktų suvestinės 1979 m. buvo parengtos pirmiesiems tiesioginiams Parlamento rinkimams, siekiant aiškiai, glaustai ir tiksliai apžvelgti Europos Sąjungos institucijas ir politiką bei Europos Parlamento vaidmenį jų raidos procese. Faktų suvestinės skirtos naudotis visiems, kurie nėra minėtųjų sričių specialistai.

Faktų suvestinės suskirstytos į penkis skyrius.

  • Kaip veikia Europos Sąjunga. Šiame skyriuje apžvelgiama ES istorinė raida ir paeiliui priimtos sutartys, ES teisinė sistema, sprendimų priėmimo procedūros, institucijos ir organai bei finansavimas.
  • Ekonomika, mokslas ir gyvenimo kokybė. Šiame skyriuje paaiškinami vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos bei visuomenės sveikatos principai, aprašoma įvairi ES politika, pvz., socialinėje, užimtumo, pramonės, mokslinių tyrimų, energetikos ir aplinkos apsaugos srityse, apibrėžiamas ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) kontekstas ir išdėstoma, kaip koordinuojama ir prižiūrima konkurencijos, apmokestinimo ir ekonomikos politika.
  • Sanglauda, ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas. Šiame skyriuje paaiškinama, kaip ES sprendžia įvairius klausimus, susijusius su vidaus politika: regionine ir sanglaudos politika, žemės ūkiu ir žuvininkyste, transportu ir turizmu, taip pat kultūra, švietimu ir sportu.
  • Piliečiai: pagrindinės teisės, saugumas ir teisingumas. Šiame skyriuje aprašomos individualios ir kolektyvinės teisės, įskaitant Pagrindinių teisių chartiją, taip pat laisvės, saugumo ir teisingumo aspektai, įskaitant imigraciją ir prieglobstį, bei teisminio bendradarbiavimo principai.
  • ES išorės santykiai. Šis skyrius apima užsienio politiką, saugumo ir gynybos politiką, išorės prekybos santykius ir vystymosi politiką, žmogaus teisių ir demokratijos skatinimą bei plėtrą ir santykius anapus ES kaimynystės.

Faktų suvestines rengia Paramos ekonomikos valdymui skyrius. Jos prieinamos 23 kalbomis. Metų laikotarpiu internetinė faktų suvestinių versija reguliariai peržiūrima ir, Parlamentui priėmus svarbią poziciją ar politikos strategiją, yra atnaujinama.

Jei turėtumėte klausimų, prašytume kreiptis į Leidybos ir komunikacijos veiklos koordinavimo skyrių (e. paštas: editorial-secretariat@europarl.europa.eu).