Lūgumraksti

 
Vienas no Eiropas pilsoņu pamattiesībām:

Ikviens pilsonis individuāli vai kopā ar citiem pilsoņiem saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 227. pantu var jebkurā laikā izmantot tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam.

 

Ikviens Eiropas Savienības pilsonis vai dalībvalsts pastāvīgais iedzīvotājs var individuāli vai kopā ar citiem pilsoņiem vai citām personām iesniegt Eiropas Parlamentam lūgumrakstu par jautājumu, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu un kas tieši skar šo pilsoni vai personu. Arī ikviens uzņēmums, organizācija vai asociācija, kuras galvenā mītne atrodas kādā no dalībvalstīm, var izmantot šīs EK līgumā garantētās tiesības iesniegt lūgumrakstu.

Lūgumraksts var būt sūdzības vai lūguma formā un var attiekties uz sabiedrību vai privāti interesējošu jautājumu.

Lūgumraksts var būt personīgs lūgums, sūdzība vai novērojums par ES tiesību aktu piemērošanu vai aicinājums Eiropas Parlamentam ieņemt noteiktu nostāju kādā jautājumā. Šādi lūgumraksti dod Eiropas Parlamentam iespēju pievērst uzmanību dalībvalstu, vietējo pašvaldību vai citu iestāžu izraisītiem Eiropas pilsoņu tiesību pārkāpumiem.

 
 
Procedūra lūgumraksta iesniegšanai Eiropas Parlamentam:
 
Kas var iesniegt lūgumrakstu un par kādiem tematiem?
Kas var iesniegt lūgumrakstu?

Jūs varat iesniegt lūgumrakstu, ja esat:

 • Eiropas Savienības pilsonis,
 • Eiropas Savienības dalībvalsts pastāvīgais iedzīvotājs,
 • tādas asociācijas, uzņēmuma vai organizācijas loceklis (fiziska vai juridiska persona), kuras galvenā mītne atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī.
Par kādiem tematiem var būt lūgumraksts?

Lūgumraksta tematamjābūt saistītam ar Eiropas Savienības interešu vai atbildības jomām, piemēram

 • Jūsu kā Eiropas pilsoņa tiesības, kas noteiktas dibināšanas līgumos,
 • vides jautājumi,
 • patērētāju aizsardzība,
 • personu, preču un pakalpojumu brīva kustība, iekšējais tirgus,
 • nodarbinātības jautājumi un sociālā politika,
 • profesionālo kvalifikāciju atzīšana,
 • citas problēmas, kas saistītas ar ES tiesību aktu īstenošanu.

Svarīga piezīme: Lūgumrakstu komiteja neizskata informācijas pieprasījumus un vispārīgus komentārus par ES politiku.

Kādā valodā jābūt lūgumrakstam?

Lūgumrakstam jābūt rakstītam kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

Skatīt:
 
 
Kas tiek darīts, ja lūgumrakstu atzīst par pieņemamu?

Ja lūgumraksta temats attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu, tad parasti Lūgumrakstu komiteja to atzīst par pieņemamu un saskaņā ar Reglamentu lemj par veicamajiem pasākumiem.

Neatkarīgi no pieņemtā lēmuma Lūgumrakstu komiteja Jūs par to informēs cik iespējams drīz pēc lēmuma pieņemšanas.

Atkarībā no apstākļiem Lūgumrakstu komiteja var:

 • lūgt Eiropas Komisiju veikt iepriekšēju izmeklēšanu un sniegt informāciju par atbilstību attiecīgiem Kopienas tiesību aktiem vai sazināties ar Iekšējā tirgus problēmu risināšanas tīklu SOLVIT,
 • pārsūtīt lūgumrakstu citām Eiropas Parlamenta komitejām informācijai vai turpmākai rīcībai (komiteja var to ņemt vērā, piemēram, likumdošanā),
 • dažos izņēmuma gadījumos sagatavot un iesniegt pilnīgu ziņojumu Parlamentam balsošanai plenārsēdē, organizēt faktu izpētes braucienu uz attiecīgo valsti vai reģionu un izstrādāt ziņojumu, kurā iekļauti tās apsvērumi un ieteikumi, vai
 • citas darbības, kuras uzskata par atbilstīgām, mēģinot atrisināt jautājumu vai sniedzot piemērotu atbildi lūgumraksta iesniedzējam.

Lūgumrakstu komitejas sanāksmes parasti notiek katru mēnesi, izņemot augustu, kad Parlamenta darbā ir pārtraukums. Komitejai palīdz pastāvīgs sekretariāts, kas vada lūgumrakstu izskatīšanas procesu, kam ir padomdevēja loma un kas sagatavo komitejas sanāksmes. Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja var meklēt sadarbības iespējas ar dalībvalstu iestādēm vai vietējām pašvaldībām, lai atrisinātu iesniedzēja ierosināto jautājumu. Tāpēc lūgumrakstos ietvertā detalizētā informācija var tikt sniegta šīm iestādēm, ja vien lūgumraksta iesniedzējs nav īpaši norādījis, ka iebilst šādai informācijas sniegšanai. Tomēr Lūgumrakstu komiteja nevar neievērot dalībvalstu kompetento iestāžu pieņemtus lēmumus. Tā kā Eiropas Parlaments nav tiesu iestāde, tas nevar izvērtēt vai atcelt dalībvalstu tiesu nolēmumus. Lūgumraksti par šādiem jautājumiem netiek pieņemti.

 
 
Lūgumrakstu nepieņemamība un lūgumrakstu publicēšana
Lūgumrakstu nepieņemamība

Ja Jūsu lūgumraksts neattiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu, to atzīst par nepieņemamu. Tas var notikt tāpēc, ka temats skaidri attiecas tikai uz dalībvalsts atbildības un kompetences jomu. Lūgumrakstus, kurus Lūgumrakstu komiteja ir atzinusi par nepieņemamiem, saglabā, bet neturpina izskatīt. Tomēr komiteja Jūs informēs par savu lēmumu.

Atkarībā no Jūsu lūgumraksta temata Lūgumrakstu komiteja var Jums ieteikt sazināties ar iestādēm, kas nav ES iestādes (piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesa), vai dalībvalstu iestādēm (piemēram, dalībvalstu ombudi vai dalībvalstu parlamentu lūgumrakstu komitejas).

Lūdzam ņemt vērā, ka jautājumi, kas attiecas uz ES iestāžu vai struktūru kļūdām pārvaldē, ir jāiesniedz Eiropas ombudam.

Skatīt:
Lūgumrakstu publicēšana

Lūgumraksta numuru un tā autora vārdu vai galvenā autora vārdu (kolektīva lūgumraksta gadījumā) un lūgumrakstam piešķirto numuru ievada reģistrā tādā secībā, kādā tie saņemti un paziņoti Eiropas Parlamenta plenārsēdēs. Šos paziņojumus iekļauj tās sēdes protokolā, kuras laikā tie tika sniegti. Lūgumrakstu iesniedzējiem jāzina, ka protokoli tiek publicēti Oficiālajā Vēstnesī un tādēļ internetā ir pieejama noteikta informācija, tostarp iesniedzēja vārds un lūgumraksta numurs. Tas ietekmē personas datu aizsardzību, tādēļ tam tiek īpaši pievērsta lūgumraksta iesniedzēja uzmanība. Ja iesniedzat lūgumrakstu, bet nevēlaties publiskot savu vārdu, tad Eiropas Parlaments ievēros jūsu privātumu, tomēr šāda prasība lūgumrakstā ir skaidri jānorāda. Tāpat skaidri jānorāda, ja vēlaties, lai lūgumraksts tiktu izskatīts konfidenciāli. Parasti komitejas sanāksmes ir publiskas, un attiecīga pieprasījuma gadījumā lūgumrakstu iesniedzēji tās var apmeklēt, ja/kad tiek apspriests viņu lūgumraksts. Komiteja uzskata, ka sanāksmju pārredzamība ir svarīga, un šīs sanāksmes var tikt pārraidītas tīmeklī. Tāpēc sanāksmes gaitu var vērot Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē no jebkura parasta datora. Komitejas sanāksmes ir publiskas, un lūgumrakstu iesniedzēji var tajās piedalīties, ja un kad tiek izskatīts viņu lūgumraksts, iesniedzot par to pieprasījumu.

Skatīt :
 
 
 
 
Tools
 
 
Kā jāiesniedz lūgumraksts?
 

Ir divas iespējas, kā iesniegt lūgumrakstu:

 • pa pastu,
 • elektroniski (izmantojot elektronisko veidlapu).

Lūgumrakstam jābūt vispusīgam, un tajā jāiekļauj visi fakti saistībā ar jautājumu, bet jāizvairās no nevajadzīgām detaļām. Tas jāraksta skaidri un saprotami. Lūgumrakstam var pievienot kopsavilkumu.

Pa pastu:

Ja vēlaties iesniegt lūgumrakstu papīra formātā, tad nav jāaizpilda veidlapas vai jāievēro standarta formāts.

Tomēr lūgumrakstā jābūt:

 • Jūsu vārdam, valstspiederībai un pastāvīgās dzīvesvietas adresei (grupas lūgumraksta gadījumā jānorāda iesniedzēja vai vismaz pirmā parakstītāja vārds, valstspiederība un pastāvīgās dzīvesvietas adrese);
 • Jūsu parakstam.

Jūsu lūgumrakstam var būt pielikumi, tostarp Jūsu rīcībā esošu pamatojošu dokumentu kopijas.

Lūgumraksts jāsūta uz adresi:

 • European Parliament
 • The President of the European Parliament
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
Elektroniski (izmantojot tiešsaistē pieejamu veidlapu):

Ja vēlaties iesniegt lūgumrakstu elektroniskā veidā

 • izlasiet informāciju un norādījumus, kas sniegti Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnes sadaļā “Lūgumraksti”,
 • tiešsaistē aizpildiet veidlapu un nospiediet “nosūtīt”.

Tūlīt pēc lūgumraksta nosūtīšanas Jums e-pastā vajadzētu saņemt elektronisku apstiprinājumu, ka tas saņemts.

Tas tiks nosūtīts Lūgumrakstu komitejai, kura atbild par lūgumrakstu procesu un par ieteikumu un secinājumu formulēšanu saistībā ar katru lūgumrakstu. Tādus iesniegtos lūgumrakstus, kuru tekstā būs iekļautas aizskarošas piezīmes vai kuru saturs neatbildīs tematam, Komiteja neizskatīs un atbildi lūgumraksta iesniedzējam nesniegs.

Turpmākai sarakstei par lūgumraksta izskatīšanu Lūgumrakstu komiteja izmantos pastu.

Ja vēlaties lūgumrakstam pievienot papildinformāciju vai pamatojošus dokumentus, lūdzam norādīt lūgumraksta numuru un nosūtīt tos pa pastu uz šādu adresi:

 • European Parliament
 • Committee on Petitions
 • The Secretariat
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
 
 

Lūgumrakstu komitejā ir 34 deputātu, to vada priekšsēdētājs un 4 priekšsēdētāja vietnieki.