Prakse Eiropas Parlamentā

 

Lai iedzīvotājiem piedāvātu profesionālās apmācības iespējas un viņus iepazīstinātu ar Eiropas Parlamentu un tā darbu, Parlaments piedāvā vairāku veidu praksi Ģenerālsekretariātā.

 
 
 
Augstskolu absolventiem paredzēta prakse — vispārējā prakse vai žurnālistu prakse (Šūmana stipendija)

Augstskolu absolventu prakses mērķis ir dot praktikantiem iespēju papildināt mācību laikā iegūtās zināšanas un uzzināt par Eiropas Savienības un it īpaši par Eiropas Parlamenta darbību.

Prakses veidi:

 • Robēra Šūmana stipendija (vispārējā prakse),
 • Robēra Šūmana stipendija (žurnālistu prakse).

Augstskolu absolventiem, kas iesniedz prakses pieteikumu, ir jāatbilst šādiem nosacījumiem.

 • jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts vai kandidātvalsts pilsoņiem, neskarot Iekšējo noteikumu 5. panta 2. punkta noteikumus;
 • prakses pirmajā dienā jābūt sasniegušiem vismaz 18 gadu vecumu;
 • jābūt ļoti labām vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām;
 • nedrīkst būt piešķirta cita prakses vieta vai vairāk nekā četru secīgu nedēļu ilgs apmaksāts darbs, kas segti no Eiropas Savienības budžeta.

Robēra Šūmana stipendijas (žurnālistu prakses) kandidātiem ir papildus jāpierāda profesionāla pieredze, kas var būt publicētie raksti, biedra statuss kādas Eiropas Savienības dalībvalsts žurnālistu asociācijā vai arī žurnālista kvalifikācija, ko atzīst Eiropas Savienības dalībvalstis vai kandidātvalstis.

Prakses ilgums ir pieci mēneši, un to nevar pagarināt.

Prakses sākums un pieteikumu iesniegšanas termiņi
Pieteikuma iesniegšanas periods Prakses periods
15. augusts–15. oktobris (pusnakts) 1. marts–31. jūlijs
15. marts–15. maijs (pusnakts) 1. oktobris–28/29. februāris

Lai iesniegtu prakses pieteikumu, jums jāatbilst attiecīgajiem nosacījumiem un jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma veidlapa.

Iesakām neatlikt pieteikumu reģistrāciju uz pēdējo dienu, lai lielā pieteikumu skaita dēļ nepārslogotu sistēmu.

Iesniedzot pieteikumu tiešsaistē, katras tā veidlapas lappuses aizpildīšanai jūsu rīcībā ir ne vairāk kā 30 minūtes. Ņemiet vērā, ka pieteikuma veidlapā ievadītie dati pazudīs, ja tā būs atvērta un tajā netiks strādāts 30 minūtes. Tādēļ mēs iesakām pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas rūpīgi izlasīt Iekšējos noteikumus par praksi un mācību apmeklējumiem Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā un rubriku „Biežāk uzdotie jautājumi”.

Lai pieteiktos uz vietām ģenerāldirektorātos, kas vislabāk atbilst jūsu profilam, jūs varat izlasīt to aprakstu, pieteikuma veidlapas pēdējā lappusē uzklikšķinot uz informācijas pogas , vai apmeklēt Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariāta tīmekļa vietni.

Pieteikumu tiešsaistē mainīt nevar, un to aizpilda un iesniedz vienā reizē. Kad esat aizpildījuši savu pieteikumu, pirms iesniegšanas pārliecinieties, ka tas ir pareizs un tajā ir ievadīta visa nepieciešamā informācija.

Uz vienu prakses veidu drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu. Vairāku pieteikumu uz vienu prakses veidu iesniegšanas gadījumā mēs saglabāsim tikai pēdējo.

NB: Nepilnīgi aizpildīti pieteikumi tiks automātiski noraidīti.

Pēc tiešsaistes pieteikuma apstiprināšanas/iesniegšanas uz jūsu e-pasta adresi automātiski tiks nosūtīts paziņojums, kas apliecina jūsu pieteikuma saņemšanu. Tajā būs iekļauts apstiprinājuma numurs, kurš būtu jāizmanto visā turpmākajā sarakstē par praksi, un jūsu pieteikuma kopsavilkums PDF formātā — gadījumā, ja jums tiks piedāvāta prakse, tiks pieprasīta šā kopsavilkuma papīra izdruka

Papildu informācijai skatīt:
 
 
Mācību prakse

Eiropas Parlaments piedāvā mācību prakses iespēju tiem kandidātiem, kas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām ir ieguvuši vidusskolas diplomu, kurš dod tiesības uzsākt studijas augstskolā, vai kas ir studējuši augstskolā vai atbilstīgas līmeņa tehniskajās studijās. Tā galvenokārt ir domāta jauniešiem, kuru mācību programma paredz obligātu praksi, ar nosacījumu, ka prakses pirmajā dienā kandidāts ir sasniedzis 18 gadu vecumu.

Mācību prakse ilgst no viena līdz četriem mēnešiem, bet ir iespējami izņēmumi.

(1) Neobligātā mācību prakse

Neobligātās prakses sākuma datumi un pieteikumu iesniegšanas termiņi:
Pieteikumu iesniegšanas periods Prakses sākums (prakse ilgst ne vairāk kā 4 mēnešus)
1. augusts–1. oktobris 1. janvāris
1. decembris–1. februāris 1. maijs
1. aprīlis–1. jūnijs 1. septembris

(2) Obligātā mācību prakse

Eiropas Parlaments var uzņemt vispārējiem pieņemšanas nosacījumiem atbilstošus kandidātus, ja tiem ir vajadzīga obligāta mācību prakse, kas ir:

 • augstskolas vai tai pielīdzināmas izglītības iestādes studiju programmas daļa,
 • bezpeļņas organizācijas (jo īpaši valsts institūcijas vai struktūras) rīkotu augstākā līmeņa profesionālās izglītības kursu daļa;
 • obligāts priekšnosacījums profesionālās darbības veikšanai,

un ja to pamato attiecīgās organizācijas/struktūras, kuras izsniedz atļauju profesionālās darbības veikšanai.

Obligātās prakses sākuma datumi un pieteikuma iesniegšanas termiņi:
Pieteikumu iesniegšanas termiņš Prakses sākums
1. oktobris 1. janvāris–30. aprīlis
1. februāris 1. maijs–31. augusts
1. jūnijs 1. septembris–31. decembris

Lai varētu kandidēt uz prakses vietu, jums ir jāatbilst kandidātu pieņemšanas nosacījumiem un jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma veidlapa.

Iesakām neatlikt pieteikšanos uz pēdējo dienu, lai lielā pieteikumu skaita dēļ nepārslogotu sistēmu.

Ņemiet vērā, ka tiešsaistes pieteikuma veidlapā ievadītie dati pazudīs, ja tā būs atvērta un ar to netiks strādāts 30 minūtes. Tādēļ mēs iesakām pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas rūpīgi izlasīt Iekšējos noteikumus par praksi un mācību apmeklējumiem Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā, kā arī biežāk uzdoto jautājumu sadaļu.

Lai varētu pieteikties uz ģenerāldirektorātiem, kas vislabāk atbilst kandidātu specializācijai, pirms pieteikšanās iesakām kandidātiem izlasīt Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariāta ģenerāldirektorātu aprakstu, izmantojot pieteikuma veidlapas beigās norādīto informācijas pogu i, vai apmeklēt Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariāta tiešsaistes vietni.

Pieteikumu tiešsaistē nevar mainīt. To aizpilda un iesniedz vienā reizē. Pēc pieteikuma aizpildīšanas izdrukājiet tā kopsavilkumu un, pirms nospiest „nosūtīt”, pārbaudiet tā saturu

N. B.: Nepilnīgi aizpildīti pieteikumi tiks automātiski noraidīti.

Pēc tiešsaistes pieteikuma iesniegšanas uz jūsu e-pasta adresi tiks nosūtīts saņemšanas apstiprinājums. Šajā ziņā būs iekļauts apstiprinājuma numurs, kurš Jums jāizmanto visā turpmākajā sarakstē saistībā ar praksi, kā arī saite uz Jūsu pieteikuma kopsavilkumu pdf formātā — gadījumā, ja Jums tiks piedāvāta prakse, tiks pieprasīta šā kopsavilkuma papīra izdruka.

 
 
 
Rakstiskās tulkošanas mācību prakse

Eiropas Parlaments piedāvā mācību prakses iespēju kandidātiem, kuri pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām ir ieguvuši vidējās izglītības atestātu, kas dod tiesības uzsākt studijas augstskolā, vai ir studējuši augstskolā vai pielīdzināma līmeņa tehniskajās studijās. Mācību prakse it īpaši ir paredzēta kandidātiem, kuru mācību programmā ir iekļauta obligātā prakse, ar nosacījumu, ka prakses pirmajā dienā viņi ir sasnieguši 18 gadu vecumu.

Rakstiskās tulkošanas mācību prakses kandidātiem jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Savienības kandidātvalsts pilsoņiem ;
 • prakses sākšanas dienā jābūt sasniegtam 18 gadu vecumam
 • jābūt teicamām vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas vai kādas Eiropas Savienības kandidātvalsts oficiālās valodas zināšanām un ļoti labām divu citu Eiropas Savienības oficiālo valodu zināšanām
 • kandidāts iepriekš nav piedalījies no Eiropas Savienības budžeta apmaksātā praksē vai strādājis algotu darbu, kas apmaksāts no Eiropas Savienības budžeta, ilgāk nekā četras secīgas nedēļas.

Rakstiskās tulkošanas mācību prakses ilgums ir no viena līdz trim mēnešiem. Izņēmuma gadījumos praksi var pagarināt ne vairāk kā par trim mēnešiem.

Mācību prakses sākuma datumi un pieteikumu iesniegšanas termiņi:
Prakses sākums Pieteikumu reģistrācija
1. janvāris no 15. jūnija līdz 15. augusta pusnaktij
1. aprīlis no 15. septembra līdz 15. novembra pusnaktij
1. jūlijs no 15. decembra līdz 15. februāra pusnaktij
1. oktobris no 15. marta līdz 15. maija pusnaktij

Iesakām neatlikt pieteikumu reģistrāciju uz pēdējo dienu, lai liela pieteikumu skaita dēļ nepārslogotu sistēmu.

Rakstiskās tulkošanas mācību prakse norisinās Luksemburgā.

Rakstiskās tulkošanas mācību prakses dalībnieki saņem ikmēneša pabalstu. Informācijai — 2014. gadā praktikanta pabalsts ir EUR 300 mēnesī

Ja Jums ir interese piedalīties rakstiskās tulkošanas mācību praksē, lūdzam izlasīt Iekšējos noteikumus par rakstiskās tulkošanas praksi

Pievērsiet uzmanību pieteikšanās nosacījumiem. Ja priekšatlasē tiks izraudzīta Jūsu kandidatūra, jums būs jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pienācīgi aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa,
 • pases vai personas apliecības kopija,
 • diplomu un sertifikātu kopijas,
 • augstskolas sekmju izraksts, ja tāds ir pieejams.

Minētos dokumentus nav nepieciešams sūtīt priekšatlases posmā. Tie Jums tiks prasīti tikai tad, ja veiksmīgi izturēsiet priekšatlasi.

Ja izturēsiet priekšatlasi, Jūsu pieteikums tiks tālāk izskatīts tikai tad, kad būs iesniegti visi iepriekš minētie dokumenti.

Ja Jūs atbilstat pieteikšanās nosacījumiem, aizpildiet tiešsaistes pieteikuma veidlapu.

Ņemiet vērā, ka tiešsaistes pieteikuma veidlapā ievadītie dati pazudīs, ja tā būs atvērta un ar to netiks strādāts 30 minūtes. Tāpēc iesakām pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas uzmanīgi izlasīt Iekšējos noteikumus par rakstiskās tulkošanas praksi.

Tiešsaistes pieteikums jāaizpilda un jāiesniedz vienā paņēmienā, un pēc tam, kad tas iesniegts, tiešsaistē vairs nav iespējams izdarīt izmaiņas. Ir pieejams pieteikuma veidlapas paraugs (sk. zemāk), kas Jums palīdzēs sagatavot visu nepieciešamo informāciju pirms tiešsaistes pieteikuma aizpildīšanas.

NB! Saglabājiet numuru, kas Jums tiks piešķirts pēc tiešsaistē aizpildītā pieteikuma apstiprināšanas!

Skatīt:
 
 
Konferenču tulki

Eiropas Parlamenta Mutiskās tulkošanas direktorāts nenodrošina pamatapmācību valodniekiem, kuri vēlas specializēties konferenču tulkošanā, jo atbilstīgi subsidiaritātes principam tas ir dalībvalstu iestāžu kompetencē.

Ja jums jau ir konferenču tulka kvalifikācija un jūsu valodu kombinācija var būt noderīga šīs iestādes darbā, jums būtu jāapsver iespēja pieteikties akreditācijas testam vai atklātajam konkursam (skat. Mutiskā tulkošana Eiropā).

Citas iespējas

Ja jūs vēlaties kļūt par konferenču tulku, taču jums vēl nav nepieciešamās kvalifikācijas, der zināt, ka vairākas Eiropas augstskolas piedāvā kursus, kuros sagatavo kvalificētus tulkus un tulkotājus. Lai paskatītos to augstskolu sarakstu, kuras piedāvā pilna laika mācību kursus, noklikšķiniet uz šo saiti.

Ja jums jau ir augstākā izglītība jebkurā no nozarēm, taču jūs vēlētos apgūt mācību kursu, lai kļūtu par konferenču tulku, jums var noderēt informācija par šo programmu — «European Masters», ko piedāvā vairākas augstākās izglītības iestādes.

 
 
 
 
Tools
 
 
Kontakti
 
 • Lai iegūtu papildu informāciju, pēc iepazīšanās ar attiecīgajiem noteikumiem lūdzam sazināties ar biroju, kas atbild par jūs interesējošo prakses veidu.

 
Attiecībā uz vispārējo vai žurnālistu praksi un neapmaksātas prakses vietām
 • European Parliament
 • Traineeships Office
  GEO 02A018
  L - 2929 LUXEMBOURG
 • +352 / 43 00 248 82
 
Tulkotāju prakse