Deputāti

 

Eiropas Parlamentā darbojas 751 deputāti, kas ir ievēlēti 28 paplašinātās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Kopš 1979. gada deputātus ievēl uz 5 gadiem tiešās vispārējās vēlēšanās.

 
 

Katra dalībvalsts nosaka savu vēlēšanu modeli, bet visām ir jāievēro vienādi demokrātiskie pamatnosacījumi: sieviešu un vīriešu līdztiesība un aizklātā balsošana. Vēlēšanu tiesības visās valstīs ir no 18 gadu vecuma, izņemot Austriju, kur balsot var jau no 16 gadu vecuma. Jāpiezīmē, ka vēlēšanām Eiropā jau ir izveidojušies daži kopīgi noteikumi – tās ir tiešas vispārējas vēlēšanas, tajās piemēro proporcionalitātes principu un deputātus ievēl uz 5 gadiem ar tiesībām tikt pārvēlētiem.

Vietu skaitu Parlamentā parasti nosaka proporcionāli katras valsts iedzīvotāju skaitam. Katrai dalībvalstij ir noteikts vietu skaits, kas nav mazāks par 6 un nepārsniedz 96.

Vīriešu un sieviešu attiecība: sieviešu skaits Eiropas Parlamentā nepārtraukti palielinās, un šobrīd nedaudz vairāk nekā viena trešā daļa deputātu ir sievietes.

Eiropas Parlamenta deputātu darba laiks ir sadalīts starp Briseli, Strasbūru un savu vēlēšanu apgabalu. Briselē deputāti piedalās Parlamenta komiteju un politisko grupu sanāksmēs, kā arī papildu sesiju sēdēs, savukārt Strasbūrā viņi piedalās 12 sesijās. Paralēli pamatpienākumiem deputāti veltī laiku savam vēlēšanu apgabalam.

Eiropas Parlamenta deputāti apvienojas politiskajās grupās atkarībā no politisko uzskatu kopības, nevis valstspiederības.

Eiropas Parlamenta deputāti īsteno savas pilnvaras neatkarīgi.

Tā kā deputātiem piešķirtās pilnvaras kļūst arvien plašākas, viņu darbība ietekmē visas pilsoņu ikdienas dzīves jomas: vidi, patērētāju aizsardzību, transportu, kā arī izglītību, kultūru, veselību u.c.

Jaunais Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums stājās spēkā 2009.g. 14. jūlijā. Tas nodrošina caurskatāmākus deputātu darba  noteikumus un paredz visiem deputātiem vienādu algu, ko izmaksā no ES budžeta.

 
 
Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodekss

Rīcības kodekss stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī. Tajā kā vadošie principi ir noteikts tas, ka deputāti rīkojas vienīgi publiskās interesēs un darbā ievēro neitralitāti, integritāti, atklātību, rūpību, godīgumu un atbildību, kā arī respektē Parlamenta reputāciju.

Rīcības kodekss definē interešu konfliktus un to, kā deputātiem tie būtu jārisina, un tajā iekļauti arī noteikumi, piemēram, par oficiālām dāvanām deputātiem un bijušo deputātu profesionālo darbību.

Rīcības kodeksā ir arī noteikts pienākums deputātiem iesniegt detalizētu finansiālo interešu deklarāciju. Deputātiem ir arī pienākums informēt par dalību trešo personu rīkotos pasākumos, ja trešās personas atlīdzina viņu ceļa un uzturēšanās izdevumus vai veic tiešus šādu izdevumu maksājumus. Šajās deklarācijās ir atspoguļoti Rīcības kodeksa stingrie noteikumi un standarti attiecībā uz pārredzamību. Deputātu deklarācijās sniegtā informācija ir atrodama viņu profila lapā.

Deputātiem ir arī jādeklarē dāvanas, ko viņi saņēmuši, oficiāli pārstāvot Parlamentu, saskaņā ar Rīcības kodeksa īstenošanas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. Šādas dāvanas dokumentē dāvanu reģistrā.

Jebkuram deputātam Rīcības kodeksa pārkāpuma gadījumā Parlamenta priekšsēdētājs var noteikt sankcijas. Parlamenta priekšsēdētājs plenārsēdē paziņo par minēto sankciju, un to publicē Parlamenta vietnē līdz sasaukuma beigām.

Padomdevēja komiteja deputātu rīcības jautājumos

Padomdevēja komiteja deputātu rīcības jautājumos ir atbildīgā struktūra, kas deputātiem sniedz norādījumus par Rīcības kodeksa noteikumu interpretāciju un piemērošanu. Pēc Parlamenta priekšsēdētāja pieprasījuma Padomdevēja komiteja izvērtē arī varbūtējos šā Rīcības kodeksa pārkāpumus un iesaka priekšsēdētājam, kādus iespējamos pasākumus veikt.

Padomdevēja komitejā ir pieci deputāti. Tos ieceļ Parlamenta priekšsēdētājs, ņemot vērā deputātu pieredzi un līdzsvaru starp Parlamenta politiskajām grupām. Katrs Padomdevēja komitejas loceklis uzņemas priekšsēdētāja pienākumus uz sešiem mēnešiem rotācijas kārtībā. Parlamenta priekšsēdētājs arī ieceļ komitejas locekļu aizstājējus, proti, vienu no katras politiskās grupas, kas nav pārstāvēta Padomdevēja komitejā.

Padomdevēja komiteja katru gadu publicē ziņojumu par savu darbību.

Padomdevējas komitejas sastāvs
 
Danuta Maria HÜBNER Group of the European People's Party (Christian Democrats) Member Poland Platforma Obywatelska
 
 
Mady DELVAUX Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Member Luxembourg Parti ouvrier socialiste luxembourgeois
 
 
Sajjad KARIM European Conservatives and Reformists Group Member United Kingdom Conservative Party
 
 
Jean-Marie CAVADA Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Member France Nouveau Centre-UDI
 
 
Jiří MAŠTÁLKA Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left Member Czech Republic Komunistická strana Čech a Moravy
 
 


Rezerves deputāti
Heidi HAUTALA Group of the Greens/European Free Alliance Vice-Chair Finland Vihreä liitto
 
 
Laura FERRARA Europe of freedom and direct democracy Group Member Italy Movimento 5 Stelle
 
 
   
Algas un piemaksas
EP deputātu alga

No 2009. gada jūlija EP deputāti pamatā saņem vienādu algu, jo stājās spēkā jaunais vienotais Deputātu nolikums.

Atbilstīgi vienotajam Deputātu nolikumam no 2014. gada EP deputāta mēnešalga pirms nodokļu nomaksas sasniedz EUR 8.020,53. Algu izmaksā no Eiropas Parlamenta budžeta, un pēc tam, kad tiek atskaitīti ES nodokļi un apdrošināšanas iemaksas pret nelaimes gadījumiem, tā ir EUR 6.250,37. Dalībvalstis uz algu var attiecināt arī savas valsts nodokļus. Pamatalga ir noteikta 38,5 % apmērā no Eiropas Kopienu Tiesas tiesneša pamatalgas.

Ir daži izņēmumi — EP deputāti, kas piedalījās Parlamenta sanāksmēs pirms 2009. gada vēlēšanām, varēja izvēlēties saglabāt iepriekšējo dalībvalstu sistēmu attiecībā uz algām, pārejas pabalstiem un pensijām.

Pensijas

Saskaņā ar nolikumu bijušajiem deputātiem, sasniedzot 63 gadu vecumu, ir tiesības saņemt vecuma pensiju. Pensijas apmērs ir 3,5 % no algas par katru pilnu deputāta pilnvaru īstenošanas gadu, taču tās kopsumma nepārsniegs 70 %. Šo pensiju izmaksas segs no Eiropas Parlamenta budžeta.

Kopš jūlija jaunajiem deputātiem vairs nav pieejama papildu pensijas shēma, ko EP deputātiem ieviesa 1989. gadā, un tās izmantošana tiek pakāpeniski samazināta.

 
 
Piemaksas Eiropas Parlamenta deputātiem

Līdzīgi dalībvalstu parlamentu deputātiem arī Eiropas Parlamenta deputāti saņem dažādas piemaksas, kas paredzētas to izdevumu segšanai, kas radušies, pildot dienesta pienākumus.

Piemaksa par vispārējiem izdevumiem

Šī piemaksa ir paredzēta to izdevumu segšanai, kas deputātiem radušies, strādājot dalībvalstī, kur tie ievēlēti, piemēram, deputātu biroju uzturēšanas izmaksu, sakaru un pasta izdevumu, kā arī datortehnikas un telemātikas aprīkojuma iegādes, darbības nodrošināšanas un uzturēšanas izmaksu segšanai. Ja deputāti bez attaisnojoša iemesla neapmeklē pusi no kopējā plenārsēžu skaita viena parlamentārā gada laikā (septembris–augusts), šās piemaksas apmēru samazina par piecdesmit procentiem.

Šīs piemaksas apmērs 2015. gadā ir EUR 4 320 mēnesī.

Citi ceļa izdevumi

Deputātiem saistībā ar darba pienākumiem bieži jāceļo savā ievēlēšanas dalībvalstī un ārpus tās ne tikai, lai veiktu savus pienākumus (piemēram, lai apmeklētu konferences vai dotos darba vizītē). Tādēļ par darbu ārpus ievēlēšanas dalībvalsts deputāti var saņemt izdevumu kompensāciju par ceļa, uzturēšanās un saistītiem izdevumiem līdz EUR 4 264 gadā. Attiecībā uz darba braucieniem ievēlēšanas dalībvalstī tiek kompensēti tikai transporta izdevumi, kuru maksimālo summu gadā nosaka katra dalībvalsts atsevišķi.

Dienas nauda

Eiropas Parlaments maksā vienotas likmes piemaksu EUR 306 dienā, lai segtu citus deputātu izdevumus Parlamenta sesiju laikā, ja viņi apliecina savu ierašanos ar parakstu vienā no šim nolūkam sagatavotajiem oficiālajiem apmeklējuma reģistriem.

Šo piemaksu samazina uz pusi, ja deputāti plenārsēžu dienās nepiedalās vairāk nekā pusē elektronisko balsojumu, kaut arī viņi ir ieradušies. Ja deputāts piedalās sanāksmēs ārpus Eiropas Savienības teritorijas, Parlaments maksā dienas naudu EUR 153 dienā (ja deputāts ir parakstījies reģistrā) un papildus sedz arī uzturēšanās izdevumus.

Dienas nauda komandējumos
  • Ja deputāts dodas darba braucienā, lai piedalītos oficiālās sanāksmēs ES teritorijā, Eiropas Parlaments maksā vienotas likmes piemaksu EUR 304 apmērā par katru dienu. Lai saņemtu šo piemaksu, deputātam jāparaksta oficiālo apmeklējumu reģistrs. "Dienas nauda" paredzēta viesnīcas, maltīšu un citu izdevumu segšanai. Šo piemaksu samazina uz pusi, ja deputāts plenārsēžu dienās nepiedalās vairāk nekā pusē elektronisko balsojumu.

  • Ja deputāts dodas darba braucienos ārpus ES teritorijas, Parlaments maksā "dienas naudu" EUR 152 dienā un papildus sedz arī uzturēšanās izdevumus.

 
 
Personāla jautājumi

EP deputāti var izraudzīties savus darbiniekus, ievērojot Parlamenta noteikto budžetu. To akreditēto palīgu līgumus, kuru darba vieta ir Briselē (vai Luksemburgā / Strasbūrā), administrē Eiropas Parlamenta administrācija atbilstīgi pagaidu ES personāla nodarbinātības noteikumiem. Ar to palīgu līgumiem, kuru darba vieta ir EP deputātu dalībvalstīs, strādā kvalificēti pilnvarotie maksātāji, kas nodrošina pareizu nodokļu un sociālā nodrošinājuma prasību izpildi.

No 2015. gada visām izmaksām ir pieejama ikmēneša naudas summa, kas nepārsniedz EUR 21 379 katram EP deputātam. Šos līdzekļus nekādā gadījumā neizmaksā pašiem EP deputātiem.

Līdz vienai ceturtdaļai no šī budžeta drīkst izmantot EP deputātu izraudzītu pakalpojuma sniedzēju pakalpojumiem, piemēram, lai pasūtītu speciālistu pētījumu par konkrētu tēmu.

EP deputāti nedrīkst izraudzīties tuvus radiniekus par saviem darbiniekiem.

 
 
 
 
Tools