Reglaments

 

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 232. pantā ir noteikts, ka Eiropas Parlaments pieņem savu Reglamentu. Tie ir noteikumi par Parlamenta iekšējo struktūru un darbību.

 
 

Pēc katras atjaunošanas Reglamentu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kuru jūs varat iegādāties Eiropas Savienības Oficiālo publikāciju biroja pārdošanas vietās.

Reglaments pieejams arī Parlamenta tīmekļa vietnē, un to brošūras veidā izplata Parlamentā.

 
 
Tools