Il-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri

 

Il-Parlament Ewropew jagħti importanza kbira biex iżomm relazzjonijiet mill-qrib mal-Parlamenti Nazzjonali tal-Istati Membri permezz ta' laqgħat regolari. Dan kien il-każ b'mod partikulari minn mindu daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona, li ta' spiss jissejjaħ "it-Trattat tal-Parlamenti".

 
 
Ir-relazzjonijiet tal-parlamenti nazzjonali mal-Parlament Ewropew

Il-Konferenza tal-Presidenti hija responsabbli għar-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri. F'Diċembru 2009, il-Konferenza tal-Presidenti ddeċidiet dwar it-twaqqif ta' Grupp ta' Tmexxija dwar ir-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali li għandu jirrifletti dwar l-implimentazzjoni tat-Trattat ta' Lisbona fir-rigward tal-parlamenti nazzjonali u jippromwovi l-koordinament intern tal-PE f'dan il-qasam, kif ukoll jipproponi programm ta' attivitajiet regolari.

Il-Parlament Ewropew iżomm lill-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri regolarment infurmati dwar l-attivitajiet tiegħu. 

Il-kumitati tal-Parlament Ewropew regolarment jistiednu membri tal-parlamenti nazzjonali għal-laqgħat tagħhom sabiex jiddiskutu, inter alia, proposti leġiżlattivi ġodda tal-Kummissjoni. Flimkien mal-Parlamenti tal-Istati Membri li jkollhom il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE, il-Parlament Ewropew jorganizza, kull simestru, Laqgħa Parlamentari Konġunta biex jiddibattu dwa kwistjonijiet poltiċi ewlenin fuq l-aġenda tal-UE.

Konferenza tal-Kumitati Parlamentari speċjalizzati fl-Affarijiet tal-Unjoni (COSAC)

Il-COSAC jinvolvi l-kumitati tal-parlamenti nazzjonali li jittrattaw l-affarijiet Ewropej, kif ukoll rappreżentanti tal-Parlament Ewropew. Fil-Protokoll (Nru 1) dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea mehmuż mat-Trattat ta' Lisbona, hemm referenza espliċita għall-COSAC.

Il-COSAC jiltaqa' darbtejn fis-sena. Jinkludi sitt rappreżentanti tal-parlamenti nazzjonali ta' kull Stat Membru u sitt Membri tal-Parlament Ewropew, inklużi l-Viċi Presidenti responsabbli għar-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali.

Għal iktar informazzjoni ara:
Iċ-Ċentru Ewropew għar-Riċerka u d-Dokumentazzjoni Parlamentari (ECPRD).

L-ECPRD hu netwerk ta' 70 assemblej parlamentari li minnhom 40 jiġu mill-pajjiżi tal-UE. In-netwerk jara l-oriġini tiegħu f'inizjattiva konġunta tal-Parlament Ewropew u tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa. Iż-żewġ istituzzjonijiet jaħtru ż-żewġ Kodiretturi tal-ECPRD. Il-Parlament Ewropew imexxi s-segretarjat u jospita l-websajt.

  • il-promozzjoni ta' skambju ta' informazzjoni, ideat u esperjenzi dwar suġġetti ta' interess komuni għall-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali.
  • it-tisħiħ tal-kooperazzjoni mill-qrib li teżisti bejn id-dipartimenti ta' riċerka u dokumentazzjoni tal-parlamenti membri fl-oqsma kollha ta' informazzjoni

L-attivitajiet prinċipali tal-ECPRD huma talbiet komparattivi u seminars li għalihom ġiet implimentata websajt moderna. Il-parlamenti membri tal-ECPRD biss għandhom aċċess għat-taqsima privata tal-websajt.

Għal iktar informazzjoni ara:
Netwerk tal-UE għall-Iskambju ta' Informazzjoni Interparlamentari (IPEX)

Sabiex jiffaċilitaw il-fluss ta' informazzjoni, il-parlamenti nazzjonali - f'koperazzjoni mal-Parlament Ewropew - ħolqu d-database u l-website proprji tagħhom - www.ipex.eu

L-IPEX jinkludi dokumenti ta' skrutinju parlamentari u informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea. Id-dokumenti parlamentari, li jittellgħu fis-sit individwalment minn kull parlament nazzjonali, huma l-elementi prinċipali li bihom hi mibnija d-database tal-IPEX. Dawn id-dokumenti huma organizzati skont id-dokument speċifiku tal-UE li għandhom x'jaqsmu miegħu.

For further information see: