Il-Membri tal-Parlament Ewropew

 

Il-Parlament Ewropew hu magħmul minn 751 Membru eletti fil-28 Stat Membru ta' l-Unjoni Ewropea wara t-tkabbir. Sa mill-1979, il-Membri tal-PE jiġu eletti b'suffraġju universali dirett għall-perjodu ta' ħames snin.

 
 

Kull Stat Membru jiddeċiedi dwar x'tip ta' elezzjoni se jagħmel, imma jrid jimxi ma' regoli demokratiċi bażiċi identiċi: ugwaljanza fost is-sessi u vot sigrieta. Fl-Istati kollha l-età tal-votazzjoni hija ta' 18-il sena, għall-eċċezzjoni tal-Awstrija, fejn hija ta' 16-il sena.

L-elezzjonijiet Ewropej huma diġà rregolati minn bosta prinċipji komuni: suffraġju universali dirett, rappreżentazzjoni proporzjonali u mandat ta' ħames snin li jista' jiġġedded.

Bħala regola ġenerali, is-siġġijiet huma mqassma proporzjonalment skond il-popolazzjoni ta' kull Stat Membru. Kull Stat Membru għandu numru fiss ta' siġġijiet, massimu ta' 96 u minimu ta' 6.

Ugwaljanza fost l-irġiel u n-nisa: il-proporzjon ta' nisa fil-Parlament Ewropew qed dejjem jikber. Bħalissa ftit iktar minn terz tal-Membri tal-PE huma nisa.

Il-Membri tal-PE jaqsmu l-ħin tagħhom bejn Brussell, Strasburgu u l-kostitwenzi tagħhom. Fi Brussel jattendu għal-laqgħat tal-kumitati parlamentari u tal-gruppi politiċi, u għal-seduti plenarji addizzjonali. Fi Strasburgu huma jattendu għal 12-il seduta plenarja. Ovvjament, flimkien ma' dawn l-attivitajiet huma jridu jiddedikaw ħin għall-kostitwenzi tagħhom ukoll.

Il-Membri tal-Parlament Ewropew huma miġbura skond l-affinità politika u mhux skond in-nazzjonalità.

Huma jeżerċitaw l-mandat tagħhom b'mod indipendenti.

Il-Membri tal-Parlament Ewropew, mogħtija aktat u aktar poteri, jinfluenzaw kull qasam tal-ħajja ta' kuljum tal-pubbliku Ewropew: l-ambjent, il-ħarsien tal-konsumatur u t-trasport, kif ukoll l-edukazzjoni, il-kultura, is-saħħa, eċċ.

L-istatut il-ġdid tal-Membri daħal fis-seħħ fl-14 ta' Lulju. L-istatut il-ġdid jagħmel il-kondizzjonijiet u t-termini tax-xogħol tal-Membri iktar trasparenti u jdaħħal salarju komuni għall-Membri kollha li issa ser ikunu mħallsa mill-baġit tal-UE. 
 
Kodiċi ta’ Kondotta għall-Membri tal-Parlament Ewropew

Il-Kodiċi ta' Kondotta daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2012. Dan jispeċifika, bħala l-prinċipji ta’ gwida tiegħu, li l-Membri għandhom jaġixxu biss fl-interess pubbliku u jwettqu ħidmiethom b’diżinteress, integrità, trasparenza, diliġenza, onestà, responsabilità u rispett għar-reputazzjoni tal-Parlament.

Il-Kodiċi ta' Kondotta tiddefinixxi l-kunflitti ta' interess u l-mod kif il-Membri għandhom jindirizzawhom u tinkludi regoli dwar, pereżempju, ir-rigali uffiċjali lill-Membri u l-attivitajiet professjonali tal-ex Membri.

Il-Kodiċi ta' Kondotta tobbliga wkoll lill-Membri jressqu dikjarazzjoni dettaljata tal-interessi finanzjarji tagħhom. Il-Membri huma obbligati wkoll li jiddikjaraw l-attendenza tagħhom għal avvenimenti organizzati minn partijiet terzi meta r-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar, tal-akkomodazzjoni u ta' sussistenza tal-Membri, jew il-ħlas dirett ta' dawn l-ispejjeż, ikun kopert minn parti terza. Dawn id-dikjarazzjonijiet jirriflettu r-regoli u l-istandards ta' trasparenza aktar impenjattivi stabbiliti fil-Kodiċi ta' Kondotta. L-informazzjoni fornuta mill-Membri fid-dikjarazzjonijiet tagħhom tista' tinstab fil-paġni tal-profil individwali tal-Membri.

Il-Membri jridu jiddikjaraw ukoll ir-rigali li jirċievu meta jirrappreżentaw il-Parlament f'kariga uffiċjali, skont il-kundizzjonijiet stipulati fil-Miżuri ta' Implimentazzjoni għall-Kodiċi ta' Kondotta. Tali rigali jitniżżlu fir-reġistru tar-rigali.

Kwalunkwe Membru li jinsab ħati mill-ksur tal-Kodiċi ta' Kondotta jista' jingħata piena mill-President. Din il-piena titħabbar mill-President waqt is-sessjoni plenarja u tiġi ppubblikata b'mod prominenti fuq is-sit tal-internet tal-Parlament sa tmiem il-mandat parlamentari.

Kumitat Konsultattiv dwar l-Imġiba tal-Membri

Il-Kumitat Konsultattiv dwar l-Imġiba tal-Membri Parlamentari huwa l-korp inkarigat sabiex jiggwida lill-Membri dwar l-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Kodiċi ta' Kondotta. Fuq talba tal-President, il-Kumitat Konsultattiv jevalwa wkoll il-każijiet ta' ksur allegat tal-Kodiċi ta' Kondotta u jagħti parir lill-President dwar il-miżuri eventwali li għandhom jittieħdu.

Il-Kumitat Konsultattiv huwa magħmul minn ħames Membri. Dawn jinħatru mill-President abbażi tal-esperjenza tagħhom u ta' bilanċ politiku bejn il-gruppi politiċi tal-Parlament. Kull wieħed mill-ħames Membri jieħu l-presidenza għal sitt xhur fuq bażi ta' rotazzjoni. Il-President jaħtar ukoll membru ta' riserva għal kull grupp politiku li nkella ma jkunx rappreżentat fil-Kumitat Konsultattiv.

Il-Kumitat Konsultattiv jippubblika rapport annwali dwar il-ħidma tiegħu.

Il-Kompozizzjoni tal-Kumitat Konsulattiv
 
Danuta Maria HÜBNER Group of the European People's Party (Christian Democrats) Member Poland Platforma Obywatelska
 
 
Mady DELVAUX Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Member Luxembourg Parti ouvrier socialiste luxembourgeois
 
 
Sajjad KARIM European Conservatives and Reformists Group Member United Kingdom Conservative Party
 
 
Jean-Marie CAVADA Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Member France Nouveau Centre-UDI
 
 
Jiří MAŠTÁLKA Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left Member Czech Republic Komunistická strana Čech a Moravy
 
 


Membri ta' riserva
Heidi HAUTALA Group of the Greens/European Free Alliance Vice-Chair Finland Vihreä liitto
 
 
Laura FERRARA Europe of freedom and direct democracy Group Member Italy Movimento 5 Stelle
 
 
   
Salarji u allokazzjonijiet
Salarju tal-MEPs

B’mod ġenerali, l-MEPs jirċievu l-istess salarju skont l-istatut uniku li daħal fis-seħħ f'Lulju 2009.

Fl-2014, is-salarju ta’ kull xahar tal-MEPs, qabel titnaqqas it-taxxa, skont l-istatut uniku hu ta’ 8.020,53 EUR. Is-salarju hu meħud mill-baġit tal-Parlament u hu suġġett għal taxxa tal-UE u għal kontribuzzjoni għall-assigurazzjoni għall-inċidenti; wara dan it-tnaqqis is-salarju nett hu ta’ 6.250,37 EUR. L-Istati Membri jistgħu wkoll jimponu taxxi nazzjonali fuq is-salarju. Is-salarju bażiku hu stabilit bħala 38.5% tas-salarju bażiku ta’ mħallef fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

Jeżistu xi ftit eċċezzjonijiet: MEPs li kienu parti mill-Parlament qabel l-elezzjonijiet tal-2009 li setgħu jagħżlu li jżommu s-sistema nazzjonali preċedenti dwar is-salarju, l-allokazzjoni tranżizzjonali u l-pensjonijiet.

Pensjonijiet

Skont l-istatut, ex-Membri se jkunu intitolati għal pensjoni tal-età mill-età ta' 63. Il-pensjoni se tkun 3.5% tas-salarju għal kull sena sħiħa ta’ xogħol bħala parti mill-mandat imma ma tistax tkun aktar minn 70% bħala total. L-ispejjeż ta’ dawn il-pensjonijiet se jittieħdu mill-baġit tal-Parlament Ewropew.

Skema ta’ pensjoni addizzjonali, introdotta għall-MEPs fl-1989, ingħalqet għall-membri ġodda minn Lulju u qed titneħħa gradwalment.

 
 
Allokazzjonijiet li jitħallsu lill-Membri tal-Parlament Ewropew

Bħall-Membri tal-parlamenti nazzjonali, il-Membri tal-Parlament Ewropew jirċievu numru ta’ allokazzjonijiet li huma intenzjonati biex ikopru l-infiq tagħhom waqt il-qadi tad-dmirijiet parlamentari tagħhom.

Allokazzjoni tal-infiq ġenerali

Din l-allokazzjoni hija intenzjonata biex tkopri l-infiq fl-Istat Membru tal-elezzjoni, bħall-ispejjeż għall-immaniġġjar tal-uffiċċju tal-Membri, ħlasijiet tat-telefown u postali, u x-xiri, it-tħaddim u l-manutenzjoni ta’ tagħmir tal-kompjuter u tat-telematika. L-allokazzjoni tkun in-nofs li hi fil-każ ta’ Membri li, mingħajr ġustifikazzjoni xierqa, ma jattendux nofs in-numru tas-sessjonijiet plenarji f’sena parlamentari waħda (minn Settembru sa Awissu).

L-ammont ta’ din l-allokazzjoni fl-2015 huwa ta’ EUR 4 320 kull xahar.

Spejjeż tal-ivvjaġġar

Ħafna laqgħat tal-Parlament Ewropew, bħas-sessjonijiet plenarji, laqgħat tal-kumitati u laqgħat tal-gruppi politiċi, isiru fi Brussell jew fi Strasburgu. L-MEPs jingħataw l-ispejjeż attwali tal-biljetti tal-ivvjaġġar tagħhom biex jattendu għal dawn il-laqgħat meta jippreżentaw l-irċevuti, sa massimu ta’ tariffa tal-ajru ‘business class’ D jew kategorija simili, tariffa tat-trenn ‘first class’ jew €0.50 għal kull kilometru (limitu ta' 1000 kilometru) ta’ vjaġġar bil-karozza, minbarra allokazzjonjijiet fissi bbażati fuq id-distanza u t-tul ta’ żmien tal-vjaġġ li jkopri l-ispejjeż l-oħra tal-ivvjaġġar (bħal pereżempju, in-nollijiet tal-motorways, l-ispejjeż ta’ piż eċċessiv tal-bagalji jew tal-ibbukkjar).

Spejjeż oħra għall-vjaġġi

Il-Membri ta’ spiss ikollhom jivvjaġġaw barra jew ġewwa mill-Istat Membru ta’ elezzjoni tagħhom biex jaqdu dmirijiethom għal raġunijiet differenti minn laqgħat uffiċjali (pereżempju, biex jattendu konferenza jew biex jagħmlu żjara ta’ xogħol).

Għal dan l-għan, għall-attivitajiet barra l-Istat Membru ta' elezzjoni tagħhom, il-Membri jistgħu jibbenefikaw minn rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar, ta' soġġorn u spejjeż oħra b'rabta ma' dan sa ammont massimu annwali ta' EUR 4 264. Għall-attivitajiet fl-Istat Membru ta' elezzjoni tagħhom, huma biss l-ispejjeż tat-trasport li jiġu rimborżati, b'ammont massimu annwali stabbilit skont il-pajjiż.

Allowance għas-sussistenza
  • Il-Parlament jagħti allowance ta' darba ta' EUR 306 għal kull jum, ammont li jkopri t-totalitàtal-ispejjeż l-oħra tal-Membri matul il-perjodi ta' attività parlamentari, bil-kundizzjoni li huma jagħtu prova tal-preżenza tagħhom billi jiffirmaw wieħed mir-reġistri uffiċjali miftuħa għal dan l-iskop.

  • L-allowance titnaqqas bin-nofs jekk il-Membri ma jieħdux sehem f'iktar minn nofs il-votazzjonijiet ta’ rassenja li jsiru fis-sessjonijiet parzjali, anke jekk ikunu preżenti. Għal-laqgħat organizzati barra l-Unjoni Ewropea, l-allowance hija ta' EUR 153 (dejjem bil-kundizzjoni tal-iffirmar ta' reġistru), u l-ispejjeż ta' soġġorn jiġu rimborżati b'mod separat.

 
 
Arranġamenti tal-istaff

L-MEPs jistgħu jagħżlu l-istaff tagħhom skont baġit stabbilit mill-Parlament. L-assistenti akkreditati, ibbażati fi Brussell (jew il-Lussemburgu/Strasburgu) huma amministrati direttament mill-amministrazzjoni tal-Parlament, skont kundizzjonijiet ta’ impjieg tal-istaff mhux permanenti tal-UE. L-assistenti ibbażati fl-Istati Membri tal-MEPs huma f’idejn aġenti tal-ħlas kwalifikati, li jiggarantulhom l-arranġamenti xierqa tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali.

Fl-2015, l-ammont massimu fix-xahar disponibbli għall-ispejjeż involuti hu ta’ €21 379 għal kull MEP. L-ebda wieħed minn dawn il-fondi ma huma mħallsa lill-MEPs infushom.

Sa kwart minn dan il-baġit jista’ jintuża għal servizzi minn fornituri ta’ servizzi magħżula mill-MEP, bħall-kummissjoni ta’ studju minn espert dwar suġġett partikolari.

L-MEPs ma jistax ikollhom nies jiġu minnhom fost l-istaff tagħhom.

 
 
 
 
Tools