Resultaten per land (2009)

 
Luxemburg
 
Resultaten per nationale partij - Definitieve resultaten
 
Politieke partijen Procenten %
CSV 31.33
LSAP 19.42
DP 18.71
déi gréng 16.84
ADR 7.37
déi Lénk 3.41
KPL 1.54
Ind. 1.37
Overige 0.01
Totaal 100

 • CSV : Chrëschtlech Sozial Vollekspartei
 • LSAP : Lëtzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei
 • DP : Demokratesch Partei
 • déi gréng : déi gréng
 • ADR : Alternativ Demokratesch Reformpartei
 • KPL : Kommunistesch Partei Lëtzebuerg
 • déi Lénk : déi Lénk
 • Ind. : Independent
Zetels per fractie - 08 juli 2009 om 09:20:00 CEST
 
Partijen Zetels
EPP 3
S&D 1
ALDE 1
GREENS/EFA 1
ECR 0
GUE/NGL 0
EFD 0
NA 0

 • EPP : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten)
 • S&D : Fractie van de progressieve alliantie van socialisten en democraten in het Europees Parlement
 • ALDE : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie
 • GREENS/ EFA : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • ECR : Europese Conservatieven en Hervormers
 • GUE/ NGL : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
 • EFD : Europa van vrijheid en democratie
 • NA : Niet-Ingeschrevenen
Overzichtstabel - 08 juli 2009 om 09:21:00 CEST
Partijen % Zetels EPP S&D ALDE GREENS/EFA ECR GUE/NGL EFD NA
CSV 31.33 1 3              
LSAP 19.42 1   1            
DP 18.71 1     1          
déi gréng 16.84 1       1        
ADR 7.37 0                
déi Lénk 3.41 0                
KPL 1.54 0                
Ind. 1.37 0                
Overige 0.01 0                
Totaal 100 6 3 1 1 1 0 0 0 0

 • CSV : Chrëschtlech Sozial Vollekspartei
 • LSAP : Lëtzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei
 • DP : Demokratesch Partei
 • déi gréng : déi gréng
 • ADR : Alternativ Demokratesch Reformpartei
 • KPL : Kommunistesch Partei Lëtzebuerg
 • déi Lénk : déi Lénk
 • Ind. : Independent
Opkomst - Definitief
 
Verkiezingsjaar Opkomst per land (%) Europese opkomst (%)
1979 88.91 61.99
1984 88.79 58.98
1989 87.39 58.41
1994 88.55 56.67
1999 87.27 49.51
2004 91.35 45.47
2009 90.75 43

Verdeling mannen en vrouwen - Definitief

De samenstelling van het vertrekkende Parlement is beschikbaar onder historische gegevens.

 
Verkiezingsjaar Mannen (%) Vrouwen (%)
1979-1984 83 17
1984-1989 50 50
1989-1994 50 50
1994-1999 50 50
1999-2004 67 33
2004-2009 50 50
2009 83 17

 
 
 
Tools