De Voorzittter van het Europees Parlement

 

De Voorzitter wordt gekozen voor twee en een half jaar, d.w.z. voor een halve zittingsperiode, en kan worden herkozen. De Voorzitter vertegenwoordigt het Parlement naar buiten toe en in de betrekkingen met de andere Europese instellingen.

 
 

Bijgestaan door 14 ondervoorzitters geeft hij leiding aan de werkzaamheden van het Europees Parlement en zijn organen (Bureau en Conferentie van voorzitters). Daarnaast zit hij de debatten in de plenaire vergaderingen voor. Er worden jaarlijks twaalf plenaire vergaderingen in Straatsburg gehouden. Daar komen nog eens zes extra plenaire vergaderingen in Brussel bij.

De Voorzitter ziet erop toe dat het Reglement van het EP wordt nageleefd en staat als bemiddelaar garant voor het goed functioneren van alle activiteiten van de instelling en zijn organen.

De Voorzitter vertegenwoordigt het Parlement bij de behandeling van juridische kwesties en in alle buitenlandse betrekkingen. Hij spreekt zich met name uit over alle grote internationale kwesties en doet voorstellen en aanbevelingen die de Europese Unie kunnen versterken

Bij de opening van elke vergadering van de Europese Raad zet de Voorzitter van het Europees Parlement het standpunt van het Parlement uiteen over specifieke onderwerpen, over de agendapunten en wat het Parlement daaromtrent bezig houdt.

De Voorzitter ondertekent de begroting van de Europese Unie nadat zij door het Parlement is goedgekeurd, waardoor de begroting in werking treedt.

Alle wetgeving die volgens de gewone wetgevingsprocedure tot stand is gekomen, wordt zowel door de Voorzitter van het EP als de voorzitter van de Raad getekend.

Voorzitter, verkiezing

De kandidaat die in een geheime stemming de absolute meerderheid krijgt van de uitgebrachte stemmen wordt tot voorzitter verkozen. Als na drie dagen geen absolute meerderheid wordt bereikt, wordt in een vierde stemronde bij gewone meerderheid een voorzitter gekozen.

Het mandaat van de Voorzitter duurt twee en een half jaar, d.w.z. een halve zittingsperiode. De Voorzitter is herkiesbaar.

  • Artikelen 13, 14, 18 van het Reglement
Voorzitter, taken

De Voorzitter geeft leiding aan alle activiteiten van het Parlement, zit de plenaire vergaderingen voor en stelt de begroting vast. De Voorzitter is de institutionele vertegenwoordiger van het Parlement in de buitenwereld en in de betrekkingen met andere EU-instellingen.

 
 
 
Tools
 
 
De Voorzittter van het Europees Parlement