EP & The Lisbon Treaty

 

Het Verdrag van Lissabon geeft het Europees Parlement nieuwe wetgevende bevoegdheden: het beslist nu over de overgrote meerderheid van de EU-wetgeving. Meer dan 40 nieuwe gebieden vallen onder de medebeslissingsprocedure van het Europees Parlement en de Raad van Ministers, waaronder landbouw, het energiebeleid, immigratie en de EU-fondsen. Het Parlement heeft het laatste woord over de EU-begroting. Met meer bevoegdheden komt meer verantwoordelijkheid. Het Parlement, als enige rechtstreeks verkozen instelling van de EU, zal nieuwe middelen krijgen om de EU verantwoordelijk te houden voor haar burgers.

 
 
Verklaring van Jerzy Buzek, Voorzitter van het Europees Parlement , over de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon

Eén december 2009 is een dag die wordt opgenomen in de annalen van de Europese Unie. Op deze dag treedt het Verdrag van Lissabon na bijna tien jaar van interne discussie in werking. Het Verdrag zorgt in de Europese Unie voor meer democratie. Het geeft de wetgevende bevoegdheden van het Europees Parlement een enorme stimulans, die bijna neerkomt op een verdubbeling van bevoegdheden.

 
 
Nieuw EP: meer bevoegdheden, meer verantwoordelijkheid

Het Verdrag van Lissabon geeft het Europees Parlement meer bevoegdheden om Europa te vorm dan ooit tevoren. Met meer bevoegdheden, komt meer verantwoordelijkheid ten opzichte van de burgers, de nationale parlementen en de Europese Unie.

Elk nieuw EU-verdrag heeft de wetgevende macht van het Europees Parlement versterkt. Het Verdrag van Lissabon plaats nu het Parlement op gelijke voet met de Raad van Ministers in de besluitvorming over de overgrote meerderheid van de EU-wetgeving.

Meer bevoegdheden

Het Verdrag van Lissabon maakt het Europees Parlement een sterkere wetgever doordat meer dan 40 nieuwe gebieden onder de "medebeslissingsprocedure" komen, op grond waarvan het Parlement gelijke rechten met de Raad heeft. Deze gebieden omvatten landbouw, energie, veiligheid, immigratie, justitie en binnenlandse zaken, gezondheid en de structuurfondsen.

Het Parlement krijgt een grotere rol bij de vaststelling van de begroting, daar het oude onderscheid tussen "verplichte" en "niet-verplichte" uitgaven wordt afgeschaft. Het Parlement zal samen met de Raad over de gehele EU-begroting beslissen. De EP-leden zullen ook hun goedkeuring aan een groot aantal internationale overeenkomsten onderhandeld door de Unie moeten geven, op gebieden zoals internationale handel.

Meer verantwoordelijkheid

Meer bevoegdheden betekent meer verantwoordelijkheid. Met zijn toegenomen wetgevende bevoegdheden, zullen de besluiten van het Parlement meer dan ooit rechtstreeks van invloed zijn op het dagelijks leven van de burgers van Europa. Het Parlement zal, in al zijn activiteiten, de fundamentele rechten van de EU-burgers volledig respecteren, in overeenstemming met het Handvest van de grondrechten zoals vastgelegd in het Verdrag van Lissabon.

De EP-leden zullen een nieuwe rol in de betrekkingen met de andere instellingen van de EU krijgen. Vanaf nu zullen de resultaten van de verkiezingen voor het Europees Parlement rechtstreeks worden gekoppeld aan de keuze van de kandidaat voor de Voorzitter van de Europese Commissie. De gehele Commissie, met inbegrip van de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en het veiligheidsbeleid, moet de goedkeuring van het Parlement ontvangen alvorens aan de slag te kunnen. Tenslotte geeft het Verdrag van Lissabon het Parlement het nieuwe recht om wijzigingen van het Verdrag voor te stellen.

 
 
 
EP en Verdrag van Lissabon in 5 punten
 
1. Nieuwe EP: beter toegerust voor de uitdagingen van vandaag

Het Verdrag van Lissabon verbetert het vermogen van de EU en haar Parlement om te handelen en te leveren. In een tijd waarin zowel Europa als de rest van de wereld wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen zoals globalisering, demografische verschuivingen, klimaatverandering, energiezekerheid en terrorisme, kan geen enkele staat hier alleen effectiever mee omgaan. Alleen door samen te werken, op een efficiëntere, verantwoordelijke, transparante en coherente wijze en het spreken met één stem kan Europa reageren op de bezorgdheid van haar burgers. Het hervormingsverdrag maakt uw Parlement beter uitgerust voor de uitdagingen van vandaag en morgen - in een groeiende EU. Verder, met Lissabon, zal uw Parlement ook gebruik kunnen maken van een nieuw recht om toekomstige verdragswijzigingen voor te stellen.

 
 
2. Nieuw EP: meer bevoegdheden bij de vormgeving van Europa

Met het Verdrag van Lissabon zal het Europees Parlement meer macht in de vormgeving van Europa krijgen dan ooit tevoren. Met het uitbreiden van zijn volledige wetgevende bevoegdheden tot meer dan 40 nieuwe gebieden, wordt het Europees Parlement echt een gelijke wetgever met de Raad van Ministers die de regeringen van de lidstaten vertegenwoordigen. Landbouw, energiezekerheid, legale immigratie, justitie en binnenlandse zaken, volksgezondheid en de structuurfondsen zijn slechts enkele van de gebieden waar het Parlement gezag verwerft. Zijn beslissingen zullen een steeds grotere impact op uw dagelijks leven hebben.

 
 
3. Nieuwe EP: strakkere greep op EU-portemonnee

Vanaf nu zal het Parlement samen met de Raad van Ministers beslissen over de gehele EU-begroting. Tot nu toe had het niet het laatste woord over de "verplichte uitgaven" (ongeveer 45% van de EU-begroting), zoals de uitgaven met betrekking tot de landbouw of internationale overeenkomsten. Dit verandert nu het Parlement verantwoordelijk wordt voor de gehele EU-begroting, samen met de EU-regeringen. Uw Parlement zal niet alleen een beslissende zeggenschap hebben over de prioriteiten van de totale uitgaven, maar zal ook een strakkere greep krijgen op de portemonnee van de EU.

 
 
4. Nieuw EP: meer inspraak over wie de EU beheert

In het Lissabontijdperk zal het Parlement niet alleen bepalen wat er gedaan wordt en hoe geld wordt uitgegeven, maar het zal ook een grotere stem hebben in welke mannen en vrouwen de EU moeten beheren. Het Parlement kiest de Voorzitter van de Europese Commissie, op basis van de preselectie van de staatshoofden en regeringsleiders. Deze moeten rekening houden met de resultaten van de Europese verkiezingen - en uw keuze. Ook is de instemming van het Parlement nodig in de benoeming van de nieuwe stem van de EU in de wereld en de chef voor het buitenlands beleid, de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en het veiligheidsbeleid. Deze zal tevens vicevoorzitter van de Commissie worden.

 
 
5. Nieuw EP: krachtiger stem voor de burgers van Europa

Nieuwe bevoegdheden betekent meer verantwoordelijkheid. Als enige rechtstreeks gekozen instelling van de EU zal het Parlement nieuwe instrumenten krijgen om een sterkere stem te geven aan de 500 miljoen burgers die het vertegenwoordigt. Het Parlement zal ervoor moeten zorgen dat de nieuwe catalogus van EU-burgers van burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten - het Handvest van de grondrechten - zoals opgenomen in het Verdrag van Lissabon, effectief wordt geïmplementeerd. Dit geldt ook voor het nieuwe recht van burgerinitiatief, waardoor burgers tot nieuwe beleidsvoorstellen kunnen oproepen indien ondersteund door 1 miljoen handtekeningen. Ook zal het het recht van nationale parlementen beschermen om tot op Europees niveau bezwaar te maken tegen wetsvoorstellen, wanneer zij van mening zijn dat ze betrekking hebben op zaken die beter geregeld kunnen worden op nationaal niveau.