Verzoekschriften

 
Een van de grondrechten van de Europese burger:

Elke burger kan individueel of samen met anderen te allen tijde gebruikmaken van zijn petitierecht, d.w.z. het recht om bij het Europees Parlement een verzoekschrift in te dienen (artikel 227 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie)

 

Iedere burger van de Europese Unie of inwoner van een lidstaat heeft het recht om individueel of tezamen met anderen een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten betreffende een onderwerp dat tot de werkterreinen van de Europese Unie behoort en dat hem of haar rechtstreeks aangaat. Een bedrijf, organisatie of vereniging met zetel in de Europese Unie kan eveneens van dit in het Verdrag verankerde recht op indiening van een verzoekschrift gebruikmaken.

Een verzoekschrift kan de vorm aannemen van een klacht of verzoek en kan betrekking hebben op aangelegenheden van openbaar of particulier belang.

Een verzoekschrift kan een individueel verzoek, een klacht of een opmerking over de toepassing van het EU-recht zijn of een oproep aan het Europees Parlement om een standpunt in te nemen ten aanzien van een specifieke kwestie. Zulke verzoekschriften stellen het Parlement in de gelegenheid de aandacht te vestigen op inbreuken door een lidstaat, een lagere overheid of een andere instelling op de rechten van de Europese burger.

 
 
Procedure voor het indienen van een verzoekschrift bij het Europees Parlement:
 
Wie mag een verzoekschrift indienen en waarover?
Wie mag een verzoekschrift indienen?
 • iedere burger van de Europese Unie,
 • iedere inwoner van een lidstaat van de Europese Unie,
 • ieder lid van een vereniging, onderneming of organisatie (natuurlijke of rechtspersoon) met zetel in een lidstaat.
Waarover?

Over kwesties die tot de bevoegdheden van de Europese Unie behoren of van belang zijn voor de Europese Unie, zoals:

 • uw rechten als Europees burger, zoals omschreven in de Verdragen,
 • milieubescherming,
 • consumentenbescherming,
 • vrij verkeer van personen, goederen en diensten, interne markt,
 • werkgelegenheid en sociaal beleid,
 • erkenning van beroepskwalificaties,
 • andere problemen in verband met de toepassing van het EU-recht.

N.B.: Verzoeken om informatie en algemeen commentaar op het EU-beleid worden niet door de Commissie verzoekschriften in behandeling genomen.

In welke taal?

In één van de officiële talen van de Europese Unie.

Zie ook:
 • Artikel 227 VWEU
 • Artikelen 201 en 202 van het Reglement
 
 
Behandeling van ontvankelijke verzoekschriften

Indien uw verzoekschrift binnen het kader van de werkzaamheden van de Europese Unie valt, wordt het normaal gesproken ontvankelijk verklaard door de Commissie verzoekschriften, die besluit wat er volgens het Reglement verder moet gebeuren.

Wanneer de Commissie verzoekschriften een beslissing heeft genomen, wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Al naargelang het geval kan de Commissie verzoekschriften:

 • de Europese Commissie verzoeken een eerste onderzoek in te stellen en informatie te verstrekken over de naleving van de desbetreffende EU-wetgeving, of contact leggen met SOLVIT
 • het verzoekschrift ter informatie of voor verdere behandeling aan andere commissies van het Europees Parlement voorleggen (een commissie kan bijvoorbeeld met het verzoekschrift rekening houden bij haar werkzaamheden op wetgevingsgebied),
 • in uitzonderlijke gevallen een volledig verslag opstellen dat wordt voorgelegd aan het Europees Parlement en in de plenaire vergadering in stemming wordt gebracht, een onderzoek instellen in het desbetreffende land of de desbetreffende regio en vervolgens een commissieverslag uitbrengen met waarnemingen en aanbevelingen,
 • eventueel andere stappen ondernemen die zij wenselijk acht, of de indiener een passend antwoord doen toekomen.

Gewoonlijk vergadert de Commissie verzoekschriften elke maand, behalve tijdens het parlementair reces in augustus. De commissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een permanent secretariaat, dat de verzoekschriftenprocedure beheert, een adviserende functie heeft en de vergaderingen van de commissie voorbereidt.

De Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement kan nationale of plaatselijke instanties vragen mee te werken bij het oplossen van een probleem dat in een verzoekschrift aan de orde is gesteld. Daarom kunnen details uit verzoekschriften aan deze instanties worden verstrekt, tenzij de indiener hier uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De Commissie verzoekschriften kan besluiten van de bevoegde instanties in de lidstaten echter niet ongedaan maken. Het Europees Parlement is geen gerechtelijke instantie: het kan geen gerechtelijke uitspraken doen en evenmin uitspraken van rechtbanken in de lidstaten ongedaan maken. Als in een verzoekschrift hierom wordt verzocht, is het verzoekschrift niet ontvankelijk.

 
 
Niet ontvankelijk verklaarde verzoekschriften, bekendmaking van verzoekschriften
Niet ontvankelijk verklaarde verzoekschriften

Indien uw verzoekschrift niet binnen het kader van de werkzaamheden van de Europese Unie valt, wordt het niet ontvankelijk verklaard. Dit kan gebeuren als het onderwerp duidelijk tot de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de lidstaat behoort.

Niet ontvankelijk verklaarde verzoekschriften worden door de Commissie verzoekschriften niet verder behandeld. U wordt wel van dit besluit in kennis gesteld.

Al naargelang het onderwerp van het verzoekschrift kan de Commissie verzoekschriften u adviseren u te wenden tot een andere internationale instelling (b.v. het Europees Hof voor de rechten van de mens) of tot een nationale instantie (b.v. de nationale ombudsman of de commissie verzoekschriften van het nationale parlement).

NB: Klachten over wanbeheer bij de instellingen en organen van de Europese Unie moeten gericht worden tot de Europese Ombudsman.

Bekendmaking van verzoekschriften

De namen van de indieners (van de hoofdindiener bij een collectief verzoekschrift) en het aan het verzoekschrift toegekende nummer worden ingeschreven in een register in volgorde van binnenkomst en hiervan wordt ter plenaire vergadering van het Europees Parlement mededeling gedaan. Deze mededelingen worden in de notulen van de desbetreffende vergadering opgenomen. De notulen worden in het Publicatieblad gepubliceerd, zodat bepaalde gegevens, zoals de naam van de indiener en het nummer van het verzoekschrift, via internet beschikbaar zijn. De aandacht van indieners wordt erop gevestigd dat dit gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Als u niet wilt dat uw naam als indiener van een verzoekschrift openbaar wordt gemaakt, zal het Europees Parlement deze wens eerbiedigen, maar u moet hierom in het verzoekschrift wel duidelijk en uitdrukkelijk verzoeken. Ook als u wilt dat uw verzoekschrift vertrouwelijk wordt behandeld, moet hiertoe een duidelijk verzoek worden gedaan. De Commissie verzoekschriften acht het van belang dat haar vergaderingen transparant zijn en kan deze uitzenden via webstream. Via de website van het Europees Parlement kan de gang van zaken dan op elke normale computer worden gevolgd. De commissievergaderingen zijn gewoonlijk openbaar en kunnen desgewenst door de indieners worden bijgewoond wanneer hun verzoekschrift wordt behandeld.

Zie ook:
 
 
 
 
Tools
 
 
In welke vorm?
 

Verzoekschriften kunnen op twee manieren worden ingediend:

 • per post,
 • elektronisch (via het online-formulier).

Wees volledig, vermeld alle relevante feiten, maar vermijd overbodige details. Schrijf duidelijk leesbaar. Voeg eventueel een samenvatting bij het verzoekschrift.

Per post:

Er is geen speciaal formulier nodig en er zijn ook geen vormvereisten.

Wel moet u het volgende doen:

 • vermeld uw naam, nationaliteit en woonplaats (in het geval van een collectief verzoekschrift moeten naam, nationaliteit en woonplaats van de indiener of ten minste van de eerste ondertekenaar worden vermeld);
 • onderteken het verzoekschrift.

Voeg eventueel bijlagen toe, bijvoorbeeld kopieën van bewijsstukken

Stuur het verzoekschrift naar:

 • Europees Parlement
 • De Voorzitter van het Europees
 • Parlement
  Wiertzstraat
  B-1047 BRUSSEL
 
 
Elektronisch (via het online-formulier):

Een verzoekschrift indienen kan ook elektronisch, via het online-formulier:

 • lees de informatie en instructies die online te vinden zijn onder "Verzoekschriften" op de website van het Europees Parlement,
 • vul het online-formulier in en klik op "Versturen".

Nadat u het verzoekschrift heeft verzonden, krijgt u onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

Uw verzoekschrift wordt vervolgens doorgezonden naar de Commissie verzoekschriften, die met de verdere afhandeling is belast en voor elk verzoekschrift aanbevelingen en conclusies opstelt. Ingediende verzoekschriften die beledigende uitlatingen bevatten of niet terzake dienend zijn, worden niet door de Commissie verzoekschriften in behandeling genomen en niet beantwoord.

Latere correspondentie over stappen die naar aanleiding van uw verzoekschrift zijn genomen, wordt door de Commissie verzoekschriften per post verzonden.

Stuur eventuele aanvullende gegevens of bewijsstukken bij uw verzoekschrift per post, onder vermelding van het nummer van het verzoekschrift, naar het volgende adres:

 • Europees Parlement
 • Commissie verzoekschriften
 • Secretariaat
 • Wiertzstraat
  B-1047 BRUSSEL
 
 
 
 

De Commissie verzoekschriften bestaat uit 34 leden en wordt voorgezeten door een voorzitter en vier ondervoorzitters.