Publicaties

 

Naast het organiseren, classificeren en beschrijven van de archieffondsen van het Europees Parlement, verricht de afdeling Historisch Archief ook studies en publiceert brochures om bepaalde aspecten van de geschiedenis van de Europese Unie verder uit te diepen.

 
 
Studies en brochures

De afdeling Historisch Archief verricht studies die met ingang van 2007 halfjaarlijks worden gepubliceerd. Deze studies hebben tot doel om de historische achtergronden van het Europees Parlement beter te belichten. Zij kunnen op papier en in verschillende talen (voor zover beschikbaar) worden aangevraagd.

25 jaar Sacharovprijs – Het Europees Parlement voor de vrijheid van denken (nr. 11 - 2013)

In november 2013 vierde het Europees Parlement de 25e verjaardag van de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken. Ter gelegenheid van dit historisch moment heeft het Archief- en documentatiecentrum (Cardoc) van het Europees Parlement een nummer van de "Cahiers du Cardoc" gewijd aan "25 jaar Sacharovprijs – Het Europees Parlement voor de vrijheid van denken". Hierin wordt de geschiedenis van de Sacharovprijs geschetst, met vermelding van alle kandidaten en laureaten van het ontstaan van de prijs tot nu.

Gelijke kansen: de commissies voor de rechten van de vrouw 1979-1999 (nr. 10 - 2013)

Dit nummer van de "Cahiers du Cardoc" schetst de twee eerste decennia van de werkzaamheden van de Commissie rechten van de vrouw, die een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan de uitwerking en tenuitvoerlegging van de communautaire wetgeving inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

Een Europa van rechten: de geschiedenis van het Europees Handvest (nr. 9 – 2012)

Deze studie geeft een overzicht van de belangrijkste mijlpalen in de totstandkoming van het Handvest en licht toe welke essentiële rol het Handvest vervult bij de bescherming van de grondrechten en fundamentele vrijheden van de burgers van de Europese Unie.

De lange weg naar de euro (nr. 8 - 2012)

Het 8e nummer van de "Cahiers du CARDOC", gepubliceerd ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de euro (2011), schetst het historisch proces dat heeft geleid tot de invoering van de eenheidsmunt. De studie geeft een beter inzicht in de lange weg naar de monetaire integratie, maar kan ook helpen om de huidige situatie van de euro beter te begrijpen.

Gedetailleerd methodisch en numeriek overzicht van de parlementaire organen voor ontwikkelingssamenwerking (ACS) - Van de eerste samenwerking tot Lomé I (1958-1980) (speciale uitgave - 2011)

Dit nummer van "Hors série" probeert als een soort van onderzoeksinstrument een gestructureerde analyse en beschrijving te geven van het instrumentarium van de parlementaire organen voor ontwikkelingssamenwerking met de ACS-landen. De invalshoek van deze publicatie is zowel historisch als archiverend, waarbij wordt teruggegaan naar het allereerste begin van de samenwerking tussen de gekozen vertegenwoordigers van de Gemeenschap en hun collega's van de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan.

De commissies voor ontwikkelingssamenwerking (nr. 7 - 2010)

Deze studie schetst het beleid van het Europees Parlement op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, via diverse vormen van associatie en samenwerking, aan de hand van de werkzaamheden van de opeenvolgende bevoegde parlementaire commissies tijdens de periode 1958 - 1999.

Van de Schumanverklaring tot de oprichting van de EGKS: de rol van Jean Monnet (nr. 6 - 2010)

In dit document wordt de zestigste verjaardag van de verklaring van de "salon de l'Horloge" herdacht en wordt een hommage gebracht aan Jean Monnet, de eerste voorzitter van de Hoge Autoriteit van de EGKS, die het initiatief tot de oprichting hiervan had genomen.

Het Europees Parlement en de Duitse hereniging (nr. 5 - 2009)

In dit document worden de gebeurtenissen beschreven die, na de val van de Berlijnse muur, het Duitse herenigingsproces op gang hebben gebracht en hebben voltooid. Ook worden de politieke initiatieven behandeld die het Europees Parlement in het kader van dit proces heeft genomen.

De burgers wenden zich tot het Europees Parlement (nr. 4 - 2009)

De studie gaat in op een van de werkzaamheden van het Parlement die van minder belang kan lijken, maar wel degelijk belangrijk is omdat zij het Parlement dichterbij de concrete problemen van de burgers brengt in hun omgang met overheidsinstanties op gebieden waarop de EU bevoegd is.

Naar de rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement (speciale uitgave - 2009)

De studie gaat in op de initiatieven die het Europees Parlement – en daarvoor de Gemeenschappelijke Vergadering van de EGKS – heeft genomen om te komen tot de eerste rechtstreekse parlementsverkiezingen. Deze initiatieven hebben uiteindelijk geleid tot de goedkeuring van een Akte van de Raad waarin de door het Europees Parlement voorgestelde tekst in grote lijnen was overgenomen.

De commissies van de Gemeenschappelijke Vergadering (nr. 3 - 2008)

De studie belicht de werkzaamheden van de commissies van de Gemeenschappelijke Vergadering van de EGKS (1952-1958). Voor elke commissie zijn drie tabellen opgenomen: de samenstelling van de commissie (met de wijzigingen daarin), de lijst van notulen van de vergaderingen en de lijst van verslagen.

Het Europees Parlement 50 jaar geleden (nr. 2 - 2008)

Het Europees Parlement vierde in 2008 zijn vijftigjarig bestaan. In het kader van de feestelijkheden werd de brochure "Het Europees Parlement 50 jaar geleden" uitgegeven, waarin de structuur en de eerste activiteiten van de bij de Verdragen van Rome ingestelde Parlementaire Vergadering geschetst worden.

Het Europees Parlement en de werkzaamheden van de Europese Conventie (nr. 1 - 2007)

Deze studie, met een voorwoord van de secretaris-generaal van het Europees Parlement en een lijst van de leden van de delegatie van het Parlement, inclusief foto's en citaten, geeft een beeld van de werkzaamheden van de Europese Conventie die heeft geleid tot een Intergouvernementele Conferentie.

Naar één enkel Parlement (speciale uitgave - 2007)

Deze studie, met een voorwoord van de Voorzitter en de secretaris-generaal van het Europees Parlement, geeft een beeld van de standpunten van de Gemeenschappelijke Vergadering van de EGKS over de onderhandelingen die hebben geleid tot ondertekening van de verdragen van Rome (EEG-Verdrag en Euratom-Verdrag). Met vele nooit eerder gepubliceerde documenten.

 
 
 
 
Tools
 
 
Contact
 
 • Historisch archief
 • Robert Schumangebouw
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • Maandag t/m donderdag: van 9.30 tot 17.30 uur
 • Vrijdag: van 9.30 tot 12.30 uur