Reglement

 

Op grond van artikel 232 van Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) heeft het Europees Parlement zijn Reglement van orde vastgesteld. Dit reglement bevat alle regels voor de interne organisatie en werking van het Parlement.

 
 

Na elke bijwerking wordt het reglement gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie dat u bij de verkoopkantoren van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen kunt verkrijgen.

Het reglement staat ook op de internetsite van het Parlement en wordt in brochurevorm verspreid in de instelling.

 
 
Tools