Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Organen

 
 
De Voorzittter

De voorzitter wordt gekozen voor twee en een half jaar, d.w.z. voor een halve zittingsperiode, en kan worden herkozen. De voorzitter vertegenwoordigt het Europees Parlement naar buiten toe en in de betrekkingen met de andere Europese instellingen.

De voorzitter geeft leiding aan de werkzaamheden van het Parlement en zijn organen, zit de debatten in de plenaire vergaderingen voor, en ziet erop toe dat het Reglement van het Parlement wordt nageleefd.

Bij de opening van elke vergadering van de Europese Raad zet de voorzitter van het Europees Parlement het standpunt van het Parlement uiteen over specifieke onderwerpen, over de agendapunten en wat het Parlement daaromtrent bezig houdt.

De voorzitter ondertekent de begroting van de Europese Unie nadat zij door het Parlement is goedgekeurd, waardoor de begroting in werking treedt. Alle wetgeving die volgens de gewone wetgevingsprocedure tot stand is gekomen, wordt zowel door de voorzitter van het EP als de voorzitter van de Raad getekend.

 
 
 
Leden
Leden

Het Europees Parlement telt 751 leden die in de 28 lidstaten van de uitgebreide Unie werden gekozen. Sinds 1979 worden de leden via rechtstreekse algemene verkiezingen voor een periode van vijf jaar gekozen.

Elk land stelt zelf zijn verkiezingsstelsel vast, maar moet gelijkheid van mannen en vrouwen en stemgeheim waarborgen. De Europese verkiezingen vinden plaats op basis van evenredige vertegenwoordiging.

De zetels worden aan de hand van de bevolkingsaantallen van de lidstaten verdeeld. Iets meer dan een derde van de leden van het Europees Parlement zijn vrouwen. De leden verenigen zich in fracties naar politieke voorkeur, en niet naar nationaliteit.

 
 
 
Fracties
Fracties

De leden van het Europees Parlement zijn lid van een fractie. Zij verenigen zich niet naar nationaliteit, maar naar politieke voorkeur. Er zijn momenteel acht fracties in het Europees Parlement.

Er zijn 25 leden nodig om een fractie te vormen en in een fractie moet minimaal een vierde van de lidstaten vertegenwoordigd zijn. De leden mogen slechts tot één fractie behoren.

Sommige leden zijn van geen enkele fractie lid en in dat geval maken zij deel uit van de niet-ingeschrevenen.

 
 
 
De fracties in het Europees Parlement

Iedere fractie regelt haar eigen interne organisatie door een voorzitter (of twee covoorzitters, in het geval van sommige fracties), een bureau en een secretariaat te benoemen.

De zitplaatsen in de grote vergaderzaal worden aan de leden toegewezen aan de hand van hun politieke voorkeur, van links naar rechts, in overeenstemming met de fractievoorzitters.

Voordat in de plenaire vergadering wordt gestemd, behandelen de fracties de verslagen die door de parlementaire commissies worden opgesteld en dienen zij daar amendementen op in.

Het standpunt van de fractie wordt in overleg vastgesteld. De leden mogen niet worden gedwongen op een bepaalde manier te stemmen.

 
 
 
 
Commissies

Om de werkzaamheden van de plenaire vergaderingen van het Parlement voor te bereiden, zijn de leden verdeeld in een aantal gespecialiseerde vaste commissies. Er zijn twintig parlementaire commissies.

Elke commissie bestaat uit 25 tot 73 leden en heeft een voorzitter, een bureau en een secretariaat.

De politieke samenstelling van de commissies is dezelfde als die van de plenaire vergadering. In de commissies worden wetsvoorstellen en initiatiefverslagen opgesteld, geamendeerd en aangenomen.

Zij behandelen de voorstellen van de Commissie en de Raad en in voorkomend geval stellen zij een verslag op dat in de plenaire vergadering wordt ingediend.

Het Parlement kan ook tijdelijke bijzondere commissies en enquêtecommissies instellen om schendingen of slechte toepassingen van EU-wetten te onderzoeken.

 
 
 
De delegaties
De delegaties

De delegaties van het Europees Parlement onderhouden contacten en wisselen informatie uit met parlementen uit derde landen. Via zijn delegaties draagt het Europees Parlement bij aan de vertegenwoordiging van de Europese Unie in het buitenland en aan de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid en democratie, de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat.

Er bestaan verschillende soorten delegaties: gemengde parlementaire commissies, parlementaire samenwerkingscomités, overige interparlementaire delegaties en delegaties in multilaterale parlementaire vergaderingen.

 
 
 
Organen

Binnen het Europees Parlement zijn verschillende organen verantwoordelijk voor de organisatie van de werkzaamheden en de wetgevingsprogrammering van het Parlement, voor het Reglement en voor administratieve, financiële, organisatorische en personeelszaken.

 
 
 
Conferentie van voorzitters

De Conferentie van voorzitters is het orgaan van het Europees Parlement dat

  • de werkzaamheden van het EP regelt en in het bijzonder het wetgevingswerk plant,
  • de werkterreinen van de commissies en de delegaties toewijst en de samenstelling ervan bepaalt,
  • zorgt voor de betrekkingen met de andere instellingen van de Europese Unie, de nationale parlementen en derde landen.

De Conferentie van voorzitters stelt het vergaderrooster van het Parlement op en de agenda van de plenaire vergaderingen. Ook wijst zij de plaatsen van de leden in de grote vergaderzaal toe.

De Conferentie van voorzitters bestaat uit de Voorzitter van het Parlement en de fractievoorzitters. Een vertegenwoordigers van de leden die niet tot een fractie behoren, heeft ook een zetel in de Conferentie van voorzitters maar heeft geen stemrecht. De Conferentie van voorzitters beslist bij consensus of door middel van een stemming waarbij de stemmen worden gewogen naar gelang van de sterkte van elke fractie.

De taken van de Conferentie van voorzitters zijn vastgesteld in het Reglement. De conferentie regelt de werkzaamheden van het Parlement en van de organen ervan. Zij wordt geraadpleegd over alle zaken rond de planning van het wetgevingswerk en de betrekkingen met de andere organen en instellingen van de Europese Unie. De Conferentie van voorzitters komt in de regel twee keer per maand bijeen. De vergaderingen zijn niet openbaar.

De notulen van de vergaderingen van de Conferentie van voorzitters worden in alle officiële talen vertaald, gedrukt en onder de EP-leden verdeeld. Elk EP-lid kan vragen stellen over de werkzaamheden van de Conferentie van voorzitters.

Dit biedt hun de gelegenheid om buiten de plenaire vergadering met uitgenodigde prominenten van gedachten te wisselen of als eersten kennis te nemen van voorstellen van de Commissie.

 
 
Bureau

Het Bureau is het bestuursorgaan van het Parlement dat de regels vaststelt. Het stelt de raming van de begroting van het Parlement op en regelt alle administratieve, personeels- en organisatorische kwesties.

Het Bureau bestaat uit de Voorzitter van het Europees Parlement, veertien ondervoorzitters en de vijf quaestoren. Zij worden door de plenaire vergadering gekozen voor twee en een half jaar. Deze ambtstermijn kan met dezelfde duur worden verlengd. Bij de beraadslagingen van het Bureau geeft bij gelijkheid van stemmen de stem van de Voorzitter de doorslag. De quaestoren hebben een raadgevende stem in het Bureau.

Het Bureau vervult tal van administratieve en financiële taken binnen het Parlement. Het is bevoegd voor alles wat te maken heeft met het intern functioneren van het Parlement. Het regelt het verloop van de vergaderingen, kan toestemming geven voor commissie- of delegatievergaderingen buiten de gewone werklocaties en bereidt de jaarlijkse begroting van het Parlement voor. Het benoemt de secretaris-generaal, die aan het hoofd staat van de administratieve diensten van het Parlement en beslist over het organigram van het Secretariaat-generaal. Het Bureau komt in de regel twee keer per maand bijeen.

De notulen van de vergaderingen van het Bureau worden in alle officiële talen vertaald, gedrukt en onder de EP-leden verdeeld. Elk EP-lid kan vragen stellen over de werkzaamheden van het Bureau.

Het Bureau beslist over de financiering van de politieke partijen die in het Europees Parlement vertegenwoordigd zijn.

 
 
College van quaestoren

Het college van quaestoren van het Europees Parlement is belast met de administratieve en financiële aangelegenheden die rechtstreeks betrekking hebben op de leden en op hun werkomstandigheden.

Er zijn vijf quaestoren. Zij hebben zitting in het Bureau. Het Europees Parlement kiest de quaestoren na de Voorzitter en de 14 ondervoorzitters te hebben gekozen. De quaestoren worden in een geheime stemming met 3 stemrondes bij meerderheid gekozen: bij de eerste twee stemrondes is de absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig, bij de derde ronde is een relatieve meerderheid genoeg.

Hun ambtstermijn duurt twee en een half jaar en zij beschikken over een raadgevende stem in het Bureau. De quaestoren vervullen de administratieve en financiële taken die rechtstreeks betrekking hebben op de leden, zoals het ter beschikking stellen van allerlei voorzieningen en faciliteiten. Zij kunnen voorstellen doen om alle door het Bureau vastgestelde regelingen te wijzigen of te herschrijven.

De quaestoren komen in de regel een keer per maand bijeen. Ieder lid kan vragen stellen over de werkzaamheden van de quaestoren.

 
 
Conferentie van commissievoorzitters

De Conferentie van commissievoorzitters is het orgaan van het Europees Parlement dat voor een goede samenwerking tussen de verschillende parlementaire commissies moet zorgen.

De Conferentie van commissievoorzitters bestaat uit de voorzitters van alle vaste en tijdelijke commissies en kiest haar eigen voorzitter. De Conferentie van commissievoorzitters komt in de regel een keer per maand bijeen in Straatsburg tijdens de plenaire vergaderingen.

De Conferentie van commissievoorzitters kan de Conferentie van voorzitters aanbevelingen doen voor de commissiewerkzaamheden en de opstelling van de agenda voor de plenaire vergaderingen. Zij verstrekt advies aan de Conferentie van voorzitters in geval van een bevoegdheidsconflict tussen twee commissies. Het Bureau en de Conferentie van voorzitters kunnen bepaalde taken overdragen aan de Conferentie van commissievoorzitters.

 
 
Conferentie van delegatievoorzitters

De Conferentie van delegatievoorzitters behandelt regelmatig alle kwesties in verband met het goed functioneren van de interparlementaire delegaties en de delegaties in de gemengde parlementaire commissies.

De Conferentie van delegatievoorzitters bestaat uit de voorzitters van alle vaste interparlementaire delegaties en kiest haar eigen voorzitter.

De Conferentie van delegatievoorzitters kan de Conferentie van voorzitters aanbevelingen doen voor de delegatiewerkzaamheden. De Conferentie van delegatievoorzitters stelt ieder jaar een ontwerpvergaderrooster op voor de interparlementaire bijeenkomsten en de vergaderingen van de gemengde parlementaire commissies. Het Bureau en de Conferentie van voorzitters kunnen bepaalde taken overdragen aan de Conferentie van delegatievoorzitters.

 
 
Stuurgroep voor de brexit

De stuurgroep voor de brexit werkt onder leiding van de Conferentie van voorzitters en heeft tot doel de beraadslagingen, overwegingen en resoluties van het Parlement over de terugtrekking van het VK uit de EU te coördineren en voor te bereiden.

De adjunct-secretaris-generaal ondersteunt de werkzaamheden van de stuurgroep voor de brexit.

 
 
 
 
Interfractiewerkgroepen

Parlementsleden, deel uitmakend van welke fractie of commissie dan ook, kunnen interfractiewerkgroepen vormen om informeel van gedachten te wisselen over specifieke onderwerpen en om het contact tussen parlementsleden en maatschappij te bevorderen.

Interfractiewerkgroepen zijn geen organen van het Parlement, en kunnen derhalve niet namens het Parlement spreken.

Voor de interfractiewerkgroepen geldt een interne regeling, die door de Conferentie van voorzitters op 16 december 1999 is vastgesteld (laatstelijk gewijzigd op 11 september 2014). Deze regeling omvat voorschriften voor de oprichting van de interfractiewerkgroepen aan het begin van elke zittingsperiode en voor de werking ervan.

De voorzitters van de interfractiewerkgroepen zijn gehouden opgave te doen van elke vorm van steun, in geld of natura, overeenkomstig de voorwaarden die gelden voor individuele leden. De quaestoren houden een openbaar register bij van de gedane opgaven en werken dit register jaarlijks bij.

 
 
Lijst van interfractiewerkgroepen

Op 11 december 2014 hechtte de Conferentie van voorzitters haar goedkeuring aan de oprichting van onderstaande interfractiewerkgroepen voor de lopende zittingsperiode van het Parlement:

Naam Links naar documenten (pdf)
Actief ouder worden, solidariteit tussen de generaties en gezinsbeleid Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Racismebestrijding en diversiteit Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Biodiversiteit, platteland, jacht en sportvisserij Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Rechten van kinderen Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en biodiversiteit Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Collectieve goederen en openbare dienstverlening Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Creatieve sector Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Digitale agenda Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Gehandicapten Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Extreme armoede en mensenrechten Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Ontwikkeling van Europees toerisme, cultureel erfgoed, Jacobsweg en andere Europese culturele routes Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en tolerantie tussen religies Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Integriteit - Transparantie, bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Rechten van lesbiennes, homo's, transgenders en interseksuelen (LGBTI) Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Langetermijninvesteringen en herindustrialisatie Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Platteland, berggebieden en verafgelegen streken Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Zeeën, rivieren, eilanden en kustgebieden Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Kmo's - Kleine en middelgrote ondernemingen Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Lucht- en ruimtevaart Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Sociale economie, ondernemingen in de sociale economie, sociaal ondernemerschap en derde sector Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Sport Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Vakbonden Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Traditionele minderheden, nationale gemeenschappen en talen Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Steden Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Dierenwelzijn en dierbehoud Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Westelijke Sahara Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Wijn, gedistilleerd en delicatessen Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen
Jeugdzaken Ledenlijst
Verklaring van financiële belangen

 
 
 
De plenaire vergadering in 360°

Volg een virtuele rondleiding van de grote vergaderzaal.

 
 
 
Reglement

Op grond van artikel 232 van Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) heeft het Europees Parlement zijn Reglement van orde vastgesteld. Dit reglement bevat alle regels voor de interne organisatie en werking van het Parlement.

 
 
 
Hoe werkt dat?: Het Europees Parlement.
 

Hoe werkt dat?: Het Europees Parlement.