Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

 

Przewodniczący jest wybierany na odnawialny okres dwóch i pół roku, to jest na połowę kadencji. Przewodniczący reprezentuje Parlament na zewnątrz i w stosunkach z innymi instytucjami Unii Europejskiej.

 
 

Jest on wspomagany przez 14 wiceprzewodniczących. Zadanie przewodniczącego polega na kierowaniu całością prac Parlamentu Europejskiego i jego organów (Prezydium i Konferencja Przewodniczących) oraz prowadzeniu debat na posiedzeniach plenarnych. Co roku dwanaście sesji plenarnych odbywa się w Strasburgu, zaś sześć dodatkowych posiedzeń ma miejsce w Brukseli.

Przewodniczący czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu PE i – występując w charakterze arbitra - zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wszystkich działań instytucji i jej organów.

Przewodniczący reprezentuje Parlament w sprawach prawnych i wszelkich stosunkach zewnętrznych. Wypowiada się między innymi we wszystkich istotnych kwestiach międzynarodowych i składa propozycje zaleceń mających na celu wzmocnienie Unii Europejskiej.

Podczas otwarcia każdego posiedzenia Rady Europejskiej przewodniczący Parlamentu wyraża stanowisko i przedstawia kwestie zajmujące uwagę Parlamentu, związane z konkretnymi tematami i punktami wpisanymi w porządek dzienny.

Po przyjęciu budżetu Unii Europejskiej przez Parlament przewodniczący podpisuje budżet, umożliwiając jego wykonanie.

Przewodniczący PE i przewodniczący Rady podpisują wszystkie akty legislacyjne przyjęte w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Przewodniczący, jego wybór

Kandydat, który w tajnym głosowaniu otrzymał bezwzględną większość oddanych głosów zostaje wybrany na Przewodniczącego. Jeżeli po trzech turach głosowania bezwzględna większość nie została osiągnięta, Przewodniczący jest wybierany w czwartej turze zwykłą większością głosów.

Kadencja Przewodniczącego wynosi dwa i pół roku, czyli pół kadencji Parlamentu, przy czym może on zostać wybrany ponownie.

  • Artykuły 13, 14, 18 Regulaminu
Przewodniczący i jego funkcje

Przewodniczący kieruje całością prac Parlamentu, przewodniczy posiedzeniom plenarnym i przyjmuje budżet. Przewodniczący reprezentuje Parlament w stosunkach zewnętrznych oraz w stosunkach z pozostałymi instytucjami UE.

 
 
 
Tools
 
 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego