Petycje

 
Jedno z podstawowych praw obywateli Unii -

każdy obywatel, działając indywidualnie lub łącznie z innymi osobami, może w dowolnym czasie skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia petycji do Parlamentu Europejskiego, na podstawie art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Każdy obywatel Unii Europejskiej, zamieszkały lub niezamieszkały na terenie któregokolwiek państwa członkowskiego, może indywidualnie lub łącznie z innymi osobami złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie, która wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej oraz dotyczy bezpośrednio tej osoby lub osób. Prawo do złożenia petycji, zagwarantowane traktatem, przysługuje także przedsiębiorstwom, organizacjom i stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Petycja może mieć formę skargi lub wniosku i może dotyczyć spraw leżących w interesie publicznym lub prywatnym.

Petycja może zawierać indywidualny wniosek, skargę lub komentarz dotyczący stosowania wspólnotowego prawa, lub też wezwanie Parlamentu Europejskiego do przyjęcia stanowiska w danej sprawie. Petycje te umożliwiają Parlamentowi Europejskiemu zwrócenie uwagi na wszelkie przypadki naruszenia praw obywateli Unii Europejskiej przez państwo członkowskie, władze lokalne lub instytucję.

 
 
Procedury składania petycji do Parlamentu Europejskiego:
 
Kto może złożyć petycję i w jakich sprawach?
Kto może złożyć petycję?

Petycję może złożyć każdy:

 • obywatel Unii Europejskiej,
 • osoba zamieszkała w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • członek stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, organizacji (osoba fizyczna lub prawna) z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Jakich zagadnień może dotyczyć petycja?

Przedmiot petycji musi odnosić się zagadnień leżących w zakresie zainteresowań lub kompetencji Unii Europejskiej, które dotyczą Państwa bezpośrednio, takich jak:

 • Państwa praw jako obywateli Unii Europejskiej, określonych w traktatach,
 • ochrony środowiska naturalnego,
 • ochrony konsumentów,
 • swobodnego przepływu osób, towarów i usług oraz rynku wewnętrznego,
 • zatrudnienia i polityki społecznej,
 • wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych,
 • innych problemów związanych z wprowadzaniem w życie prawa UE.

Uwaga: Komisja Petycji nie rozpatruje wniosków zawierających wyłącznie prośbę o udzielenie informacji, ani ogólnych uwag dotyczących polityki UE.

W jakim języku należy sporządzić petycję?

Petycja musi być sporządzona w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej.

Więcej informacji:
 
 
Jakie działania są podejmowane w przypadku petycji uznanych za dopuszczalne?

Jeżeli przedmiot petycji dotyczy zakresu działalności Unii Europejskiej, zostaje ona zwykle uznana za dopuszczalną przez Komisję Petycji, która podejmuje następnie decyzję o niezbędnych działaniach, zgodnie z Regulaminem.

Komisja Petycji poinformuje Państwa jak najszybciej o podjętej decyzji, niezależnie od jej treści.

W zależności od okoliczności, Komisja Petycji może:

 • zwrócić się do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie wstępnego dochodzenia i przedstawienie informacji dotyczących zgodności z odnośnym prawem wspólnotowym lub skontaktować się z SOLVIT-em,
 • przekazać petycję innym komisjom Parlamentu Europejskiego dla informacji lub podjęcia dalszych działań (dana komisja może na przykład uwzględnić petycję w swych pracach legislacyjnych),
 • w wyjątkowych przypadkach przygotować i przedstawić Parlamentowi pełne sprawozdanie, które zostanie poddane głosowaniu na posiedzeniu plenarnym, przeprowadzić wizytę wyjaśniającą w kraju lub regionie, którego dotyczy petycja, oraz przygotować sprawozdanie zawierające obserwacje i zalecenia,
 • lub podjąć jakiekolwiek inne działanie, które uzna za właściwe dla pomyślnego rozwiązania danej sprawy lub udzielenia składającemu petycję właściwej odpowiedzi.

Posiedzenia Komisji Petycji odbywają się zasadniczo co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia – miesiąca wakacji parlamentarnych. Komisję wspiera w jej pracy stały sekretariat, który zajmuje się obsługą petycji, ma rolę doradczą i przygotowuje posiedzenia Komisji. W celu rozstrzygnięcia kwestii poruszonej przez składającego petycję, Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego może nawiązać współpracę z krajowymi lub lokalnymi władzami państw członkowskich. W związku z tym szczegółowe informacje dotyczące petycji mogą być przekazywane takim organom, chyba że składający petycję wyraźnie wyrazi sprzeciw wobec takiego działania. Komisja Petycji nie może jednakże uchylić decyzji podjętych przez właściwe władze państw członkowskich. Ponieważ Parlament Europejski nie jest władzą sądowniczą, nie może on wydać wyroku w sprawie, ani odwołać decyzji wydanych przez sądy krajowe państw członkowskich. Petycje domagające się tego rodzaju działań są uznawane za niedopuszczalne.

Więcej informacji:
 
 
Odrzucenie i publikacja petycji
Odrzucenie petycji

Jeżeli złożona przez Państwo petycja nie dotyczy zakresu działalności Unii Europejskiej, nie zostanie ona uznana za dopuszczalną. Tak jest w przypadkach, gdy przedmiot petycji jednoznacznie leży w gestii i kompetencji państw członkowskich.

Petycje uznane przez Komisję Petycji za niedopuszczalne są klasyfikowane, lecz nie podejmuje się żadnych dalszych działań w tej sprawie. Komisja powiadomi jednakże Państwa o podjętej decyzji.

W zależności od przedmiotu petycji, Komisja Petycji może doradzić Państwu skontaktowanie się z organem spoza UE (np. z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka) lub z organem władz krajowych (np. z krajowym rzecznikiem praw obywatelskich lub komisją ds. petycji w parlamentach państw członkowskich).

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że sprawy dotyczące niewłaściwego administrowania w instytucjach lub organach UE należy kierować do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Publikacja petycji

Autorzy i numery petycji – lub główny autor petycji, jeżeli jest to petycja zbiorowa – oraz numer petycji są wpisywane do ogólnego rejestru w kolejności zgłoszenia i ogłaszane na posiedzeniach plenarnych Parlamentu Europejskiego. Ogłoszenia te są zamieszczane w protokołach posiedzeń, na których dane petycje zostały ogłoszone. Składających petycję informuje się, że protokoły posiedzeń są publikowane w Dzienniku Urzędowym., Dlatego niektóre szczegółowe informacje, w tym nazwisko składającego petycję oraz numer petycji, są dostępne w Internecie. Wiąże się to z następstwami w odniesieniu do ochrony danych osobowych i niniejszym zwraca się na to uwagę osobom składającym petycje. Jeżeli składając petycję nie życzą sobie Państwo ujawniania nazwiska, Parlament Europejski będzie respektował Państwa prywatność, jednak życzenie takie musi zostać jasno i wyraźnie wyrażone w petycji. Podobnie w sytuacji poufności – jeżeli życzą sobie Państwo poufnego rozpatrzenia petycji, również należy to jednoznacznie określić. Komisja przywiązuje wagę do jawności swoich posiedzeń, które mogą być transmitowane w internecie. Można je zatem śledzić na każdym zwykłym komputerze na stronie PE. Posiedzenia komisji są jawne, a składający petycje mają możliwość uczestniczenia w nich, jeżeli wyrażą takie życzenie, wtedy gdy ich petycja jest rozpatrywana.

Więcej informacji :
 
 
 
 
Tools
 
 
W jakiej formie należy złożyć petycję?
 

Istnieją dwa sposoby złożenia petycji:

 • za pośrednictwem poczty,
 • drogą elektroniczną (formularz elektroniczny)

Petycja powinna być wyczerpująca i zawierać fakty istotne dla przedstawianego problemu, należy jednak unikać podawania zbędnych szczegółów. Powinna ona być napisana w jasny i czytelny sposób. Do petycji można dołączyć streszczenie.

Za pośrednictwem poczty:

Jeśli pragną Państwo złożyć petycję w formie listownej, nie ma konieczności wypełniania formularza lub zachowania standardowej formy.

Petycja musi jednak:

 • zawierać Państwa imię i nazwisko, narodowość oraz adres stałego miejsca zamieszkania (w przypadku petycji grupowych należy zamieścić imię i nazwisko, narodowość oraz adres stałego miejsca zamieszkania osoby przedstawiającej petycję lub przynajmniej pierwszej z osób, której podpis widnieje pod petycją);
 • być podpisana.

Państwa petycja może zawierać załączniki wraz z kopiami istotnych dla sprawy dokumentów, będących w Państwa posiadaniu.

Petycję należy wysłać do rejestracji na następujący adres:

 • European Parliament
 • The President of the European Parliament
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUKSELA
 
 
Drogą elektroniczną (formularz on-line):

Jeśli pragną Państwo złożyć petycję drogą elektroniczną, należy:

 • zapoznać się z informacjami i instrukcjami on-line na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego, w części dotyczącej petycji, a następnie
 • wypełnić formularz on-line i kliknąć na „Wyślij”.

Natychmiast po wysłaniu petycji drogą elektroniczną powinni Państwo otrzymać elektroniczne potwierdzenie jej wpłynięcia.

Następnym etapem jest jej przekazanie do Komisji Petycji, która ma uprawnienia w zakresie obsługi petycji oraz opracowania do każdej z nich zaleceń i wniosków. Komisja nie będzie rozpatrywać złożonych petycji, które zawierają obraźliwe słowa lub są błahe w swej treści, oraz nie będzie się do nich ustosunkowywać.

Dalszą korespondencję dotyczącą działań podejmowanych w sprawie petycji Komisja Petycji prowadzić będzie listownie.

Jeżeli chcą Państwo dołączyć do petycji jakiekolwiek dodatkowe informacje lub dokumenty dotyczące sprawy, należy przesłać je listownie, przywołując numer petycji, na następujący adres:

 • Committee on Petitions
 • The Secretariat
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUKSELA
 
 
 
 

Komisja Petycji składa się z 34 członków. Na jej czele stoi przewodniczący i 4 wiceprzewodniczących.