Parlamenty krajowe państw członkowskich

 

Parlament Europejski przywiązuje wielką wagę do utrzymywania ścisłych kontaktów z parlamentami państw członkowskich poprzez regularnie odbywane posiedzenia. Dzieje się tak szczególnie od czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony, często nazywanego „traktatem parlamentarnym”.

 
 
Kontakty parlamentów państw członkowskich z Parlamentem Europejskim

Konferencja Przewodniczących jest odpowiedzialna za kontakty z parlamentami państw członkowskich. W grudniu 2009 r. Konferencja Przewodniczących postanowiła o utworzeniu grupy sterującej ds. stosunków z parlamentami państw członkowskich, która ma zastanawiać się nad zagadnieniami związanymi z wdrożeniem Traktatu z Lizbony w odniesieniu do parlamentów państw członkowskich i wspierać wewnętrzną koordynację działań PE w tej dziedzinie, a także przedstawiać regularny program działań

Parlament Europejski informuje regularnie parlamenty państw członkowskich o swojej działalności.

Komisje Parlamentu Europejskiego zapraszają regularnie posłów parlamentów krajowych do uczestniczenia w ich posiedzeniach, na których debatuje się m.in. nad nowymi wnioskami ustawodawczymi przedkładanymi przez Komisję.

Wspólnie z parlamentem państwa członkowskiego sprawującego prezydencję Rady UE Parlament Europejski organizuje w każdym półroczu wspólne posiedzenie parlamentarne w celu omówienia istotnych kwestii politycznych w programie działań UE.

Konferencja Komisji do Spraw Europejskich (COSAC)

W skład COSAC wchodzą komisje parlamentów państw członkowskich zajmujące się sprawami europejskimi, a także przedstawiciele Parlamentu Europejskiego. COSAC jest wyraźnie przywołana w protokole (nr 1) w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonym do Traktatu z Lizbony.

COSAC spotyka się dwa razy w roku. Składa się z sześciu przedstawicieli parlamentów różnych państw członkowskich i sześciu posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym wiceprzewodniczących odpowiedzialnych za stosunki z parlamentami państw członkowskich.

Więcej informacji:
European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD)

Europejskie Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (ECPRD)

ECPRD jest to sieć 70 zgromadzeń parlamentarnych, z których 40 pochodzi z państw UE. Sieć miała swój początek we wspólnej inicjatywie Parlamentu Europejskiego i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Obie instytucje mianują 2 współdyrektorów ECPRD. Parlament Europejski prowadzi sekretariat i zarządza stroną internetową.

  • promowanie wymiany informacji, opinii i doświadczeń na tematy istotne zarówno dla Parlamentu Europejskiego, jak i dla parlamentów państw członkowskich,
  • zacieśnianie obecnej bliskiej współpracy między służbami odpowiedzialnymi za badania i dokumentację w parlamentach państw członkowskich we wszystkich dziedzinach informacji.

Główne działania ECPRD to wnioski porównawcze i seminaria, z myślą o których zrealizowano nowoczesną stronę internetową. Do prywatnej sekcji strony internetowej dostęp mają wyłącznie parlamenty należące do ECPRD.

Więcej informacji:
Międzyparlamentarna wymiana informacji UE (IPEX)

Aby ułatwić przepływ informacji, parlamenty państw członkowskich – we współpracy z Parlamentem Europejskim – utworzyły własną bazę danych i stronę internetową – www.ipex.eu

IPEX zawiera dokumenty dotyczące kontroli parlamentarnej i informacje o Unii Europejskiej. Dokumenty parlamentarne, które są dodawane do bazy indywidualnie przez poszczególne parlamenty państw członkowskich, są głównym elementem składowym bazy danych IPEX. Dokumenty te są klasyfikowane według konkretnych dokumentów UE, do których się odnoszą.

Więcej informacji: