Publikacje

 

Równolegle do pracy organizacyjnej, klasyfikacyjnej i opisowej dotyczącej zbiorów Parlamentu Europejskiego Archiwa Historyczne prowadzą badania i publikują broszury mające na celu zgłębienie różnych aspektów historii Unii Europejskiej.

 
 
Badania i broszury

Archiwa Historyczne opracowują badania, które są publikowane począwszy od 2007 r. z częstotliwością półroczną. Badania mają na celu podkreślenie znaczenia zbiorów historycznych Parlamentu Europejskiego. Można zwrócić się o udostępnienie ich w wersji papierowej w różnych językach (w zależności od dostępności).

Nagroda im. Sacharowa: 25 lat – Parlament Europejski na rzecz wolności myśli (nr 11 - 2013)

W listopadzie 2013 r. Parlament Europejski obchodził 25. rocznicę przyznawanej przezeń Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli. Dla uczczenia tej historycznej chwili Centrum Archiwizacji i Dokumentacji (Cardoc) Parlamentu Europejskiego opublikowało opracowanie zatytułowane „Nagroda im Sacharowa: 25 lat – Parlament Europejski na rzecz wolności myśli”. Ten numer zeszytów Cardoc przedstawia historię Nagrody im. Sacharowa, kandydatów do niej i jej laureatów od momentu stworzenia do chwili obecnej.

Równe szanse: Komisja Praw Kobiet 1979-1999 (nr 10 - 2013)

Ósmym tomem serii zeszytów CARDOC Parlamentem Europejskim uświetnia 10. rocznicę przyjęcia euro (2011 r.) i przedstawia wydarzenia historyczne, które doprowadziły do stworzenia wspólnej waluty. Studium to umożliwia zrozumienie długiego procesu, który doprowadził do integracji walutowej, ale również daje szansę uzmysłowić sobie, jakim wyzwaniom w obecnej sytuacji stawia czoła europejska waluta.

Europa praw: historia karty Unii Europejskiej (nr 9 – 2012)

Przedmiotem tej pracy są najważniejsze etapy w historii powstawania karty. Wyjaśniono w niej również kluczową rolę, jaką karta odgrywa w związku z ochroną podstawowych praw i wolności obywateli Unii Europejskiej.

Długa droga do euro (nr 8 - 2012)

Ósmym tomem serii zeszytów CARDOC Parlamentem Europejskim uświetnia 10. rocznicę przyjęcia euro (2011 r.) i przedstawia wydarzenia historyczne, które doprowadziły do stworzenia wspólnej waluty. Studium to umożliwia zrozumienie długiego procesu, który doprowadził do integracji walutowej, ale również daje szansę uzmysłowić sobie, jakim wyzwaniom w obecnej sytuacji stawia czoła europejska waluta.

Szczegółowy analityczny i cyfrowy spis organów parlamentarnych ds. współpracy na rzecz rozwoju (AKP) - okres poprzedzający przyjęcie pierwszej konwencji z Lomé (1958-1980 (poza serią - 2011)

Ten numer publikacji Hors série [Poza serią] służy przedstawieniu w uporządkowany sposób analizy i opisu działu dotyczącego organów parlamentarnych współpracujących na rzecz rozwoju, w odniesieniu do krajów AKP. W publikacji tej zastosowano jednocześnie metodę historyczną i archiwistyczną i podano w porządku chronologicznym informacje o początkach współpracy między przedstawicielami władzy ze Wspólnoty i ich odpowiednikami z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

Komisje rozwoju (nr 7 - 2010)

Praca ta prezentuje politykę Parlamentu Europejskiego w dziedzinie rozwoju poprzez różnorodne formy stowarzyszeń i współpracy, przez pryzmat pracy komisji parlamentarnych odpowiedzialnych za ten obszar w okresie od 1958 do 1999 r.

Od deklaracji Schumana po narodziny EWWiS: rola Jean'a Monnet'a (nr 6 - 2010)

Studium ma na celu uświetnienie 60. rocznicy deklaracji wygłoszonej w sali zegarowej i oddanie hołdu Jean'owi Monnet, pierwszemu przewodniczącemu Wysokiej Władzy EWWiS, z którego inicjatywy powstała Wspólnota.

Parlament Europejski i zjednoczenie Niemiec (nr 5 - 2009)

Publikacja ta przytacza wydarzenia, które – w następstwie upadku muru berlińskiego – doprowadziły do procesu unifikacji Niemiec i towarzyszyły mu, jak również inicjatywy polityczne Parlamentu Europejskiego w kontekście tego procesu.

Obywatele zwracają się do Parlamentu Europejskiego (nr 4 - 2009)

Badanie to przedstawia działalność Parlamentu Europejskiego, która może być uważana za działalność dodatkową, ale która ma jednak znaczenie z uwagi na to, że przybliża ona instytucji konkretne problemy dotyczące administracji publicznej, z jakimi spotykają się obywatele, w obszarach, za które odpowiedzialna jest Wspólnota.

Droga do wyborów bezpośrednich do Parlamentu Europejskiego (poza serią - 2009)

Opracowanie przedstawia inicjatywy podejmowane przez Parlament Europejski, a wcześniej przez Wspólne Zgromadzenie EWWiS, prowadzące do pierwszych bezpośrednich wyborów parlamentarnych. Starania te doprowadziły ostatecznie do przyjęcia aktu Rady, w którym powielono istotę tekstu zaproponowanego przez Parlament Europejski.

Komisje Wspólnego Zgromadzenia (nr 3 - 2008)

Opracowanie to omawia działania komisji Wspólnego Zgromadzenia EWWiS (lata 1952-1958). Dla każdej z komisji załączono trzy tabele: skład komisji (ze zmianami), wykaz protokołów obrad oraz listę sprawozdań.

Parlament Europejski 50 lat temu (nr 2 – 2008)

W roku 2008 Parlament Europejski obchodził pięćdziesięciolecie swojego istnienia. W ramach uroczystości wydano publikację pt. „Parlament Europejski 50 lat temu”, w której przedstawiono w zarysie strukturę Zgromadzenia Parlamentarnego utworzonego na mocy traktatów rzymskich i opisano jego działalność w początkowym okresie istnienia.

Parlament Europejski i prace Konwencji europejskiej (nr 1 - 2007)

Opracowanie, poprzedzone przedmową sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego oraz uzupełnione listą członków delegacji Parlamentu do Konwentu, ich zdjęciami i cytatami, przedstawia prace Konwentu Europejskiego, które zakończyły się konferencją międzyrządową.

Ku jednolitemu Parlamentowi (poza serią - 2007)

Opracowanie, poprzedzone przedmową przewodniczącego i sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego, obrazuje stanowiska zajmowane przez Wspólne Zgromadzenie EWWiS w ramach negocjacji prowadzących do podpisania Traktatów Rzymskich (Traktat EWG i Euratom). Do opracowania dołączono szereg niepublikowanych dotąd dokumentów.

 
 
 
 
Tools
 
 
Kontakt
 
 • Archiwa Historyczne
 • Robert Schuman Building
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • Od poniedziałku do czwartku: w godz. 9.30–17.30
 • Piątek: w godz. 9.30–12.30