Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)


Uprawnienia budżetowe

 
 

Od czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony Parlament Europejski podejmuje decyzję o całym rocznym budżecie UE wspólnie z Radą Unii Europejskiej i ma w tej kwestii decydujący głos.

 
 
 
  Kliknij, aby uzyskać informacje na temat procedury budżetowej
 
 
 
Wieloletnie ramy finansowe

Decyzje Parlamentu i Rady dotyczące rocznych wpływów i wydatków muszą uwzględniać roczne limity wydatków określone w długookresowym planie finansowym UE – wieloletnich ramach finansowych – negocjowanym co siedem lat.

 
 
Kontrola budżetowa

Za wdrożenie przyjętego budżetu UE odpowiada Komisja Europejska (inne instytucje są odpowiedzialne za swój budżet administracyjny).

Jako instytucja wyłoniona w wyborach bezpośrednich i reprezentująca podatników UE, Parlament Europejski sprawuje demokratyczną kontrolę nad budżetem, aby zapewnić należyte gospodarowanie europejskimi środkami przez Komisję i pozostałe instytucje.

Parlament, zgodnie z zaleceniem Rady Unii Europejskiej, podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium, tj.: ostatecznym zatwierdzeniu wykonania budżetu na dany rok.

Parlament podejmuję tę decyzję po szczegółowym sprawdzeniu przez Komisję Kontroli Budżetowej PE rachunków finansowych Komisji i sprawozdania z jej działalności za dany rok. Uwzględnia przy tym również roczne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego i odpowiedzi Komisji na ewentualne konkretne pytania posłów do PE.

Parlament może również przedstawić Komisji zalecenia dotyczące wykonania budżetu. Na wniosek Parlamentu Komisja składa sprawozdanie z działań podjętych w związku z takimi uwagami.

Procedura kończy się udzieleniem absolutorium, jego przełożeniem na późniejszy termin lub odmową udzielenia absolutorium.

Parlament podstępuje podobnie w przypadku zatwierdzania sprawozdania finansowego innych instytucji, w tym własnego budżetu administracyjnego.