Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Organizacja

 
 
Przewodniczący

Przewodniczący jest wybierany na odnawialny okres dwóch i pół roku, to jest na połowę kadencji Parlamentu. Przewodniczący reprezentuje Parlament Europejski wobec świata zewnętrznego oraz w stosunkach Parlamentu z pozostałymi instytucjami UE.

Przewodniczący nadzoruje funkcjonowanie Parlamentu i jego organów, przewodniczy posiedzeniom plenarnym oraz czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu PE.

Podczas otwarcia każdego posiedzenia Rady Europejskiej przewodniczący Parlamentu przedstawia stanowisko i kwestie zajmujące uwagę Parlamentu związane z punktami porządku obrad i innymi tematami.

Po przyjęciu budżetu Unii przez Parlament przewodniczący podpisuje budżet, umożliwiając jego wykonanie. Przewodniczący PE i przewodniczący Rady podpisują wszystkie akty legislacyjne przyjęte w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

 
 
 
Posłowie
Deputados

W skład Parlamentu Europejskiego wchodzi 751 posłów, wybranych w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Od 1979 r. posłowie do PE są wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich na okres pięciu lat.

Każdy kraj decyduje o kształcie przeprowadzanych u siebie wyborów, ale musi gwarantować równość płci i tajność głosowania. Unijne wybory odbywają się zgodnie z zasadą reprezentacji proporcjonalnej.

Mandaty przydzielane są na podstawie liczby ludności poszczególnych państw członkowskich. Nieco ponad jedną trzecią posłów do PE stanowią kobiety. Posłowie do PE są pogrupowani według podobieństwa poglądów politycznych, a nie narodowości.

 
 
 
Grupy polityczne
Grupy polityczne

Większość posłów do Parlamentu należy do grup politycznych ─ nie zrzeszają się oni na podstawie narodowości, ale przekonań politycznych. W Parlamencie Europejskim istnieje obecnie 8 grup politycznych.

Aby utworzyć grupę polityczną, potrzeba 25 posłów reprezentujących co najmniej jedną czwartą państw członkowskich. Poseł może należeć tylko do jednej grupy politycznej.

Niektórzy posłowie nie przynależą do żadnej grupy politycznej – są to posłowie niezrzeszeni.

 
 
 
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

Każda z grup politycznych zajmuje się samodzielnie swoją organizacją wewnętrzną przez powołanie przewodniczącego (lub dwóch współprzewodniczących w niektórych grupach), prezydium i sekretariatu.

W sali posiedzeń plenarnych miejsca są przydzielane posłom w zależności od ich przynależności politycznej, od lewej strony do prawej, po uzyskaniu zgody przewodniczących grup.

Przed każdym głosowaniem na posiedzeniu plenarnym grupy polityczne analizują sprawozdania opracowane przez komisje parlamentarne i wnoszą poprawki.

Stanowisko przyjęte przez grupę jest ustalane w drodze porozumienia wewnątrz grupy. Na żadnego posła nie można nałożyć obowiązku głosowania w określony sposób.

 
 
 
 
Komisje

Aby przygotować prace Parlamentu Europejskiego podczas posiedzeń plenarnych posłowie są przydzielani do stałych komisji, z których każda specjalizuje się w odrębnej dziedzinie.

Każda z 20 komisji składa się z 25 - 73 posłów i każda posiada przewodniczącego, prezydium i sekretariat Skład polityczny komisji odzwierciedla skład Parlamentu.

Komisje parlamentarne odbywają posiedzenia raz lub dwa razy w miesiącu, w Brukseli, a ich obrady są jawne.

W komisjach parlamentarnych, posłowie opracowują projekty legislacyjne i sprawozdania z własnej inicjatywy, wprowadzają poprawki i głosują nad nimi. Analizują propozycje Komisji i Rady oraz, w razie potrzeby, sporządzają sprawozdania, które są przedstawiane na posiedzeniach plenarnych.

Parlament Europejski może również tworzyć podkomisje i specjalne komisje tymczasowe, które zajmują się konkretnymi problemami, lub komisje śledcze w ramach swoich kompetencji kontrolnych, które służą do badania doniesień o złym stosowaniu unijnych przepisów.

Przewodniczący komisji koordynują prace w ramach Konferencji Przewodniczących Komisji.

 
 
 
Delegacje
As delegações

Delegacje Parlamentu Europejskiego utrzymują stosunki i prowadzą wymianę informacji z parlamentami państw, które nie należą do Unii Europejskiej. Poprzez swoje delegacje Parlament Europejski przyczynia się do reprezentowania Unii Europejskiej na zewnątrz oraz do promowania w krajach trzecich wartości, na jakich opiera się Unia Europejska, a mianowicie: zasad wolności i demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz zasady państwa prawa.

Można wyszczególnić różne rodzaje delegacji: wspólne komisje parlamentarne, komisje współpracy parlamentarnej, inne delegacje międzyparlamentarne i delegacje do wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych.

 
 
 
Organy polityczne

Różne organy polityczne Parlamentu Europejskiego odpowiadają za organizację prac Parlamentu i planowanie legislacyjne oraz za Regulamin i kwestie dotyczące administracji, finansów, personelu i organizacji.

 
 
 
Konferencja Przewodniczących

Konferencja Przewodniczących jest organem politycznym Parlamentu Europejskiego odpowiedzialnym za

  • organizację prac PE i planowanie prac legislacyjnych,
  • określanie kompetencji komisji i delegacji oraz ich składu,
  • kontakty z innymi instytucjami Unii Europejskiej, parlamentami narodowymi i krajami trzecimi.

Konferencja Przewodniczących sporządza kalendarz prac Parlamentu i porządek dzienny sesji miesięcznych oraz dokonuje przydziału miejsc posłów na sali posiedzeń.

W skład Konferencji Przewodniczących wchodzą Przewodniczący Parlamentu oraz przewodniczący grup politycznych. Zasiada w niej również jeden przedstawiciel posłów niezrzeszonych, bez prawa głosu. Konferencja Przewodniczących podejmuje decyzje na zasadzie konsensusu lub głosowania, przy czym oddane głosy waży się według liczby członków każdej grupy politycznej.

Konferencja Przewodniczących wykonuje zadania powierzone jej Regulaminem. Decyduje o organizacji prac Parlamentu Europejskiego i jego organów. Jest organem konsultacyjnym we wszystkich kwestiach dotyczących planowania prac legislacyjnych oraz kontaktów z innymi organami i instytucjami Unii Europejskiej. Posiedzenia Konferencji Przewodniczących odbywają się na ogół dwa razy w miesiącu i nie są jawne.

Protokoły obrad Konferencji Przewodniczących są tłumaczone na wszystkie języki urzędowe, drukowane i doręczane wszystkim posłom. Każdy poseł może składać pytania dotyczące działalności Konferencji Przewodniczących.

Daje możliwość wszystkim posłom do wymiany poglądów poza obradami plenarnymi z zaproszoną osobistością i do poznania w pierwszej kolejności projektów przedstawianych przez Komisję Europejską.

 
 
Prezydium

Prezydium jest ustawowym organem zarządzającym Parlamentu Europejskiego. Jest odpowiedzialne za opracowanie wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu Europejskiego oraz regulację wszystkich kwestii administracyjnych, kadrowych i organizacyjnych.

W skład Prezydium Parlamentu wchodzą Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, czternastu wiceprzewodniczących i pięciu kwestorów wybieranych przez Parlament na okres dwóch i pół roku z możliwością przedłużenia. Podczas obrad Prezydium, w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego. Kwestorzy posiadają w Prezydium głos doradczy.

Prezydium wykonuje liczne zadania administracyjne i finansowe wewnątrz Parlamentu. Jest odpowiedzialne za wszelkie kwestie dotyczące wewnętrznej organizacji Parlamentu. Reguluje kwestie wniosków dotyczących przebiegu posiedzeń, może udzielić zgody na organizację posiedzeń komisji lub delegacji poza ich zwykłymi miejscami pracy oraz przygotowuje wstępny projekt preliminarza budżetowego Parlamentu. Mianuje Sekretarza Generalnego Parlamentu, który jest odpowiedzialny za kierowanie służbami administracyjnymi Parlamentu oraz ustala skład i organizację Sekretariatu Generalnego. Posiedzenia Prezydium odbywają się na ogół dwa razy w miesiącu.

Protokoły obrad Prezydium są tłumaczone na wszystkie języki urzędowe, drukowane i doręczane wszystkim posłom. Każdy poseł może składać pytania dotyczące działalności Prezydium.

Prezydium decyduje o środkach przyznawanych partiom politycznym reprezentowanym w Parlamencie Europejskim.

 
 
Kolegium Kwestorów

Kolegium Kwestorów jest organem Parlamentu Europejskiego odpowiedzialnym za sprawy administracyjne i finansowe bezpośrednio dotyczące posłów i ich warunków pracy.

W Prezydium zasiada pięciu kwestorów. Po wyborze Przewodniczącego i 14 wiceprzewodniczących Parlament Europejski przystępuje do wyborów kwestorów. Kwestorzy są wybierani w głosowaniu tajnym większością głosów w trzech turach: w dwóch pierwszych turach wymagana jest bezwzględna większość oddanych głosów, a w ostatniej turze wystarczy zwykła większość głosów. Kwestorzy sprawują mandat przez dwa i pół roku oraz posiadają głos doradczy w Prezydium.

Kwestorzy są odpowiedzialni za prowadzenie spraw administracyjnych i finansowych bezpośrednio dotyczących posłów takich jak np. udostępnianie infrastruktury i ogólnych usług. Mogą przedstawiać propozycje zmian lub nowego zredagowania tekstów dotyczących wszystkich przepisów uchwalanych przez Prezydium. Posiedzenia kwestorów odbywają się na ogół raz w miesiącu.

Każdy poseł może składać pytania dotyczące działalności kwestorów.

 
 
Konferencja Przewodniczących Komisji

Konferencja Przewodniczących Komisji jest organem politycznym Parlamentu Europejskiego, który zapewnia lepszą współpracę między różnymi komisjami parlamentarnymi.

Konferencja Przewodniczących Komisji składa się z przewodniczących wszystkich komisji stałych oraz tymczasowych. Konferencja wybiera swojego przewodniczącego. Konferencja Przewodniczących Komisji zbiera się na ogół jeden raz w miesiącu, w Strasburgu, podczas sesji plenarnych.

Konferencja Przewodniczących Komisji może przekazywać Konferencji Przewodniczących zalecenia dotyczące prac komisji oraz ustalania porządku dziennego sesji miesięcznych. Może również doradzać Konferencji Przewodniczących w przypadku sporu kompetencyjnego między dwiema komisjami. Prezydium i Konferencja Przewodniczących mogą przekazać niektóre zadania Konferencji Przewodniczących Komisji.

 
 
Konferencja Przewodniczących Delegacji

Konferencja Przewodniczących Delegacji, organ polityczny Parlamentu Europejskiego, bada okresowo wszystkie kwestie dotyczące właściwego działania delegacji międzyparlamentarnych i delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych.

Konferencja Przewodniczących Delegacji składa się z przewodniczących wszystkich stałych delegacji międzyparlamentarnych. Konferencja wybiera swojego przewodniczącego.

Konferencja Przewodniczących Delegacji może przekazywać Konferencji Przewodniczących zalecenia dotyczące prac delegacji. Konferencja Przewodniczących Delegacji sporządza projekt kalendarza rocznego prac, spotkań międzyparlamentarnych oraz posiedzeń wspólnych komisji parlamentarnych. Prezydium i Konferencja Przewodniczących mogą przekazać niektóre zadania Konferencji Przewodniczących Delegacji.

 
 
Grupa sterująca ds. Brexitu

Grupa sterująca ds. Brexitu, która działa pod egidą Konferencji Przewodniczących, ma za zadanie koordynowanie i przygotowywanie obrad, rozważań i rezolucji na temat wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Zastępca sekretarza generalnego wspiera prace grupy sterującej ds. Brexitu.

 
 
 
 
Zespoły międzypartyjne

Posłowie wszystkich grup politycznych i członkowie wszystkich komisji mogą tworzyć intergrupy w celu prowadzenia nieformalnej wymiany poglądów na określone tematy i wspierania kontaktów między posłami a społeczeństwem obywatelskim.

Intergrupy nie są organami Parlamentu i w związku z tym nie mogą wypowiadać się w jego imieniu.

Intergrupy podlegają przepisom wewnętrznym przyjętym przez Konferencję Przewodniczących dnia 16 grudnia 1999 r. (po raz ostatni zmienionym dnia 11 września 2014 r.), w których określono warunki tworzenia intergrup na początku każdej kadencji parlamentarnej oraz zasady prowadzenia przez nie działalności.

Przewodniczący intergrup mają obowiązek składania oświadczeń dotyczących wszelkiego wsparcia, finansowego lub rzeczowego, zgodnie z tymi samymi kryteriami, które mają zastosowanie do poszczególnych posłów. Oświadczenia muszą być uaktualniane co roku i są one wprowadzane do rejestru publicznego prowadzonego przez kwestorów.

 
 
Lista zespołów międzypartyjnych

Na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2014 r. Konferencja Przewodniczących zatwierdziła poniższą listę intergrup, które zostaną utworzone w trakcie obecnej kadencji Parlamentu:

Nazwa Dokumentacja (pdf)
Aktywne starzenie się, solidarność międzypokoleniowa i polityka rodzinna Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Walka z rasizmem i różnorodność Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Różnorodność biologiczna, tereny wiejskie, łowiectwo i rybołówstwo rekreacyjne Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Prawa dzieci Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Zmiana klimatu, zrównoważony rozwój i różnorodność biologiczna Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Wspólne zasoby i usługi publiczne Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Sektor kreatywny Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Agenda cyfrowa Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Niepełnosprawność Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Skrajne ubóstwo i prawa człowieka Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Rozwój turystyki w Europie, dziedzictwo kulturowe, Droga św. Jakuba i inne europejskie szlaki kulturowe Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Wolność religii i przekonań i tolerancja religijna Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Integralność – przejrzystość, walka z korupcją i zorganizowaną przestępczością Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Prawa lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych – LGBTI Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Długoterminowe inwestycje i reindustrializacja Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Obszary wiejskie, górskie i oddalone Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Morza, rzeki, wyspy i regiony przybrzeżne Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
MŚP – Małe i średnie przedsiębiorstwa Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Przestrzeń powietrzna i kosmiczna Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Gospodarka społeczna, przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, przedsiębiorczość społeczna i trzeci sektor Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Sport Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Związki zawodowe Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Tradycyjne mniejszości, społeczności narodowe i języki Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Obszary miejskie Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Dobrostan i ochrona zwierząt Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Sahara Zachodnia Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Sektor wina, napojów alkoholowych i artykułów żywnościowych wysokiej jakości Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych
Kwestie dotyczące młodzieży Lista członków
Oświadczenie o korzyściach finansowych

 
 
 
Sala posiedzeń w 360°

Wirtualna wycieczka po sali posiedzeń plenarnych.

 
 
 
Regulamin

rtykuł 232 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że Parlament Europejski przyjmuje swój Regulamin. Regulamin ten jest zbiorem wewnętrznych zasad organizacji i działania Parlamentu.

 
 
 
Jak to działa: Parlament Europejski.
 

Jak to działa: Parlament Europejski.