Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Budżet Parlamentu Europejskiego

 
 

Budżet Parlamentu finansuje instytucję liczącą 751 posłów i pracującą w 24 językach urzędowych. Budżet Parlamentu Europejskiego stanowi około jednego procenta ogólnego budżetu Unii Europejskiej, lub inaczej: jedną piątą całkowitych kosztów administracyjnych wszystkich instytucji unijnych.

Budżet PE na rok 2014 wynosi blisko 1,756 mld euro, z czego 35 proc. przeznaczone jest na pracowników, głównie na wynagrodzenia dla 6000 osób pracujących w administracji oraz – w mniejszym stopniu – w grupach politycznych. Z tego samego źródła finansowane są tłumaczenia ustne i pisemne oraz podróże służbowe.

Ponieważ Parlament jest instytucją wybieraną demokratycznie i zaangażowaną w ustanawianie praw wiążących dla wszystkich państw członkowskich, znaczący odsetek osób pracujących w PE na stałe, na czas określony i na zlecenia zajmuje się pisemnym i ustnym tłumaczeniem obrad Parlamentu, aby były one zrozumiałe i dla posłów, i dla obywateli.

Około 27 proc. budżetu na 2014 r. przeznaczone jest na wydatki posłów, w tym koszty podróży, prowadzenia biur i wynagrodzenia asystentów.

Wydatki na budynki Parlamentu stanowią 11 proc. budżetu na 2014 r. W tej kwocie mieszczą się koszty wynajmu, budowy, utrzymania, bezpieczeństwa i eksploatacji obiektów w trzech miejscach pracy Parlamentu: Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu oraz wydatki na prowadzenie biur informacyjnych w 28 państwach członkowskich.

Wydatki administracyjne (np. związane z infrastrukturą informatyczną i telekomunikacyjną) oraz na politykę informacyjną pochłoną 21 proc. budżetu. Działalność grup politycznych to dalsze 6 proc. budżetu.

Procedura budżetowa PE rozpoczyna się zwykle w lutym od projektu Sekretarza Generalnego dotyczącego najważniejszych celów oraz środków potrzebnych na następny rok. Na tej podstawie Prezydium Parlamentu przyjmuje tzw. wstępny projekt preliminarza budżetowego i przedkłada go Komisji Budżetowej.

Jeden z członków tej komisji sporządza sprawozdanie, nad którym komisja następnie głosuje. Przedstawione są tam priorytety przyszłej działalności Parlamentu oraz propozycje kwot budżetu. Na podstawie tego sprawozdania Parlament uchwala preliminarz budżetowy podczas posiedzenia plenarnego, zwykle w maju. Preliminarz ten zostaje następnie wcielony do projektu budżetu UE, który jest przedmiotem poprawek i zostaje przyjęty przez zgromadzenie plenarne Parlamentu najpóźniej w grudniu.