Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Budżet: W jaki sposób Parlament optymalnie wykorzystuje swoje roczne środki finansowe

 
 

Parlament jest w stanie wspierać prace swych 751 posłów i działać w 24 różnych językach dzięki swojemu rocznemu budżetowi. Stanowi on jedną piątą ogółu wydatków administracyjnych wszystkich instytucji UE, co z kolei stanowi zaledwie 1,2 % budżetu ogólnego UE. Większość środków finansowych UE inwestuje się bezpośrednio w państwach członkowskich.

 
Do czego wykorzystywany jest budżet Parlamentu?

Budżet Parlamentu na 2017 r. wynosi 1,9 mld EUR. Wydatki na pracowników stanowią 44% budżetu, głównie na wynagrodzenia dla 6000 urzędników pracujących dla Parlamentu i grup politycznych. Pokrywają one również koszty tłumaczeń ustnych i koszty podróży służbowych pracowników.

Ponieważ Parlament reprezentuje obywateli we wszystkich państwach członkowskich, ważne jest, by każdy mógł śledzić jego prace w swym własnym języku. W związku z tym wielu pracowników stałych, czasowych oraz niezależnych pracuje nad tłumaczeniami pisemnymi dokumentów lub tłumaczy posiedzenia PE we wszystkich 24 językach urzędowych UE.

Około 22% budżetu na 2017 r. wykorzystywane jest na pokrycie wydatków posłów, w tym kosztów podróży, prowadzenia biur i wynagrodzenia asystentów.

Wydatki na budynki Parlamentu stanowią 14% budżetu na 2017 r. Kwota ta obejmuje koszty wynajmu, budowy, utrzymania, bezpieczeństwa i eksploatacji obiektów w trzech miejscach pracy Parlamentu: Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu oraz wydatki na prowadzenie biur informacyjnych w 28 państwach członkowskich.

Wydatki na politykę informacyjną oraz wydatki administracyjne (np. związane z infrastrukturą informatyczną i telekomunikacyjną) wyniosą w 2017 r. 17% budżetu. Działalność grup politycznych pochłonie dalsze 6% budżetu.

 
W jaki sposób ustalany jest budżet?

Procedura sporządzania budżetu Parlamentu zazwyczaj rozpoczyna się w lutym. Sekretarz generalny przedstawia wniosek określający priorytety i zasoby na kolejny rok. Prezydium, w skład którego wchodzi przewodniczący i 14 wiceprzewodniczących, wykorzystuje wniosek jako podstawę do przyjęcia wstępnego projektu preliminarza, który następnie przedkłada Komisji Budżetowej.

Jeden z członków komisji – zwany sprawozdawcą ds. budżetu – zostaje wyznaczony do sporządzenia sprawozdania przedstawiającego priorytety prac Parlamentu i propozycje kwot pieniędzy, jakie należy na nie przeznaczyć. Najpierw Komisja Budżetowa przeprowadza głosowanie nad sprawozdaniem, a następnie wszyscy posłowie głosują nad nim podczas sesji plenarnej, zazwyczaj w maju. Preliminarz jest następnie włączany do projektu budżetu UE na następny rok, do którego posłowie wprowadzają zmiany i który przyjmują najpóźniej podczas sesji plenarnej w grudniu.