Prezentacja

Celem not faktograficznych jest przedstawienie ogólnego zarysu integracji europejskiej oraz roli Parlamentu Europejskiego w tym procesie.

 

Noty te powstały w 1979 r. przy okazji pierwszych bezpośrednich wyborów do Parlamentu. Mają na celu proste, zwięzłe, a jednocześnie dokładne przedstawienie przeciętnemu odbiorcy ogólnego zarysu funkcjonowania instytucji i kształtowania polityki Unii Europejskiej oraz roli, jaką Parlament Europejski odgrywa w tym zakresie.

Noty faktograficzne są pogrupowane w sześciu następujących rozdziałach:

  • System funkcjonowania Unii Europejskiej , który dotyczy historii UE, systemu prawnego, instytucji i organów, procedur podejmowania decyzji oraz finansowania;
  • Europa obywateli , który opisuje prawa jednostki i prawa zbiorowe;
  • Rynek wewnętrzny , który wyjaśnia zasady i wdrażanie rynku wewnętrznego;
  • Unia gospodarcza i monetarna , który przedstawia zarys kontekstu UGM i wyjaśnia mechanizm koordynacji polityki gospodarczej i nadzoru nad nią;
  • Sektorowe strategie polityczne , który opisuje sposoby kształtowania przez UE poszczególnych wewnętrznych strategii politycznych;
  • Stosunki zewnętrzne UE , który obejmuje politykę zagraniczną, bezpieczeństwo i obronność, handel, rozwój, prawa człowieka i demokrację, a także rozszerzenie i stosunki UE z krajami spoza bezpośredniego sąsiedztwa.

Noty faktograficzne są dostępne z powyższego menu po kliknięciu na tytuł rozdziału. Po otwarciu jednej noty można w ten sam sposób otworzyć pozostałe dokumenty w danej sekcji za pomocą menu w prawej kolumnie. Teksty można także pobrać w formacie PDF.

Wersja internetowa, którą tu udostępniamy, jest systematycznie przeglądana i aktualizowana przez cały rok, gdy tylko Parlament Europejski zajmuje ważne stanowisko lub przyjmuje ważną strategię polityczną.

Noty faktograficzne są sporządzane przez departamenty tematyczne oraz Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego w 23 językach .

Wszelkie pytania można kierować do Działu ds. Koordynacji Działań Redakcyjnych i Komunikacyjnych (e-mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu).