Prezentacja

Celem dokumentów informacyjnych jest przedstawienie ogólnego zarysu integracji europejskiej oraz roli Parlamentu Europejskiego w tym procesie.

Dokumenty te powstały w 1979 r. w związku z pierwszymi bezpośrednimi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Od tamtej pory są systematycznie aktualizowane i zmieniane. Mają one na celu proste i zwięzłe przedstawienie przeciętnemu odbiorcy zarysu informacji dotyczących instytucji i polityki Unii Europejskiej oraz roli, jaką Parlament Europejski odgrywa w tym zakresie. Teksty pogrupowano w sześciu głównych blokach tematycznych, a mianowicie:

  • System funkcjonowania Unii Europejskiej,
  • Europa obywateli,
  • Rynek wewnętrzny,
  • Unia gospodarcza i monetarna,
  • Sektorowe strategie polityczne,
  • Stosunki zewnętrzne UE.

Dzięki swojej syntetycznej, lecz pełnej i ścisłej formie, dokumenty informacyjne mogą być również bardzo przydatne dla wielu pracowników, urzędników czy studentów zainteresowanych sprawami europejskimi.

Czytelnicy, którzy chcieliby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na dany temat, mogą skorzystać z odsyłaczy do specjalistycznych opracowań Parlamentu Europejskiego, w tym dokumentów badawczych publikowanych przez departamenty tematyczne i dostępnych na stronie „Studia i ekspertyzy”.

Wersja internetowa, którą tu udostępniamy, jest systematycznie przeglądana i aktualizowana przez cały rok, gdy tylko Parlament Europejski zajmuje ważne stanowisko lub przyjmuje ważną strategię.

Wersja ta jest dostępna w 23 językach.

Oprócz tego na początku 2014 r. Urząd Publikacji wyda dokumenty informacyjne w wersji papierowej.

Egzemplarz tego wydania można zamówić na stronie internetowej Urzędu Publikacji pod adresem: http://bookshop.europa.eu.

Dział koordynacji działalności wydawczej i komunikacyjnej
e-mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu