Wprowadzenie

Idea not faktograficznych zrodziła się w 1979 r. przy okazji pierwszych bezpośrednich wyborów do Parlamentu. Mają one prosto, zwięźle i dokładnie przedstawiać przeciętnemu odbiorcy ogólny zarys funkcjonowania instytucji i kształtowania polityki Unii Europejskiej oraz roli, jaką Parlament odgrywa w tym zakresie.

Noty faktograficzne są pogrupowane w pięciu rozdziałach.

  • Rozdział pt. „System funkcjonowania Unii Europejskiej” zawiera opis historii UE i kolejnych traktatów, systemu prawnego, procedur podejmowania decyzji, instytucji i organów oraz finansowania.
  • Rozdział pt. „Gospodarka, nauka i jakość życia” wyjaśnia zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego, ochrony konsumentów i zdrowia publicznego; zawiera opis szeregu strategii politycznych UE takich jak polityka społeczna, polityka w dziedzinie zatrudnienia, przemysłu, badań naukowych, energii i ochrony środowiska naturalnego; przedstawia zarys kontekstu unii gospodarczej i walutowej (UGW), a także wyjaśnia mechanizm koordynacji polityki konkurencji, polityki podatkowej i polityki gospodarczej oraz nadzoru nad tymi obszarami.
  • W rozdziale pt. „Spójność, wzrost gospodarczy i miejsca pracy” objaśniono, w jaki sposób UE zajmuje się poszczególnymi wewnętrznymi strategiami politycznymi, takimi jak: polityka regionalna i polityka spójności, rolnictwo i rybołówstwo, transport i turystyka, kultura, edukacja i sport.
  • Obywatele: prawa podstawowe, bezpieczeństwo i sprawiedliwość” to rozdział zawierający opis praw jednostki i praw zbiorowych, w tym Karty praw podstawowych, oraz wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w tym imigracji i azylu, a także współpracy sądowej.
  • W rozdziale pt. „Stosunki zewnętrzne UE” przedstawiono zarys polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, a także zewnętrznych stosunków handlowych i polityki na rzecz rozwoju; propagowania praw człowieka i demokracji; rozszerzenia UE i stosunków Unii z krajami spoza bezpośredniego sąsiedztwa.

Noty faktograficzne – sporządzane przez departamenty tematyczne oraz Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego – są dostępne w 23 językach. Wersja internetowa jest systematycznie przeglądana i aktualizowana przez cały rok, gdy tylko Parlament Europejski zajmuje ważne stanowisko lub przyjmuje ważną strategię polityczną.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Działu ds. Koordynacji Działań Redakcyjnych i Komunikacyjnych (e-mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu).