Petiţii

 
Unul dintre drepturile fundamentale ale cetăţenilor europeni:

Orice cetăţean, în mod individual sau în asociere cu alte persoane, îşi poate exercita oricând dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European, în conformitate cu articolul 227 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

 

Orice cetăţean al Uniunii Europene sau rezident al unui stat membru are dreptul, în mod individual sau în asociere cu alte persoane, să adreseze petiţii Parlamentului European în legătură cu un subiect care face parte din domeniile de activitate ale Uniunii Europene şi care îl priveşte în mod direct. De asemenea, orice societate, organizaţie sau asociaţie cu sediul în Uniunea Europeană îşi poate exercita dreptul de a adresa petiţii, acesta fiind garantat prin Tratat.

Petiţia poate fi redactată sub formă de plângere sau de cerere şi poate avea ca obiect chestiuni de interes public sau privat.

Petiţia poate consta într-o cerere individuală, o plângere, o sesizare referitoare la aplicarea dreptului comunitar sau un apel adresat Parlamentului European pentru a lua poziţie într-o anumită chestiune. Astfel de petiţii îi oferă Parlamentului European posibilitatea de a atrage atenţia asupra oricărei încălcări a drepturilor unui cetăţean european de către un stat membru, de către autorităţile locale sau orice altă instituţie.

 
 
Proceduri de adresare a unei petiţii Parlamentului European:
 
Cine poate adresa o petiţie şi ce subiecte pot fi abordate?
Cine poate adresa petiţii?

Are dreptul de a adresa petiţii:

 • orice cetăţean al Uniunii Europene,
 • orice rezident al unui stat membru al Uniunii Europene,
 • orice membru al unei asociaţii, societăţi, organizaţii (persoană fizică sau juridică) cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene.
Ce subiecte pot fi abordate în petiţia dumneavoastră?

Subiectul petiţiei trebuie să ţină de domeniile de competenţă sau de interes ale Uniunii Europene, precum:

 • drepturile dumneavoastră, ca cetăţean european, aşa cum sunt stabilite în tratate,
 • aspecte legate de mediu,
 • protecţia consumatorului,
 • libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi serviciilor şi piaţa internă,
 • aspecte legate de ocuparea forţei de muncă şi politica socială,
 • recunoaşterea calificărilor profesionale,
 • alte aspecte legate de punerea în aplicare a dreptului comunitar.

Notă importantă: Simplele solicitări de informaţii şi comentariile generale pe marginea politicii UE nu sunt de competenţa Comisiei pentru petiţii.

În ce limbă trebuie redactată petiţia?

Petiţia trebuie redactată într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi:
 • TFUE: articolul 227
 • Regulamentul de procedură: articolele 201 şi 202
 
 
Ce măsuri se iau în cazul petiţiilor admisibile?

Dacă petiţia dumneavoastră ţine de unul dintre domeniile de activitate ale Uniunii Europene, aceasta este, de regulă, declarată admisibilă de către Comisia pentru petiţii, care va decide apoi ce tip de măsuri trebuie luate, în conformitate cu Regulamentul de procedură.

Comisia pentru petiţii vă va informa cât de curând posibil după ce se ia o decizie, oricare ar fi aceasta.

Comisia pentru petiţii poate, după caz:

 • să solicite Comisiei Europene să efectueze o anchetă preliminară şi să-i furnizeze informaţii referitoare la respectarea legislaţiei comunitare în domeniu sau să contacteze SOLVIT,
 • să înainteze petiţia altor comisii ale Parlamentului European, pentru informare sau pentru ca acestea să ia măsuri (de exemplu, o comisie poate ţine seama de o petiţie în cadrul activităţilor sale legislative),
 • să elaboreze şi să înainteze un raport complet Parlamentului European, în anumite cazuri excepţionale, pentru ca acesta să îl supună votului în şedinţă plenară, sau să efectueze o vizită de informare în ţara sau regiunea în cauză şi să emită un raport al comisiei care să conţină observaţiile şi recomandările sale,
 • sau să ia orice altă măsură considerată adecvată pentru a încerca să soluţioneze problema sau să ofere un răspuns adecvat petiţionarului.

Comisia pentru petiţii se reuneşte, de regulă, în fiecare lună, cu excepţia lunii august, când Parlamentul European se află în vacanţă. Comisia este asistată, în activitatea sa, de un secretariat permanent care gestionează procesul de petiţionare, are un rol consultativ şi pregăteşte şedinţele comisiei. Pentru rezolvarea problemelor ridicate de petiţionari, Comisia pentru petiţii a Parlamentului European poate încerca să coopereze cu autorităţile naţionale sau locale din statele membre. Prin urmare, detaliile legate de petiţii pot fi comunicate acestor autorităţi, cu excepţia cazului în care petiţionarul se opune în mod explicit. Cu toate acestea, Comisia pentru petiţii nu poate trece peste deciziile luate de autorităţile competente din statele membre. Deoarece Parlamentul European nu este o autoritate judiciară, el nu poate pronunţa sentinţe şi nici revoca hotărâri ale instanţelor judecătoreşti din statele membre. Petiţiile trimise în acest scop sunt declarate inadmisibile.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi:
 
 
Inadmisibilitatea, publicarea petiţiilor
Inadmisibilitatea unei petiţii

În cazul în care petiţia dumneavoastră nu se încadrează în domeniile de activitate ale Uniunii Europene, ea va fi declarată inadmisibilă. Acest lucru se poate întâmpla din cauza faptului că subiectul ţine, în mod evident, de responsabilitatea şi competenţa statelor membre.

Petiţiile declarate inadmisibile de către Comisia pentru petiţii se arhivează fără a mai fi luate alte măsuri. Comisia vă va informa totuşi cu privire la decizia sa.

În funcţie de subiectul petiţiei dumneavoastră, Comisia pentru petiţii vă poate sugera să vă adresaţi unui alt organism, care nu aparţine Uniunii Europene (de exemplu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului) sau unei autorităţi naţionale (de exemplu, avocatul poporului sau comisiile pentru petiţii din cadrul parlamentelor statelor membre).

Vă rugăm să reţineţi faptul că problemele legate de administrarea defectuoasă în cadrul instituţiilor sau organismelor Uniunii Europene trebuie adresate Ombudsmanului European.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi:
Publicarea petiţiilor

Numărul petiţiei şi numele autorului (în cazul unei petiţii colective, numele autorului principal) şi numărul atribuit unei petiţii sunt consemnate într-un registru în ordinea în care acestea au fost primite şi sunt anunţate în cadrul şedinţelor plenare ale Parlamentului European. Aceste comunicări sunt menţionate în procesul-verbal al şedinţei plenare în care au fost anunţate. Petiţionarii sunt informaţi despre publicarea acestor procese-verbale în Jurnalul Oficial. Anumite detalii, inclusiv numele petiţionarului şi numărul petiţiei sunt, prin urmare, disponibile pe internet. Acest lucru are implicaţii în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal şi de aceea li se atrage atenţia petiţionarilor, în mod deosebit, asupra acestui fapt. Dacă, în calitate de petiţionar, doriţi ca numele dumneavoastră să nu fie făcut public, Parlamentul European vă va respecta această dorinţă, dar o astfel de solicitare trebuie făcută clar şi explicit în petiţia dumneavoastră. În mod similar, dacă doriţi ca petiţia dumneavoastră să fie tratată în mod confidenţial, trebuie să specificaţi clar acest lucru. Comisia acordă importanţă transparenţei reuniunilor sale, care pot fi transmise pe internet. Prin urmare, lucrările pot fi urmărite de pe orice calculator normal, prin intermediul site-ului PE. Reuniunile comisiei sunt publice iar petiţionarii pot asista la ele dacă solicită acest lucru, dacă şi atunci când petiţia lor este discutată.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi:
 
 
 
 
Tools
 
 
Cum trebuie să arate o petiţie?
 

Există două modalităţi de a adresa o petiţie:

 • prin poştă,
 • pe cale electronică (cu ajutorul formularului electronic).

Petiţia trebuie să fie cuprinzătoare şi să includă toate elementele pertinente referitoare la subiectul abordat, dar să evite detaliile inutile. Ea trebuie redactată clar şi lizibil şi poate fi însoţită de un rezumat.

prin poştă:

În cazul în care doriţi să adresaţi o petiţie în format tipărit, nu trebuie să completaţi niciun formular şi nici să respectaţi un format standard.

Totuşi, petiţia trebuie să respecte următoarele condiţii:

 • să cuprindă numele, naţionalitatea şi domiciliul dumneavoastră stabil (în cazul unei petiţii colective, aceasta trebuie să cuprindă numele, naţionalitatea şi domiciliul stabil al persoanei care o adresează sau, cel puţin, al primului semnatar);
 • să fie semnată.

Petiţia dumneavoastră poate avea anexe constând, în special, în copii ale documentelor justificative de care dispuneţi.

Petiţia trebuie expediată la:

 • Parlement européen
 • Le Président du Parlement européen
 • Rue Wiertz
  B-1047 Bruxelles
 
 
pe cale electronică (cu ajutorul formularului electronic):

Dacă doriţi să adresaţi o petiţie pe cale electronică, trebuie:

 • să citiţi, pe site-ul Parlamentului European, informaţiile şi instrucţiunile privind petiţiile şi apoi
 • să completaţi formularul afişat pe internet şi să apăsaţi pe butonul „Trimite”.

De îndată ce aţi expediat petiţia dumneavoastră pe cale electronică, veţi primi o confirmare de primire pe aceeaşi cale.

Petiţia dumneavoastră va fi înaintată Comisiei pentru petiţii, care are responsabilitatea de a gestiona procesul de petiţionare şi de a formula recomandări şi concluzii referitoare la fiecare petiţie în parte. Petiţiile care sunt depuse dar care conţin un limbaj ofensator sau al căror subiect este lipsit de pertinenţă nu vor fi examinate de comisie şi nu li se va da un răspuns.

Comisia pentru petiţii va trimite prin poştă toată corespondenţa ulterioară privind măsurile luate în urma petiţiei.

În cazul în care doriţi să însoţiţi petiţia dumneavoastră de informaţii suplimentare sau documente justificative, vă rugăm să le expediaţi prin poştă, menţionând totodată numărul petiţiei, la următoarea adresă:

 • Parlement européen
 • Commission des pétitions
 • Secrétariat
 • Rue Wiertz
  B-1047 Bruxelles
 
 
 
 

Comisia pentru petiţii este compusă din 34 de membri şi este condusă de un preşedinte şi 4 vicepreşedinţi.