Contracte atribuite

 
Informații generale privind contractele atribuite

Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene stabilește printre principiile de execuție a bugetului și pe cel al transparenței, principiu evocat, sub diverse forme, în tot cuprinsul Regulamentului financiar și al normelor de aplicare a acestuia, prin diferite dispoziții care asigură o publicare adecvată (mai ales ex-post) a informațiilor privind execuția bugetului.

Noul Regulament financiar

În 2012 au fost adoptate un nou Regulament financiar și normele de aplicare a acestuia, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013.

Contractele atribuite până în 2012 inclusiv s-au aflat sub incidența vechiului regulament financiar și a normelor de aplicare a acestuia.

În ceea ce privește regulile privind publicarea informațiilor, noutatea din 2013 va consta în publicarea pe site a unei noi categorii de destinatari ai fondurilor (sumele plătite efectiv) (articolul 35 din Regulamentul financiar).

De altfel, pentru a respecta legislația în materie de protecție a datelor cu caracter personal (articolul 35 din Regulamentul financiar și articolul 21 din normele de aplicare), Parlamentul publică contractele atribuite în ultimele două exerciții).

Datele mai vechi vor fi comunicate, la cerere, de direcțiile generale competente și cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 45/2001 (a se vedea avizul juridic de pe acest site).

Publicarea informațiilor privind contractele atribuite în 2011 și 2012

În ceea ce privește contractele atribuite până în 2012 inclusiv, în conformitate cu articolele 118 și 119 din vechile norme de aplicare a Regulamentului financiar (articolele 123 și 124 din noile norme de aplicare), instituția are obligația de a publica anual o serie de informații privind atribuirea contractelor în Jurnalul Oficial și/sau pe site-ul său internet, în funcție de situație. În această privință, este util să reamintim că un contract se consideră „atribuit” atunci când există un prim angajament juridic, și anume, atunci când a fost semnat primul contract (inclusiv contractul-cadru).

În conformitate cu articolul 118 din vechile normele de aplicare (articolul 123 din noile norme de aplicare), dispozițiile privind măsurile de publicare ex-post a informațiilor privind contractele reglementate de Directiva 2004/18/CE stipulează că anunțul de atribuire trebuie transmis Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene în termen de 48 de zile calendaristice de la data încheierii procedurii, adică de la data semnării contractului sau a contractului-cadru.

Oficiului pentru Publicații i se transmite un anunț de atribuire și pentru un contract sau un contract-cadru cu o valoare mai mare sau egală cu pragurile fixate la articolul 158 (articolul 170 din noile norme de aplicare) care a fost atribuit în urma unei proceduri negociate fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Termenul pentru trimiterea anunțului în cauză trebui să fie suficient pentru ca publicarea să intervină înainte de semnarea contractului sau a contractului-cadru, în conformitate cu condițiile și normele prevăzute la articolul 158a alineatul (1) [noul articol 171 alineatul (1)].

În plus, informațiile referitoare la contractanții care au încheiat contracte specifice pe baza unor contracte-cadru și la valoarea contractelor specifice în cauză se publică, pentru fiecare exercițiu financiar, pe site-ul internet al autorității contractante, cel târziu la data de 30 iunie a exercițiului următor. Această dispoziție se aplică exclusiv procedurilor lansate după 1 mai 2007. Publicarea se face în cazul în care pragurile menționate la articolul 158 (articolul 170 din noile norme de aplicare) sunt depășite ca urmare a încheierii unui contract specific sau din cauza volumului cumulat al contractelor specifice.

La 31 decembrie 2012, pragurile menționate la articolul 158 (articolul 170 din noile norme de aplicare) erau următoarele:

  • 130 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de bunuri și de servicii prevăzute în anexa II A la Directiva 2004/18/CE, cu excepția contractelor de achiziții publice de servicii de cercetare și de dezvoltare prevăzute în categoria 8 din anexa în cauză;
  • 200 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de servicii prevăzute în anexa II B la Directiva 2004/18/CE și pentru contractele de achiziții publice de servicii de cercetare și de dezvoltare prevăzute în categoria 8 din anexa II A la Directiva 2004/18/CE;
  • 5 000 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de lucrări.

În conformitate cu articolul 119 din vechile norme de aplicare (articolul 103 din noul Regulament financiar și articolul 124 din noile norme de aplicare) privind publicarea ex-post a informațiilor referitoare la contractele nereglementate de Directiva 2004/18/CE și la contractele menționate în anexa II B la directiva în cauză, contractele „.../... sunt publicate prin mijloacele adecvate.../...”. Măsurile de publicare includ, printre altele, publicarea anuală a listei contractanților, „cu menționarea obiectului și valorii contractelor atribuite, […] în cazul contractelor cu o valoare mai mare de 25 000 EUR. .../...”. Cu toate acestea, articolul 124 din noile norme de aplicare prevede următoarele: „Informațiile privind contractele cu o valoare mai mare decât suma menționată la articolul 137 alineatul (2) sunt publicate pe site-ul instituției până cel târziu la data de 30 iunie a următorului exercițiu financiar.” Suma indicată la articolul 137 alineatul (2) este de 15 000 EUR. Publicarea este organizată după cum urmează:

Publicarea în JOUE, după transmiterea la Oficiul pentru Publicații, cel târziu la 30 iunie a exercițiului următor, a informațiilor privind contractele atribuite de către Parlamentul European în exercițiul precedent cu o valoare mai mare decât valoarea prevăzută la articolul 128 alineatul (1) din vechile norme de aplicare a Regulamentului financiar [articolul 136 alineatul (1) din noile norme de aplicare] (60 000 EUR)

  • fără limitarea valorii în ceea ce privește contractele de achiziții publice de servicii la care se face referire în anexa II B la Directiva 2004/18/CE;
  • și având o valoare mai mică decât pragurile prevăzute la articolul 158 din vechile norme de aplicare a Regulamentului financiar (articolul 170 din noile norme de aplicare) referitor la pragurile pentru aplicarea Directivei 2004/18/CE;

Publicarea pe site-ul internet al Parlamentului European, până cel târziu la data de 30 iunie a exercițiului următor:

  • a listei cuprinzând toate contractele cu o valoare mai mare de 15 000 EUR atribuite în exercițiul precedent (în conformitate cu noile reglementări financiare), chiar dacă există printre acestea contracte care au fost, de asemenea, publicate în JOUE; această dispoziție, în vigoare din 2008, depășește cerințele prevăzute de lege, dar asigură o mai mare accesibilitate la toate contractele atribuite de instituție;
  • a contractelor imobiliare și a contractelor declarate secrete menționate la articolul 126 alineatul (1) litera (j) din vechile norme de aplicare a Regulamentului financiar [articolul 134 alineatul (1) litera (j) din noile norme de aplicare], care fac obiectul unei publicări anuale specifice.
Destinatarii fondurilor

Noile reglementări financiare prevăd publicarea, pe site-ul internet al instituției, de informații privind destinatarii fondurilor Uniunii acordate în cadrul gestiunii directe, până la data de 30 iunie a exercițiului care urmează exercițiului financiar în care au fost acordate fondurile. Fondurilor acordate în 2013 li se va aplica această nouă măsură.

Pentru mai multe informații, consultați: