Deputaţi

 

Parlamentul European este alcătuit din 766 de deputaţi aleşi în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene extinse. Din 1979, deputaţii sunt aleşi prin vot universal direct pentru o perioadă de cinci ani.

 
 

Fiecare stat membru hotărăşte cu privire la modul de desfăşurare a alegerilor, aplicând, însă, aceleaşi reguli democratice: egalitatea între sexe şi votul secret. În toate statele membre, cetăţenii au drept de vot la 18 ani, excepţie făcând Austria, unde aceştia au drept de vot la 16 ani. Alegerile europene respectă deja o serie de reguli comune: votul universal direct, reprezentarea proporţională şi un mandat de cinci ani care se poate reînnoi.

Ca regulă generală, locurile în Parlament sunt distribuite în mod proporţional cu populaţia fiecărui stat membru. Fiecare stat membru dispune de un număr fix de locuri, maximum 99 şi minimum 6.

Paritatea bărbaţi-femei: reprezentarea femeilor în Parlamentul European este în continuă creştere. În prezent, mai mult de o treime din deputaţi sunt femei.

Deputaţii îşi împart timpul de lucru între Bruxelles, Strasbourg şi circumscripţiile lor electorale. La Bruxelles, participă la reuniunile comisiilor parlamentare şi ale grupurilor politice, precum şi la perioadele de sesiune suplimentare. La Strasbourg, participă la douăsprezece perioade de sesiune. În paralel cu aceste activităţi, deputaţii trebuie să aloce timp şi circumscripţiilor lor electorale.

Deputaţii în Parlamentul European nu se grupează în funcţie de naţionalitate, ci în funcţie de afinităţile lor politice.

Aceştia îşi exercită mandatul în mod independent.

Deputaţii în Parlamentul European, ale căror atribuţii sunt din ce în ce mai importante, influenţează toate domeniile vieţii cotidiene a cetăţenilor Uniunii: mediul, protecţia consumatorilor, transporturile, precum şi educaţia, cultura, sănătatea etc.

Noul statutul al deputaţilor a intrat în vigoare la 14 iulie 2009. Acesta asigură o mai mare transparenţă în ceea ce priveşte regulile şi condiţiile de muncă ale deputaţilor, introducând totodată acelaşi salariu pentru toţi deputaţii, plătit din bugetul UE.

 
 
Codul de conduită a deputaților în Parlamentul European

Codul de conduită a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012. Principiile sale directoare prevăd că deputații acționează doar în interes public și își desfășoară activitatea în mod dezinteresat, cu integritate, transparență, conștiinciozitate, cinste și responsabilitate, respectând totodată reputația Parlamentului European.

Codul de conduită definește conflictele de interese și modul în care deputații ar trebui să le abordeze și include dispoziții, de exemplu, cu privire la cadourile oficiale destinate deputaților și activitățile profesionale ale foștilor deputați.

Codul de conduită îi obligă totodată pe deputați să prezinte o declarație detaliată de interese financiare, precum și o declarație de participare la evenimentele organizate de terți, atunci când cheltuielile de deplasare și de cazare și diurnele deputaților sunt rambursate sau plătite direct de părți terțe. Aceste declarații reflectă obligațiile și standardele de transparență prevăzute în Codul de conduită. Informațiile furnizate de deputați în declarațiile lor pot fi găsite pe paginile individuale de profil ale acestora.

De asemenea, deputații au obligația de a declara cadourile primite atunci când reprezintă Parlamentul în mod oficial, în condițiile prevăzute de măsurile de punere în aplicare a Codului de conduită. Aceste cadouri se înscriu în registrul cadourilor.

Orice deputat care a încălcat Codul de conduită poate primi o sancțiune din partea Președintelui. Această sancțiune este anunțată de Președinte în plen și publicată în mod vizibil pe site-ul internet al Parlamentului pe întreaga durată a legislaturii parlamentare.

Comitetul consultativ pentru conduita deputaților

Comitetul consultativ pentru conduita deputaților este organismul responsabil pentru consilierea deputaților cu privire la interpretarea și aplicarea Codului de conduită. La cererea Președintelui, Comitetul consultativ evaluează, de asemenea, presupusele cazuri de încălcare a Codului de conduită și consiliază Președintele în privința eventualelor măsuri care trebuie luate.

Comitetul consultativ este compus din cinci membri. Aceștia sunt numiți de Președinte pe baza experienței lor, asigurându-se totodată echilibrul dintre grupurile politice ale Parlamentului. Fiecare dintre cei cinci membri ocupă, prin rotație, funcția de președinte timp de șase luni. Președintele Parlamentului numește, de asemenea, un membru de rezervă pentru fiecare grup politic care nu este reprezentat în Comitetul consultativ.

Comitetul consultativ publică anual un raport de activitate.

Componența Comitetului consultativ
 
Carlo CASINI Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) Membru al Biroului Italia Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro
 
 
Evelyn REGNER Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European Membră Austria Sozialdemokratische Partei Österreichs
 
 
Cecilia WIKSTRÖM Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa Membră Suedia Folkpartiet liberalerna
 
 
Gerald HÄFNER Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană Membru Germania Bündnis 90/Die Grünen
 
 
Sajjad KARIM Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni Membru Regatul Unit Conservative Party
 
 
Membri de rezervă
Jiří MAŠTÁLKA Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică Republica Cehă Komunistická strana Čech a Moravy
 
 
Francesco Enrico SPERONI Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei Italia Lega Nord
 
 
 
 
Salarii şi indemnizații
Salariile deputaților

În conformitate cu noului statut unic care a intrat în vigoare în iulie 2009, deputaţii primesc, în general, acelaşi salariu.

Salariul lunar brut al deputaţilor, conform statului unic, este în 2011 de 7.956,87 EUR. Salariul se plăteşte din bugetul Parlamentului şi din acesta se reţine un impozit comunitar şi contribuţia la asigurarea de accident, salariul net care rezultă fiind de 6.200,72 EUR. Statele membre pot, de asemenea, să perceapă din salariu un impozit naţional. Salariul de bază este stabilit la 38,5% din salariul de bază al unui judecător al Curţii Europene de Justiţie.

Există câteva excepţii: deputaţii care au avut un mandat în Parlamentul European înainte de alegerile din 2009 au putut opta pentru menţinerea sistemului naţional anterior pentru salariu, indemnizaţia tranzitorie şi pensii.

Pensii

Conform statutului, foştii deputați vor avea dreptul la pensie pentru limită de vârstă începând cu vârsta de 63 de ani. Pensia va reprezenta 3,5% din salariul pentru fiecare an complet de exercitare a mandatului, fără a depăşi însă 70% în total. Aceste pensii vor fi plătite din bugetul Parlamentului European.

În cazul noilor deputaţi, aplicarea regimului complementar de pensii, introdus pentru deputaţi în 1989, s-a încheiat începând cu luna iulie, acesta fiind în curs de eliminare.

 
 
Indemnizațiile plătite deputaților în Parlamentul European

Ca şi deputații din parlamentele naționale, deputații în Parlamentul European primesc o serie de indemnizații care au scopul de a acoperi cheltuielile pe care aceştia le efectuează pentru îndeplinirea sarcinilor lor parlamentare.

Indemnizația pentru cheltuieli generale

Indemnizaţia vizează acoperirea cheltuielilor din statul membru în care au fost aleşi, precum costurile de administrare a birourilor deputaţilor, factura telefonică şi taxele poştale, achiziţionarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentului informatic şi telematic. Indemnizaţia este redusă la jumătate în cazul deputaţilor care, fără o justificare adecvată, nu participă la jumătate din numărul şedinţelor plenare pe parcursul unui an parlamentar (septembrie-august).

În 2011, valoarea indemnizației este de 4 299 EUR pe lună.

Cheltuielile de deplasare

Majoritatea reuniunilor Parlamentului European, precum şedințele plenare, reuniunile comisiilor, reuniunile grupurilor politice au loc la Bruxelles sau Strasbourg. Deputaților li se rambursează costul real al biletelor de călătorie pentru participarea la astfel de reuniuni, după prezentarea chitanțelor, în limita costului unui bilet de avion la clasa business, a unui bilet de tren de clasa I sau a 0,50 EUR pe kilometru pentru călătoria cu maşina, la care se adaugă indemnizații fixe în funcție de distanță şi durata călătoriei, pentru a acoperi celelalte costuri ale deplasării (precum taxele de autostradă, taxele pentru excesul de bagaje sau pentru rezervări).

Sistemul anterior bazat pe indemnizația forfetară de călătorie pentru deplasările la Bruxelles şi Strasbourg (şi alte destinații europene) a fost eliminat.

Indemnizația anuală de călătorie

Adesea, deputații trebuie să călătorească în afara statului membru de origine pentru îndeplinirea sarcinilor lor, dar în alte scopuri decât reuniunile oficiale (de exemplu, pentru a participa la o conferință în alt stat membru sau pentru a efectua o vizită de lucru în altă țară, în calitate de raportor).

Pentru a acoperi această eventualitate, deputații pot primi rambursări dintr-o indemnizație anuală de călătorie fixă pentru cheltuielile de călătorie, cazare şi alte cheltuieli aferente ale acestora. Rambursarea se face pe baza tarifului aerian sau a tarifului feroviar real, după prezentarea tichetelor de călătorie relevante şi a documentelor justificative necesare.

Pentru 2011, indemnizația este de maximum 4 243 EUR.

Indemnizația zilnică (denumită și „indemnizația de ședere”)
  • Parlamentul plătește o indemnizație forfetară de 304 EUR pentru a acoperi cazarea și costurile adiacente pentru fiecare zi în care deputatul este prezent în zilele de activitate oficială , cu condiția de a semna registrul de prezență. Această indemnizație acoperă facturile de hotel, mesele și toate celelalte cheltuieli implicate. În zilele în care are loc votul în ședință plenară, această indemnizație este redusă la jumătate dacă deputații lipsesc la mai mult de jumătate dintre voturile prin apel nominal, chiar dacă sunt prezenți.

  • În cazul reuniunilor care au loc în afara Uniunii Europene, indemnizația este de 152 EUR (de asemenea, cu condiția semnării în registrul de prezență), iar facturile de hotel sunt rambursate separat.

 
 
Măsuri privind personalul

Deputații îşi pot alege personalul în limita unui buget stabilit de Parlament. Asistenții acreditați, care îşi desfăşoară activitatea la Bruxelles (sau Luxemburg/Strasbourg) sunt încadrați în mod direct de administrația Parlamentului, în conformitate cu condițiile pentru angajarea personalului temporar din instituțiile UE. De asistenții care îşi desfăşoară activitatea în statele membre din care provin deputații se ocupă agenți plătitori calificați, care garantează aplicarea măsurilor corespunzătoare în materie de impozite şi asigurări sociale.

În 2011, the maximum monthly amount available for all the costs involved is € 21 209 per MEP. None of these funds are paid to the MEP themselves.

Până la un sfert din acest buget poate fi folosit pentru servicii oferite de prestatori de servicii aleşi de deputat, cum ar fi solicitarea unui studiu de specialitate privind un anumit subiect.

În general, deputații nu mai pot angaja rude apropiate, deşi este prevăzută o perioadă tranzitorie pentru cei care au fost angajați în cursul legislaturii anterioare.

 
 
 
 
Tools