Organizácia a práca

 

Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom EÚ a jedným z najväčších demokratických zhromaždení na svete. Úlohou jeho 751 členov je zastupovať 500 miliónov občanov EÚ. Poslancov volia každých päť rokov voliči vo všetkých 28 členských štátoch.

Chcete vedieť niečoo usporiadaní Parlamentu? Po svojom zvolení sa poslanci zoskupujú podľa politických smerov. Vytvárajú politické skupiny, aby mohli lepšie hájiť svoje pozície. V súčasnosti je v Európskom parlamente sedem politických skupín.

Prevažná časť detailnej práce Parlamentu sa vykonáva v špecializovaných výboroch, ktoré vypracúvajú správy, o ktorých sa neskôr hlasuje v pléne.

Podrobný rámec činností Parlamentu poskytuje rokovací poriadok Európskeho parlamentu. Keďže toto zhromažďenie zastupuje všetkých európskych občanov, jeho viacjazyčnosť sa stala jedným z jeho najdôležitejších aspektov. Parlamentné dokumenty sa uverejňujú vo všetkých úradných jazykoch EÚ a každý poslanec EP má právo vyjadrovať sa v úradnom jazyku podľa vlastného výberu.

 
EuroparlTV vás pozýva na prieskumnú cestu po práci v Európskom parlamente v jeho troch sídlach: Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu.
 
 
 
Rokovací poriadok
 

Na základe článku 232 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) prijíma Európsky parlament rokovací poriadok. Tento rokovací poriadok predstavuje pravidlá vnútornej organizácie a fungovania Parlamentu.

 
 
Dokumenty expertnej skupiny
 
 

Stránka Think Tank ponúka možnosť nahliadnuť do zákulisia Európskeho parlamentu. Občania majú touto cestou príležitosť oboznámiť sa s dokumentmi, s ktorými pracujú poslanci Európskeho parlamentu počas rozhodovania o európskych právnych predpisoch.

Odkazy uvedené na tejto stránke ponúkajú náhľad do vnútorného fungovania jedinej priamo volenej inštitúcie EÚ.