Predseda Európskeho parlamentu

 

Predseda sa volí na dva a pol roka s možnosťou obnovenia, to znamená na polovičné funkčné obdobie. Predseda reprezentuje Parlament navonok a vo vzťahoch s inými inštitúciami Európskej únie.

 
 

Predseda pomocou 14 podpredsedov riadi všetky práce Európskeho parlamentu a jeho orgánov (Predsedníctva a Konferencie predsedov), ako aj rozpravy na plenárnych schôdzach. Dvanásť plenárnych schôdzí sa každoročne koná v Štrasburgu a šesť doplnkových v Bruseli.

Dohliada na dodržiavanie Rokovacieho poriadku EP a svojím rozhodovaním zabezpečuje správne fungovanie všetkých činností tejto inštitúcie a jej orgánov.

Predseda zastupuje Parlament v právnych veciach a vo všetkých vonkajších vzťahoch. Vyjadruje sa najmä ku všetkým významným medzinárodným otázkam a navrhuje odporúčania smerujúce k posilneniu Európskej únie.

Pri otvorení každého zasadnutia Európskej rady vyjadruje predseda Parlamentu názor a záujmy Parlamentu, týkajúce sa špecifických tém a bodov uvedených v programe.

Rozpočet Európskej únie nadobúda účinnosť po podpísaní predsedom Parlamentu po tom, ako ho Európsky parlament odhlasuje v druhom čítaní.

Predseda EP podpisuje s predsedom Rady všetky legislatívne akty, prijaté v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Predseda a voľba predsedu

Na konci tajného hlasovania je kandidát, ktorý získal absolútnu väčšinu hlasov, zvolený za predsedu. Ak sa po troch kolách hlasovania nedosiahne absolútna väčšina, predseda je zvolený vo štvrtom kole na základe jednoduchej väčšiny.

Dĺžka funkčného obdobia predsedu je určená na dva a pol roka s možnosťou obnovenia, čo znamená polovičné parlamentné obdobie.

  • články 13, 14, 18 rokovacieho poriadku
Predseda a jeho funkcie

Predseda riadi súbor činností Parlamentu, predsedá plenárnym schôdzam a schvaľuje rozpočet. Zastupuje Parlament navonok a vo vzťahoch s inými inštitúciami EÚ.

 
 
 
Tools
 
 
Predseda Európskeho parlamentu