Petície

 
Jedno zo základných práv európskych občanov:

akýkoľvek občan môže samostatne alebo spolu s inými osobami kedykoľvek uplatniť svoje právo na podanie petície Európskemu parlamentu podľa článku 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

 

Akýkoľvek občan Európskej únie alebo osoba s trvalým pobytom v členskom štáte, môže, buď samostatne alebo spolu s inými osobami, podať petíciu Európskemu parlamentu vo veci, ktorá patrí do oblasti činnosti Európskej únie a ktorá sa ich priamo dotýka. Akákoľvek spoločnosť, organizácia alebo združenie so sídlom v Európskej únii môže takisto uplatniť toto právo na petíciu, ktoré zaručuje Zmluva.

Petícia sa môže podať vo forme sťažnosti alebo žiadosti a môže sa týkať otázok verejného alebo súkromného záujmu.

Petícia môže predstavovať individuálnu žiadosť, sťažnosť alebo pripomienku týkajúcu sa uplatňovania práva EÚ, alebo výzvu Európskemu parlamentu, aby v určitej veci zaujal stanovisko. Takéto petície dávajú Európskemu parlamentu možnosť upozorniť na akékoľvek porušenie práv európskeho občana zo strany členského štátu alebo miestnych orgánov či inej inštitúcie.

 
 
Postup predkladania petície Európskemu parlamentu:
 
Kto môže predložiť petíciu a na akú tému?
Kto môže predložiť petíciu?

Petíciu môžete predložiť, ak ste:

 • občanom Európskej únie,
 • osobou s pobytom v jednej z krajín Európskej únie,
 • členom združenia, spoločnosti, organizácie (fyzická alebo právnická osoba) so sídlom v členskom štáte Európskej únie.
Akými témami sa môže zaoberať petícia?

Téma petície sa musí zaoberať otázkami, ktoré patria medzi záujmy alebo do pôsobnosti Európskej únie, napríklad:

 • vaše práva ako európskeho občana stanovené v zmluvách,
 • otázky životného prostredia,
 • ochrana spotrebiteľa,
 • voľný pohyb osôb, tovaru a služieb a vnútorný trh,
 • otázky zamestnanosti a sociálnej politiky,
 • uznávanie odborných kvalifikácií,
 • iné problémy súvisiace s uplatňovaním práva EÚ.

Dôležitá poznámka: Výbor pre petície sa nezaoberá žiadosťami o informácie ani všeobecnými pripomienkami k politike EÚ.

V akom jazyku musí byť napísaná petícia?

Petícia musí byť napísaná v niektorom z úradných jazykov Európskej únie.

Pozri:
 • článok 227 ZFEÚ
 • rokovací poriadok: články 201 a 202
 
 
Aké kroky sa podniknú v prípade prípustnej petície?

Ak sa predmet vašej petície týka oblasti činnosti Európskej únie, Výbor pre petície ju zvyčajne vyhlási za prípustnú a v súlade s rokovacím poriadkom rozhodne, ako postupovať.

Výbor pre petície vás bude informovať čo najskôr po prijatí rozhodnutia.

Podľa okolností môže Výbor pre petície:

 • požiadať Európsku komisiu o vykonanie predbežného prieskumu a o poskytnutie informácií týkajúcich sa súladu s príslušnou legislatívou Spoločenstva alebo kontaktovať sieť SOLVIT,
 • postúpiť petíciu iným výborom Európskeho parlamentu na účel informovania alebo prijatia ďalších krokov (výbor môže petíciu napríklad zohľadniť pri svojej legislatívnej činnosti),
 • vo výnimočných prípadoch pripraviť a predložiť Parlamentu správu určenú na hlasovanie na plenárnej schôdzi alebo usporiadať vyšetrovaciu návštevu do príslušnej krajiny alebo regiónu a vypracovať správu výboru so svojimi zisteniami a odporúčaniami,
 • prijať akékoľvek ďalšie kroky, ktoré považuje za vhodné, s cieľom riešiť danú tému alebo poskytnúť predkladateľovi petície vhodnú odpoveď.

Schôdze Výboru pre petície sa konajú spravidla každý mesiac okrem augusta, ktorý je časom parlamentných prázdnin. Výboru v jeho práci pomáha stály sekretariát, ktorý riadi príslušný postup, má poradnú úlohu a ktorý pripravuje schôdze výboru. Výbor pre petície Európskeho parlamentu môže požiadať o spoluprácu národné alebo miestne orgány členských štátov s cieľom riešiť otázky uvedené v petícii. Preto môže týmto orgánom poskytovať podrobnosti týkajúce sa petícií, nie však v prípadoch, keď voči tomu predkladateľ petície výslovne namieta. Výbor pre petície však nemôže zmeniť rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi členských štátov. Keďže Európsky parlament nie je súdnym orgánom, nemôže vyniesť rozsudok týkajúci sa rozhodnutí prijatých súdmi členských štátov, ani zrušiť tieto rozhodnutia. Petície požadujúce takýto postup sú neprípustné

 
 
Neprípustnosť a zverejňovanie petícií
Neprípustnosť petície

Ak vaša petícia nespadá do oblasti činnosti Európskej únie, vyhlási sa za neprípustnú. Môže sa tak stať aj preto, že jej predmet jednoznačne patrí medzi zodpovednosti a do pôsobnosti členských štátov.

Petície, ktoré Výbor pre petície vyhlási za neprípustné, sa iba zaregistrujú a neprijmú sa žiadne ďalšie kroky. Výbor Vás však bude o svojom rozhodnutí informovať.

V závislosti od predmetu petície vám Výbor pre petície môže odporučiť, aby ste sa obrátili sa na niektorý orgán, ktorý nepatrí medzi inštitúcie Európskej únie (napr. Európsky súd pre ľudské práva), alebo na národný orgán (napr. národný ombudsman alebo petičné výbory parlamentov členských štátov).

Prosím vezmite na vedomie, že otázky týkajúce sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií alebo orgánov EÚ by sa mali adresovať Európskemu ombudsmanovi.

Uverejnenie petícií

Čísla a autori petícií, v prípade kolektívnej petície hlavný autor, a číslo pridelené petícii sa do registra zapisujú v poradí, v akom sú petície doručené, a zverejňujú sa na plenárnych schôdzach Európskeho parlamentu. Tieto oznámenia sú uvedené v zápisnici zo schôdze, na ktorej boli zverejnené. Predkladatelia petícií by mali vziať na vedomie, že zápisnice sa uverejňujú v úradnom vestníku. Niektoré údaje vrátane mena predkladateľa a čísla petície, sú preto dostupné na internete. Z tejto skutočnosti vyplývajú dôsledky pre ochranu údajov jednotlivcov a predkladatelia petícií sú na to osobitne upozornení. Ak si ako predkladateľ petície neželáte, aby bolo vaše meno zverejnené, Európsky parlament bude vaše súkromie rešpektovať, takúto požiadavku však musíte vo vašej petícii jasne a výslovne uviesť. Ak si želáte, aby sa vaša petícia riešila dôverne, treba v nej o to tiež jasne požiadať. Výbor prikladá veľký význam transparentnosti svojich schôdzí a záznam z nich sa môže prenášať prostredníctvom internetu. Konanie schôdzí je možné sledovať na počítači cez webovú stránku EP. Schôdze výboru sú verejné a predkladatelia petícií sa ich môžu na želanie zúčastniť, keď sa o ich petícii rokuje.

Pozri :
 
 
 
 
Tools
 
 
V akej forme možno odoslať petíciu?
 

Existujú dva spôsoby podania petície:

 • poštou,
 • elektronickou cestou (prostredníctvom elektronického formulára).

Petícia by mala byť úplná a mala by obsahovať všetky dôležité skutočnosti týkajúce sa témy, avšak nemali by sa uvádzať nadbytočné podrobnosti. Mala by byť napísaná jasne a čitateľne a môže ju dopĺňať zhrnutie.

poštou:

Ak si prajete podať petíciu v písomnej forme „na papieri“, nemusíte vypĺňať žiadny formulár, ani dodržiavať určitý štandardný formát.

Musíte však dodržať tieto podmienky:

 • uveďte svoje meno, štátnu príslušnosť a adresu trvalého bydliska (v prípade skupinovej petície uveďte meno, štátnu príslušnosť a adresu trvalého bydliska osoby, ktorá petíciu predkladá, alebo aspoň jej prvého signatára);
 • petíciu podpíšte.

Petícia môže obsahovať prílohy vrátane kópií sprievodných dokumentov, ktoré máte k dispozícii.

Petíciu odošlite na adresu Európskeho parlamentu:

 • European Parliament
 • The President of the European Parliament
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
elektronickou cestou (prostredníctvom formulára online):

Ak si prajete podať petíciu elektronickou cestou, vykonajte tieto kroky:

 • prečítajte si informácie a pokyny, ktoré sú k dispozícii online v časti Petície na internetovej stránke Európskeho parlamentu, potom
 • vyplňte formulár online a kliknite na tlačidlo Odoslať.

Krátko po odoslaní petície elektronickou cestou by ste mali dostať elektronickú potvrdenku o jej doručení.

Petícia bude potom postúpená Výboru pre petície, ktorý je zodpovedný za riadenie petičného procesu a formulovanie odporúčaní a záverov pre každú petíciu. Petíciami, ktoré obsahujú hrubé výrazy alebo ktorých obsah nie je relevantný, sa výbor nebude zaoberať a nebude na ne odpovedať.

Ďalšiu korešpondenciu týkajúcu sa krokov, ktoré budú podniknuté na základe petície, bude Výbor pre petície vybavovať bežnou poštou.

Ak si želáte k petícii doložiť doplňujúce informácie alebo sprievodné dokumenty, pošlite ich bežnou poštou s uvedením čísla petície na nasledujúcu adresu:

 • Committee on Petitions
 • The Secretariat
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
 
 

Výbor pre petície je zložený zo 34 poslancov a na jeho čele stojí predseda a 4 podpredsedovia.